تغییر کاربری مشاعات و پارکینگ های اختصاصی بدون موافقت کلیه مالکین

تغییر-کاربری-مشاعات-و-پارکینگ-های-اختصاصی-بدون-موافقت-کلیه-مالکین

رأی وحدت رویه شماره ۴۲ مورخ ۶ ۲ ۸۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری تغییر کاربری مشاعات و پارکینگ های اختصاصی مجتمع های ساختمانی بدون موافقت کلیه مالکین و رعایت مقررات قانون تملک آپارتمانها وجاهت قانونی ندارد


کلاسه پرونده:۴۱/۸۸شاکی:آقای ناصر دائی صادقی.

موضوع:اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲۷ و ۲۸ دیوان عدالت اداری.

تاریخ رأی:یکشنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۸۸    شماره دادنامه:۸۸/۴۲

مقدمه: الف- شعبه بیست وهشتم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۵/۳۱۵ موضوع شکایت آقای سید محمد صادق رضویان به طرفیت شهرداری منطقه ۳ تهران به خواسته اعتراض به رأی شماره ۸۴۴ مورخ ۱۹/۷/۱۳۷۱ کمیسیون ماده صد قانون شهرداری ها و نقض آن به شرح دادنامه شماره ۲۵۱۲ مورخ ۴/۱۲/۱۳۸۶ چنین رأی صادر نموده است، نظربه اینکه تعیین نوع کاربری و نحوه استفاده از اماکن مربوطه با رعایت شرایط خاص به عهده کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری می ‎باشد و تغییر کاربری پارکینگ ساختمان به تجاری از وظایف شهرداری نبوده و با عنایت به اینکه پارکینگ از مشترکات و مشاعات ساختمان می ‎باشد که کلیه مالکین در جزء جزء آن شریک می‎ باشند و اختصاص مکان فوق به پارکینگ ضرورت داشته، بنابراین رأی معترض‎عنه وفق مقررات صادر شده و خدشه‎ای بر آن وارد نبوده علی هذا حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‎ گردد.

ب- شعبه بیست و هفتم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۴/۱۹۷۰ موضوع شکایت آقای حسین شاهین به طرفیت شهرداری منطقه ۳ تهران به خواسته اعتراض به رأی شماره ۸۴۴-۲۲ مورخ ۱۹/۷/۱۳۷۱ به شرح دادنامه شماره ۱۳۸۰ مورخ ۲۹/۷/۱۳۸۶ چنین رأی صادر نموده است، صرف نظر از اینکه موضوع توافقی بوده و ادعای توافق شده حتی ثبات صحت و سقم توافق که از طرف شکایت اعلام شد، توافق را کان لم یکن اعلام گردید، ترافعی بوده خارج از صلاحیت دیوان می‎باشد ملاحظه می‎ گردد، شاکی اعلام نموده که پارکینگ اختصاصی می ‎باشد، همسایه‎ ها نیز قریب به اتفاق اعلام رضایت نموده‎ اند و ضمن توافق با شهرداری مبلغ های چکی به حساب شهرداری واریز گردید متحمل هزینه شده و طرف شکایت طی لایحه شماره ثبت ۲۴۳۹ مورخ ۲۱/۸/۱۳۸۱ اظهار نمود که با توجه به شکایت تعدادی از مالکین مبنی بر عدم رضایت در خصوص تغییر کاربری و عدم اداء رضایت نامه از مالکین توافقنامه درخصوص کاربری لغو گردیده ‎است، مجدداً موکول به اداء رضایت ‎نامه به‎علت عدم حصول رضایت   منجر بـه صدور رأی گردد. بنابر مطالب فوق الاشاره شکایت وارد تشخیص داده شد به استناد مادتین ۱۳ و ۷ قانون دیوان عدالت اداری حکم به فسخ رأی فوق الاشاره و مجدداً در کمیسیون همعرض طرح و رسیدگی شود صادر می‎گردد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

الف- تعارض در مدلول دادنامه‎ های فوق‎الذکر محرز بنظر می‎ رسد. ب- علاوه بر اینکه تغییر کاربری مشاعات و پارکینگ های اختصاصی مجتمع های ساختمانی بدون موافقت کلیه مالکین و رعایت مقررات قانون تملک آپارتمانها وجاهت قانونی ندارد، اساساً حکم مقرر در تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصرح در لزوم تامین پارکینگ به منظور جلوگیری از اشغال فضای عمومی و ایجاد ترافیک ناشی از آن است و تغییر کاربری آن جز در موارد مستثنی شده در مقررات جواز قانونی ندارد. بنابراین دادنامه شماره ۲۵۱۲ مورخ ۴/۱۲/۱۳۸۶ شعبه بیست و هشتم دیوان عدالت اداری مبنی بر رد اعتراض شاکی نسبت به رأی قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در حدی که مفید این معنی است صحیح و موافق قانون تشخیص می‎گردد. این رأی مستنداً به بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است./ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری رهبرپور  


مطالب مرتبط

تغییر کاربری مشاعات و پارکینگ های اختصاصی بدون موافقت کلیه مالکین