رای دادگاه در مورد تکمیل کردن مندرجات چک سفید امضا

رای-دادگاه-در-مورد-تکمیل-کردن-مندرجات-چک-سفید-امضا

رای دادگاه در مورد تکمیل کردن مندرجات چک سفید امضا


رای دادگاه در مورد تکمیل کردن مندرجات چک سفید امضا

چکیده:
 تکمیل کردن مندرجات چک سفید امضا اگر توأم با سوءنیت باشد مصداق سوءاستفاده از سفید امضا است و وکالت در تکمیل مندرجات محسوب نمی‌شود.

شماره رای نهایی: 9109970223401534
رای بدوی
 درخصوص اتهام آقای م. فرزند ح. با وکالت آقای ب. و ق. دایر بر سوءاستفاده از سفید بودن امضاء (یک فقره چک به شماره ... عهده بانک ت) موضوع شکایت آقای ف. یا وکالت آقای م. به شرح کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 6 تهران. دادگاه با عنایت به شکایت شاکی،گزارش مرجع انتظامی، نظریه کارشناسی مبنی برسفید_امضاء بودن چک موصوف، دادنامه‌های صادره به شماره 256 از شعبه 1041 دادگاه عمومی جزایی تهران در شعبه 89 دادگاه عمومی حقوقی تهران به شماره‌های 751 و752 که حکایت از سفید_امضاء_بودن_چک موصوف دارند و در نظر گرفتن مفاد سایر اوراق پرونده ارتکاب بزه انتسابی از سوی نامبرده محرز است. لذا به استناد ماده 673 قانون مجازات اسلامی متهم موصوف به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم می‌نماید و در خصوص اتهام‌های دیگر نامبرده دایر بر خیانت_در_امانت نسبت به اموال و اسناد شرکت ژ. و مشارکت درشروع به کلاهبرداری و همچنین اتهام آقای م. فرزند ع. با وکالت آقای ب.ج. دایر بر مشارکت در شروع_به_کلاهبرداری با توجه به اینکه دلیلی از تحویل اسناد و اموال شرکت به متهم صدرالذکر باشد ارائه نشده و همچنین عناصر و ارکان بزه شروع به کلاهبرداری تحقق نیافته، علی‌هذا به استناد به اصل 37 قانون اساسی حکم به برائت نامبردگان از اتهامات اعلام شده صادر و اعلام می‌گردد، رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. 

شعبه 1041 دادگاه عمومی جزایی تهران
رای دادگاه تجدیدنظر
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. با وکالت آقای م.ش. و خانم پ. نسبت به دادنامه شماره 798 مورخ 25/7/91 صادره از شعبه 1041 دادگاه عمومی تهران که متضمن محکومیت وی به تحمل یک سال حبس به اتهام سوء_استفاده_از_سفید_امضاء یک فقره چک به شرح دادنامه بدوی می‌باشد با توجه به مجموع محتویات پرونده دادنامه مذکور وفق موازین و مقررات قانونی صادر و تجدیدنظرخواهی واصله با هیچ یک از شقوق ماده 240 قانون آیین دادرسی کیفری انطباق ندارد. علی‌هذا دادگاه آن را مردود اعلام و دادنامه تجدیدنظرخواسته را مستنداً به ماده 257 همان قانون تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.شعبه 34 دادگاه تجدیدنظر استان تهران/پژوهشگاه قوه قضاییه دادنامه_کیفری


مطالب مرتبط

مجازات صادر کننده چک بلامحل چیست؟

چرا بندهای مغفول مانده قانون جدید چک اجرا نمی شود؟

نحوه طرح دعوای حقوقی مطالبه ی وجه چک

 ۱۱ اصلاحیه مهم قانون چک

رفع سوء اثر از چک برگشتی