هیات داوری می تواند زوج یا فرد باشد

هیات-داوری-می-تواند-زوج-یا-فرد-باشد

هر چند جهت جلوگیری از غیر ممکن شدن داوری معمولا تعیین تعداد داوران به صورت طلق و فرد می باشد لیکن تعیین هیات داوری به صورت زوج مخالفتی با مقررات امره ندارد و طرفین عواقب چنین داوری را در صورت عدم توافق داوران در رای اکثریت و منتفی شدن داوری پذیرفته اند


پرونده کلاسه 9909987575400976 شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد تصمیم نهایی شماره 9909977575401627
خواهان:...........
خوانده:...........
خواسته: در خواست تعیین داور 
بسمه تعالی
به تاریخ فوق در وقت فوق العادع جلسه شعبه 4 دادگاه حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد به تصدی امضا ء کنننده ذیل تشکیل است. پرونده کلاسه فوق تحت نظر قرار دارد دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام می دارد و به شرح زیر رای صادر می کند.


رای دادگاه


در این پرونده آقای .............. در خواستی به طرفیت آقای ................ به خواسته تعیین داور مطرح کرده است . دادگاه با عنیات به مفاد درخواست تقدیمی و مستندات آن نظر به اینکه طبق ماده 15 قرارداد شرط داوری پیش بینی شده است که حکایت از توافق طرفین بر تعیین دو داور دارد ( هرکدام یک نفر کارشناس رسمی دادگستری ) و نظر به اینکه پس از اخطار به خوانده نامبرده نسبت به معرفی داور خود اقنام نموده است و از طرف دیگر موضوع داور مرضی الطرفین هم منفی است لذا موضوع تحصیل حاصل است چه اینکه 1- طرفین تا قبل از تعیین داور توسط دادگاه حق تعیین داور اختصاصی خود را دارند و اولویت هم با توجه به ماهیت قراردادی داوری در تعیین داور با طرفین است 2-هر چند جهت جلوگیری از غیر ممکن شدن داوری معمولا تعیین تعداد داوران به صورت طلق و فرد می باشد لیکن تعیین هیات داوری به صورت زوج مخالفتی با مقررات امره ندارد و طرفین عواقب چنین داوری را در صورت عدم توافق داوران در رای اکثریت و منتفی شدن داوری پذیرفته اند. فلذا مستندا به ماده 2 قانون مذکور قرار رد در خواست وی را صادر و اعلام می دارد قرار صادره ظرف 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان خراسان رضوی می باشد. در خصوص دستور موقت پرونده مفتوح است.
رییس شعبه 4 محاکم عمومی حقوقی مشهد - ابوالقاسم رضا نژاد

منبع : اینستاگرام دکتر خدابخشی

مطالب مرتبط

قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379

دستگیری یکی از متهمان اخلال در نظام اقتصادی کشور

آیین نامه مالی شهرداریها

اساسنامه سازمان ملی زمین و مسکن

متن کامل سند تحول قضائی