قانون استفساریه اصلاحیه تبصره2الحاقی به ماده76قانون تأمین اجتماعی

قانون-استفساریه-اصلاحیه-تبصره2الحاقی-به-ماده76قانون-تأمین-اجتماعی

قانون استفساریه اصلاحیه تبصره (2) الحاقی به ماده (76) قانون تأمین اجتماعی مصوب 1380


قانون استفساریه اصلاحیه تبصره (2) الحاقی به ماده (76) قانون تأمین اجتماعی مصوب 1380


موضوع استفساریه :


ماده واحده - آیا کارگران شاغل در مشاغل سخت و زیان‌ آور - مخل سلامت «مناطق بد آب وهوا» که به ‌طور فصلی در این قبیل مشاغل کار می ‌کنند نظیر کارگران نی ‌ بر- کوره ‌پز خانه‌ ها، کارگران فصلی کارخانجات قند یا سایر مواد غذایی و آن دسته از کارگرانی که بدون میل و اراده موقتاً کار خود را از دست می ‌دهند ولیکن در ادامه کار، در همان کارگاه یا کارگاههای مشابه شاغل در مشاغل سخت و زیان ‌آور می ‌شوند با وجود انقطاع فصلی یا موقت مشمول مزایای تبصره (2) الحاقی به ماده (76) قانون تأمین اجتماعی می ‌گردند یا خیر؟

نظر مجلس
بلی‌، مشمول مزایای تبصره (2) الحاقی به ماده (76) قانون تأمین اجتماعی می‌ شوند.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیستم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی ‌تصویب و در تاریخ 6 /2 /1385 به تأیید شورای نگهبان رسید.

منبع : سامانه ملی قوانین و مقررات

مطالب مرتبط

آئین نامه اجرائی قانون زمین شهری مصوب 1371

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی