رای شماره 126 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-126-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره 126 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع قرار عدم صلاحیت صادره از شعب دیوان قابل تجدیدنظر نیست


رأی شماره 126 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع قرار عدم صلاحیت صادره از شعب دیوان قابل تجدیدنظر نیست

 

شماره ویژه نامه: 688
پنج‌شنبه،29 خرداد 1393
شماره هـ/93/116 17/3/1393
تاریخ دادنامه: 15/2/1393 شماره دادنامه: 126 کلاسه پرونده: 93/116
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام‌کننده تعارض: 1ـ آقای محمدجعفر منتظری ، رئیس دیوان عدالت اداری 2ـ آقای احسان اله آقاشاهی
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش‌کار: در خصوص قابل تجدیدنظر بودن و یا قابل تجدیدنظر نبودن قرارهای عدم صلاحیتی که از سوی شعب بدوی دیوان عدالت اداری صادر می‌شود بین آراء شعب اول، سیزدهم و سی و هشتم دیوان عدالت اداری اعلام تعارض شده است به این نحو که شعبه اول دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره 929970900101109 ـ 21/7/1392 ضمن صدور قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و شایستگی دادگستری به عنوان مرجع عام رسیدگی به تظلمات، رأی صادر شده را مستند به ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 قابل اعتراض و رسیدگی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری اعلام کرده است ولکن شعب سیزدهم و سی و هشتم دیوان عدالت اداری به موجب آراء شماره 9209970901301723 ـ 21/7/1392 و 9209970903800199 ـ 29/7/1392 با صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت مراجع دیگر، مستند به ماده 48 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و بدون ذکر قابلیت تجدیدنظرخواهی قرار مذکور، پرونده را به مرجع صلاحیتدار ارسال کرده‌اند.
اعلام‌کنندگان تعارض با توجه به مراتب فوق‌الذکر، در اجرای بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده‌اند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند.

 

رأی هیأت عمومی


اولاً: تعارض در آراء محرز است.
ثانیاً: با توجه به این که در ماده 48 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است در صورت صدور قرار عدم صلاحیت از سوی شعبه دیوان عدالت اداری به شایستگی و صلاحیت مراجع قضایی و یا غیر قضایی، شعبه صادرکننده قرار عدم صلاحیت پرونده را به مرجع صالح ارسال می‌کند و حسب مورد مراتب را به شاکی اعلام می‌کند، حکم مذکور مفید این معناست که با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده به مرجع صالح ارسال شود و قابلیت تجدیدنظر قرار عدم صلاحیت از آن مستفاد نمی‌شود، بنابراین موضوع منصرف از حکم مقرر در ماده 65 قانون فوق‌الذکر در خصوص قابلیت تجدیدنظر کلیه آراء شعب بدوی دیوان عدالت اداری است. با توجه به مراتب آراء شعب سیزدهم و سی و هشتم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های 9209970901301153 ـ 4/6/1392 و 9209970903800199 ـ 29/7/1392 که بر همین اساس قرار عدم صلاحیت را قابل تجدیدنظر اعلام نکرده است، صحیح و موافق قانون تشخیص می‌شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است .
 

منبع : وکالت آنلاین

مطالب مرتبط

رای وحدت رویه شماره 784 هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای دیوان در خصوص میزان ارتفاع ساختمان

قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقللاب در امور مدنی

عدم صلاحیت کمیسیون ماده 100 در خصوص تخلفات ساختمانی خارج از محدوده و حریم شهر