لزوم تعیین جریمه بر اساس تعرفه زمان وقوع تخلف و مساحت بنا

لزوم-تعیین-جریمه-بر-اساس-تعرفه-زمان-وقوع-تخلف-و-مساحت-بنا


لزوم تعیین جریمه بر اساس تعرفه زمان وقوع تخلف و مساحت بنا

کمیسیون ماده 100 شهرداری مکلف است جریمه را بر اساس تعرفه سال وقوع تخلف، مساحت مورد تخلف و ضوابط و مقررات قید شده در تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداری احتساب نماید.

شماره دادنامه قطعی :

920997090290124

تاریخ دادنامه قطعی :

1392/04/22

رأی شعبه دیوان عدالت اداری

ماحصل پرونده از این قرار است شاکی به شرح دادخواست تقدیمی نسبت به دادنامه شماره ... در پرونده کلاسه ... درخواست اعاده دادرسی نموده که به شرح دادنامه شماره ... قرار قبولی اعاده دادرسی صادر گردیده و تبادل لوایح نیز انجام شده است. نظر به اینکه مدارک ارائه شده از ناحیه شاکی از جمله تصاویر مبایعه‌نامه‏‌های متعدد و قبوض انشعاب برق و استشهادیه و سایر تصاویر پیوست دادخواست صحت ادعای شاکی را مبنی بر [این که] عملیات ساختمانی کلاً در پایان سال 1380 خاتمه یافته و تخلفات اعلام شده که در قبال آن تعیین جریمه شده در سال مذکور صورت گرفته احراز می‏نماید. بدین ترتیب کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری‏ها تکلیف قانونی داشته با توجه به فتوای مقام معظم رهبری و دادنامه شماره 40ـ19/2/1377 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، جریمه مقرره را بر اساس تعرفه سال وقوع تخلف و ضوابط و مقررات قید شده در تبصره 2 ماده 100 قانون شهرداری، احتساب و تعیین نماید و مضافاً مساحت مورد تخلف را نیز مشخص نماید که به این امر توجه نشده و احتساب جریمه را بدون تعیین مساحت بنای مورد خلاف و با تعرفه غیر متعارف به عهده شهرداری طرف شکایت محمول نموده که با مقررات ماده 100 قانون شهرداری و تبصره فوق الاشاره مطابقت ندارد. علی‌هذا شکایت شاکی وارد تشخیص و با فسخ دادنامه صادره از این شعبه و نقض رأی شماره ... مورخ ... کمیسیون تجدید نظر ماده 100 قانون شهرداری، حکم به ورود شکایت شاکی و رسیدگی در کمیسیون هم عرض صادر می‏گردد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 29 دیوان عدالت اداری ـ مستشـار شعبه 

اردلان ـ بهرامی/پژوهشگاه قوه قضائیه


مطالب مرتبط

قانون پیش ‌فروش ساختمان مصوب 1389,10,12 با اصلاحات و الحاقات بعدی

پارک مساوی پنچری