شناسایی خوانده دعوای خلع ید

شناسایی-خوانده-دعوای-خلع-ید

برخی مواقع در پرونده های خلع ید، غاصبین و متصرفین غیرقانونی حیله ها و نیرنگ هایی به کار می گیرند تا روند رسیدگی پرونده و اجرای حکم را به تاخیر بیاندازند و خواهان هم یا به دلیل بی اطلاعی و یا عدم اقدام موثر، ممکن است در دام حیله و نیرنگ اطرفیان پرونده گرفتار شود، اطرافیان غاصب ممکن است گاهی خود را مالک قلمداد کنند و یا برای طولانی شدن روند تحویل ملک ادعای حقی نمایند.


شناسایی خوانده دعوای خلع ید

برخی مواقع در پرونده های خلع ید، غاصبین و متصرفین غیرقانونی حیله ها و نیرنگ هایی به کار می گیرند تا روند رسیدگی پرونده و اجرای حکم را به تاخیر بیاندازند و خواهان هم یا به دلیل بی اطلاعی و یا عدم اقدام موثر، ممکن است در دام حیله و نیرنگ اطرفیان پرونده گرفتار شود، اطرافیان غاصب ممکن است گاهی خود را مالک قلمداد کنند و یا برای طولانی شدن روند تحویل ملک ادعای حقی نمایند، برای جلوگیری از این گرفتاریها ، ماده 317 قانون مدنی بیان نموده :

«مالک می تواند عین و در صورت تلف شدن عین، مثل یا قیمت تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از غاصب اولی یا از هر یک از غاصبین بعدی که بخواهد مطالبه کند.»بنابراین، حق مطالبه عین مال مغصوب  فقط از غاصب اول (که غاصبین بعدی، مال را در استیلای عملی خود دارند) شرعی و قانونی و در واقع، این حق از تالی فاسد ( سوء استفاده ی غاصبین) نیز جلوگیری می کند. در ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی نیز چنین حالتی آمده است، در واقع به موجب ماده مزبور  « اگر عین محکومٌ به در تصرف کسی غیر از محکومٌ علیه باشد این امر مانع اقدامات اجرایی نیست مگر اینکه متصرف مدعی حقی از عین یا منافع آن بوده و دلایلی هم ارائه کند. در این صورت، دادورز (مأمور اجرا) یک هفته به او مهلت می دهد تا به دادگاه صلاحیت دار مراجعه کند و در صورتی که ظرف 15 روز از تاریخ به علت مذکور قراری دائر به تأخیر اجرای حکم به قسمت اجرا ارائه نگردد، عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت.»

نویسنده : محسن رفعتی

اگر نیاز به وکیل متخصص ملکی و خلع ید داشتید حتما با ما تماس بگیرید.


مطالب مرتبط

مصداق تصرف مستوجب اجرت المثل

قانون آب و نحوه ملی شدن آن با اصلاحات و الحاقات بعدی

نظام حقوقی حاکم بر اراضی و انواع مالکیت آنها

آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه

قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی

ارکان دعوای خلع ید