شکایت همسایه مجاور نسبت به رای کمیسیون ماده 100 شهرداری

شکایت-همسایه-مجاور-نسبت-به-رای-کمیسیون-ماده-100-شهرداری

اعتراض به رأی کمیسیون ماده صد شهرداری (شکایت همسایه مجاور و تخلف از طرح تفصیلی)  


اعتراض به رأی کمیسیون ماده صد شهرداری (شکایت همسایه مجاور و تخلف از طرح تفصیلی)
 
شاکی:

طرف شکایت:

خواسته: اعتراض به رای شماره ... مورخ ... کمیسیون ماده صد شهرداری  

گردش کار: شاکی دادخواستی به خواسته فوق تقدیم دیوان عدالت اداری کرده که در تاریخ ... ثبت دبیرخانه و سپس به این شعبه ارجاع شده و به طور خلاصه اظهار داشته است: اینجانب همسایه پلاک .... فرعی از .... اصلی بخش .... هستم. مالک پلاک مزبور در سال ... پس از اخذ پروانه اقدام به احداث بنا نموده اما مرتکب تخلفات متعددی از جمله اضافه بنا مازاد بر تراکم، احداث خرپشته و اضافه بالکن در نیم طبقه و متعاقباً ایجاد مزاحمت برای ملک اینجانب گردیده است. این در حالی است که کمیسیون ماده صد تنها حکم به اخذ جریمه از مالک نموده است که بدین وسیله تقاضای نقض رای کمیسیون را دارم. دادخواست و ضمایم به‌ طرف شکایت ابلاغ‌شده که در پاسخ اعلام کرده است: نظر به این که مطابق تبصره ۲ ماده ۱۰۰ کمیسیون دارای صلاحیت اختیاری حکم به تخریب یا جریمه می باشد و با استفاده از این اختیار حکم به جریمه صادر کرده است. اینک در وقت مقرر/ فوق‌العاده پرونده تحت نظر است، با توجه به مفاد دادخواست و مستندات موجود در پرونده، ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح زیر رای صادر می‌شود.

رأی شعبه

با عنایت به این که اولاً مطابق مدارک و مستندات ابرازی، شاکی مالک پلاک ..... و همسایه مجاور ملک متنازع فیه بوده و طبق آراء شماره ۸۳۲ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۸۴ و ۱۱۵ مورخ ۲۳/۰۲/۱۳۹۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری شکایت اشخاص ذی‌نفع از تصمیمات کمیسیون‌ ماده صد قانون شهرداری در دیوان عدالت اداری قابل استماع شناخته شده است؛ ثانیاً وفق رأی وحدت رویه شماره ۷۹ مورخ ۱۶/۰۷/۱۳۷۳ و رای شماره ۱۲۲۷-۱۲۲۴ مورخ ۰۴/۱۲/۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و مفاد ماده ۷ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۵۱، شهرداری در صدور پروانه مکلف به رعایت شروط، مقررات طرح تفصیلی و اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری است و نظر به این که مطابق محتویات پرونده از جمله فرم خلاف شماره .....، گزارش کارشناس رسمی دادگستری و ..... تخلفات صورت گرفته مغایر پروانه و همچنین مغایر طرح تفصیلی است، بنابراین به استناد مقررات مذکور و مواد ۱۰ ، ۱۱ و ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/۰۳/۱۳۹۲، حکم به ورود شکایت، نقض رای معترض عنه و ارجاع پرونده به همان کمیسیون جهت رسیدگی مجدد صادر و اعلام می گردد. این رای برابر ماده ۶۵ قانون تشکیلات وآئین دادرسی دیوان عدالت اداری، ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

دادرس/ رئیس شعبه ... دیوان عدالت اداری

منبع : دیوان عدالت اداری

مطالب مرتبط

پرداخت جریمه تخلف ساختمانی موجب معافیت از پرداخت عوارض نمی شود

لزوم تعیین جریمه بر اساس تعرفه زمان وقوع تخلف و مساحت بنا

ذی نفعی همسایه مجاور در اعتراض به نظریه کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری