اناطه امر حقوقی بر امر کیفری غیر قانونی است

اناطه-امر-حقوقی-بر-امر-کیفری-غیر-قانونی-است

اناطه امر حقوقی بر امر کیفری غیر قانونی است


اناطه امر حقوقی بر امر کیفری غیر قانونی است.

رسیدگی در دعوای حقوقی منوط به اثبات امری در دعوای کیفری نیست، بنابراین توقف دعوای حقوقی به همین جهت غیر قانونی است.

 


مطالب مرتبط

نحوه جبران خسارت ناشی از برخی جرایم

ابطال وضع عوارض کسر و حذف پارکینگ

تعیین تکلیف اراضی اختلافی