تقاضای لغو قرار تامین خواسته توسط شخص ثالث

تقاضای-لغو-قرار-تامین-خواسته-توسط-شخص-ثالث

تقاضای لغو قرار تامین خواسته توسط شخص ثالث


تقاضای لغو قرار تامین خواسته توسط شخص ثالث

 

پرسش:آیا لغو قرار تامین خواسته به درخواست شخص ثالث هم امکان پذیر است؟

نظر هیئت عالی
نظر به عدم امکان درخواست الغای قرار تامین خواسته توسط شخص ثالث که منطبق است با نظریه مشورتی شماره 7/995- 4/2/1380 اداره کل حقوقی قوه قضائیه و نظریه اکثریت قضات نیز مبتنی بر آن است، صائب و مورد پذیرش است.

نظر اکثریت
لغو قرار تامین خواسته با توجه به صراحت ماده 112 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مختص خوانده است و شخص ثالث نمی تواند تقاضای لغو قرار تامین خواسته را بنماید.

نظر اقلیت
در مورد درخواست شخص ثالث مبنی بر لغو قرار تامین در قانون حکمی وجود ندارد؛ بنابراین باید سراغ منابع معتبر برویم و در منابع معتبر قاعده لاضرر و نفی حرج را داریم. در اینجا تداوم توقیف موجب تضرر شخص ثالث می شود و چون هیچ کس نمی تواند اعمال حق خود را وسیله اضرار به غیر قرار دهد، دادگاه به استناد قاعده لاضرر و نفی حرج به درخواست شخص ثالث قرار تامین را لغو می نماید.

منبع : نشست قضایی

مطالب مرتبط

جذب اختصاصی داوطلبان تصدی منصب قضاء سال 1399

آیین نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف

امکان توقیف ملک بدون سابقه ثبتی