پشتیبانی سریع 09128776575

شبیه سازی امضا در جرم جعل

شبیه سازی امضاء شرط تحقق جرم جعل نیست

در جرم جعل امضاء چک شبیه سازی شرط تحقق این جرم نیست


سوال:

چنانچه شخص «الف» چک متعلق به «ب» را امضا نماید و امضایش هیچ شباهتی با امضای «ب» نداشته باشد جرم جعل تحقق یافته است یا خیر؟

اتفاق آراء:

در فرض مذکور با توجه به تمام مواد قانون مجازات اسلامی[تعزیرات]، ملاحظه می شود که در هیچ یک از مواد مذکور ، شبیه سازی به عنوان شرط قرار داده نشده است و در ماده ۵۲۳ قانون مذکور نیز مقنن به طور صریح عبارت «ساختن امضای اشخاص » را آورده است؛ بنابراین، در ما نحن فیه، جرم جعل محقق شده است.

نظر کمیسیون:

شبیه سازی امضا، شرط تحقق جعل نیست؛ بنابراین همین که شخصی با قصد تقلب به جای صاحب حساب، چک را امضا کند، این عمل نوعی سندسازی و تحت عنوان جعل قابل پیگرد می باشد هرچند امضا شباهتی با امضای صاحب حساب نداشته باشد.

بدیهی است چنانچه امضا کننده چک وانمود کند که چک از حساب جاری خودش می باشد و پس از امضا آن را به دیگری واگذار و در ازای آن مالی تحصیل کند ، عمل او توسل به وسایل متقلبانه است و مصداق کلاهبرداری می باشد مثل موردی که دسته چکی پیدا و از آن به طریق فوق سوء استفاده کند، بدون آنکه صاحب حساب را بشناسد.
 


مطالب مرتبط

قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری

کلاهبرداری با اسناد جعلی