تعیین تکلیف اراضی موقوفه متعلق به آستان قدس رضوی

تعیین-تکلیف-اراضی-موقوفه-متعلق-به-آستان-قدس-رضوی

تعیین تکلیف اراضی موقوفه متعلق به آستان قدس رضوی مصوب 1376,01,10


تعیین تکلیف اراضی موقوفه متعلق به آستان قدس رضوی مصوب 1376,01,10

هیأت وزیران در جلسه مورخ 10 /1 / 1376 مقرر نمود:
1ـ دستگاههایی که اراضی موقوفه متعلق به آستان قدس رضوی در اختیار دارند مکلفند در صورت تقاضای آستان قدس رضوی از طریق تشکیل جلسه با آستان قدس نسبت به تعیین تکلیف اراضی مذکور اقدام نمایند.
2ـ در صورت عدم تفاهم دستگاههای دارای اراضی موقوفه متعلق به آستان قدس مراتب جهت طرح در کمیسیون مندرج در تبصره (12) قانون بودجه سال 1376 کل کشور به سازمان برنامه و بودجه اعلام شود.
 

منبع : سامانه ملی قوانین و مقررات

مطالب مرتبط

منظور از مؤسسات و شرکتهای دولتی و عمومی غیردولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است چیست؟

‌قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 1371,11,25

آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات