پشتیبانی سریع 09128776575

تفاوت محتویات و مندرجات سند رسمی

تفاوت محتویات و مندرجات سند رسمی

موضوع
تفاوت محتویات و مندرجات سند رسمی

پرسش
محتویات و مندرجات سند رسمی چه تفاوتی با هم دارند؟

نظر هیئت عالی
نشست قضایی (2) مدنی: محتویات و مندرجات سند رسمی از حیث مصداق متفاوت و علی الاصول از حیث کلی فاقد تفاوت هستند. لذا طبق اطلاق ماده 70 قانون ثبت اسناد و املاک «سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است تمام محتویات و امضاهای مندرج در آن معتبر خواهد بود؛ مگر این‌که مجعولیت آن سند ثابت شود». بنابراین، پاسخ اعلامی که قائل به تفاوت حکمی نسبت به آن دو است موجه نبوده و قسمت دوم ماده صدرالذکر صرفاً در رفع شبهه حکمی تصریح کرده که «انکار مندرجات اسناد رسمی راجع به اخذ تمام یا قسمتی از وجه یا مال و یا تعهد به تأدیه وجه یا تسلیم مال مسموع نیست.»

نظر اتفاقی
محتویات هر سند عبارات، امضاها، مهرها، اثر انگشتهایی است که در سند نوشته یا گذاشته شود (مادیات سند) و در برابر محتویات انکار و تردید مسموع نیست و فقط میتوان ادعای جعل مادی کرد و مندرجات سند معنا و مفاد عباراتی است که در سند نوشته شده است که از امور معنوی است که به دو دسته اعلامهای مأمور رسمی و اعلامهای اشخاص تقسیم میشود که در مورد اول ادعای انکار و تردید مسموع نیست و تنها میتوان ادعای جعل معنوی (مفادی) کرد ولی در مورد دوم ادعای خلاف اعلامهای مذکور مستنداً به ماده 70 قانون ثبت شنیده میشود


مطالب مرتبط

قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب 1385 با اصلاحات بعدی

تفاوت های در حکم سند لازم الاجرا و در حکم سند رسمی

آیا امکان ابطال سند رسمی رهن به استناد سند عادی انتقال مالکیت با تاریخ مقدم وجود دارد؟

نمونه رای در مورد اراضی معوضی - تنظیم سند رسمی

حق فسخ معامله و سند رسمی با وضع شرط بعد از انجام معامله