نحوه طرح دعوای حقوقی مطالبه ی وجه چک

نحوه-طرح-دعوای-حقوقی-مطالبه-ی-وجه-چک

نحوه طرح دعوای حقوقی مطالبه ی وجه چک


نحوه طرح دعوی حقوقی مطالبه ی وجه چک

دارنده چک می تواند برای وصول وجه چکی که فاقد وصف کیفری است به دادگاه محل بانک محال علیه که چک در آن منجر به صدور گواهی عدم پرداخت شده است یا دادگاه محل اقامت خوانده  یا دادگاه محل صدور چک، مراجعه و با تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی بر مبنای مبلغ چک، تقاضای رسیدگی کند؛ البته در حال حاضر تمامی دادخواست های حقوقی از طریق دفاتر خدمات قضائی ثبت و به دادگاهها ارجاع می شود.
مزیت تقدیم دادخواست حقوقی:
 در دادخواست حقوقی چک علاوه بر طرح دادخواست علیه صاحب حساب و صادر کننده می توان به طرفیت ظهرنویسان و ضامنین چک نیز طرح دعوی نمود و محکومیت تضامنی آنها را به پرداخت وجه چک درخواست کرد‌.مشروط بر اینکه  ظرف مهلت پانزده روز از تاریخ چک گواهی عدم پرداخت صادر شده باشد و ظرف یکسال خواهان اقامه دعوا نموده باشد در غیر این صورت دعوای وی علیه ظهرنویس ( نه ضامن ) مسموع نیست.
مرجع رسیدگی:
مطابق قانون آئین دادرسی مدنی و قانون شورای حل اختلاف 1394، چنانچه مبلغ چک کمتر از ۲۰ میلیون تومان باشد رسیدگی به این دعوا در صلاحیت شورای حل اختلاف و چنانچه مبلغ چک بیش از ۲۰ میلیون تومان باشد رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است.

 هزینه دادرسی:
 هزینه دادرسی مطالبه ی مبلغ چک از طریق دادگاه سه و نیم درصد خواسته در مرحله بدوی و در مرحله ی تجدید نظر چهار و نیم درصد مبلغ خواسته است.  در صورتی که متقاضی، توانایی پرداخت چنین مبلغی را نداشته باشد می تواند همزمان با طرح دعوای مطالبه ی مبلغ چک ، تقاضای صدور حکم مبنی بر اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را نیز تقدیم و در صورت اثبات این موضوع از پرداخت هزینه دادرسی معاف شود.

 قرار تامین خواسته:
خواهان می تواند ضمن تقدیم  دادخواست مطالبه چک و یا به صورت جداگانه از دادگاه تقاضای صدور قرار تامین خواسته جهت توقیف اموال صادر کننده چک یا مابقی متعهدین را داشته باشد.

خسارت تاخیر تادیه

خواهان می تواند در مطالبه وجه چک، خسارت تاخیر تادیه را از تاریخ صدور چک تا زمان وصول طبق ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی بخواهد، در این صورت دادگاه خوانده را به پرداخت خسارت تاخیر تادیه نیز محکوم می کند.

 

نویسنده : محسن رفعتی


مطالب مرتبط

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای تامین نیروی مورد نیاز خود به صورت قرارداد انجام کار معین در سراسر کشور استخدام می کند

رای وحدت رویه شماره 759 مورخ 1396,04,20 هیات عمومی دیوان عالی کشور