اعتراض به رای کمیسیون ماده صد (وقوع ملک خارج از محدوده و حریم شهر)

اعتراض-به-رای-کمیسیون-ماده-صد-(وقوع-ملک-خارج-از-محدوده-و-حریم-شهر)

کمیسیون ماده صد قانون شهرداری فاقد صلاحیت رسیدگی به تخلفات ساختمانی واقع در طرح هادی روستایی است


اعتراض به رای شماره ..... مورخ ..... کمیسیون ماده صد شهرداری (وقوع ملک خارج از محدوده و حریم شهر)

گردش کار:

شاکی دادخواستی به خواسته فوق تقدیم دیوان عدالت اداری کرده که در تاریخ ... ثبت دبیرخانه و سپس به این شعبه ارجاع شده و به طور خلاصه اظهار داشته است: اینجانب مالک پلاک ...... فرعی از .. اصلی بخش... بوده که در سال ........ پس از اخذ پروانه از شهرداری اقدام به احداث بنا نموده و مرتکب اضافه بالکن در نیم طبقه و احداث بالکن داخل تجاری شده ام اما کمیسیون ماده صد حکم به تخریب اضافه بالکن صادر نموده است، درحالی که در خصوص املاک خارج از محدوده و حریم شهر کمیسیون صالح به رسیدگی نبوده است. دادخواست و ضمایم به‌ طرف شکایت ابلاغ‌شده که در پاسخ اعلام کرده است: نظر به این که مطابق تبصره۱و۲و۳ ماده ۱۰۰ در صورت مغایرت بنای احداثی با مفاد پروانه، کمیسیون دارای صلاحیت اختیاری حکم به تخریب یا جریمه می باشد و با استفاده از این اختیار حکم به جریمه صادر کرده است. اینک در وقت مقرر/فوق‌العاده پرونده تحت نظر است، با توجه به مفاد دادخواست و مستندات موجود در پرونده، ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح زیر رای صادر می‌شود.

رأی شعبه

با عنایت به این که مطابق رای وحدت رویه شماره ۲۶۶ شماره ۰۸/ ۰۵/ ۱۳۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، صرفاً رسیدگی به تخلفات ساختمانی واقع در محدوده و حریم شهر در صلاحیت کمیسیون های بدوی و تجدیدنظر ماده صد قرار دارد و مطابق مدلول رأی وحدت رویه شماره ۸ مورخ ۱۹/ ۰۱/ ۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تبصره ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداری مصوب ۱۱/ ۰۴/ ۱۳۳۴ و ماده ۳ قانون تعاریف محدود و حریم شهرها و نحوه تعیین آن ها مصوب ۱۴/ ۱۰/ ۱۳۸۴،کمیسیون ماده صد قانون شهرداری فاقد صلاحیت رسیدگی به تخلفات ساختمانی واقع در طرح هادی روستایی است و موضوع می‌بایست توسط کمیسیون ماده ۹۹ قانون شهرداری مورد بررسی قرار گیرد و برابر مدارک و مستندات ابرازی از جمله نظریه کارشناسی کارشناس رسمی دادگستری و طرح هادی روستایی، ملک متنازع فیه خاج از محدوده و حریم شهر و در محدوده طرح هادی روستایی قرار دارد، بنابراین به استناد مقررات مذکور و مواد ۱۰ ، ۱۱ و۶۳ قانون تشکیلات وآئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/ ۰۳/ ۱۳۹۲، حکم به ورود شکایت، نقض رای معترض عنه و ارجاع مجدد به همان کمیسیون صادر می گردد. این رای برابر ماده ۶۵ قانون تشکیلات وآئین دادرسی دیوان عدالت اداری، ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

دادرس/  رئیس شعبه ... دیوان عدالت اداری
 

منبع : دیوان عدالت اداری

مطالب مرتبط

ابطال وضع عوارض کسر و حذف پارکینگ

نمونه آرا دیوان عدالت اداری در رابطه با عطف ماسبق نشدن قانون

قانون شهرداری

رای شماره 555 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شکایت همسایه مجاور نسبت به رای کمیسیون ماده 100 شهرداری