الزام به صدور پروانه خارج از شهر

الزام-به-صدور-پروانه-خارج-از-شهر

صدور پروانۀ ساختمانی و نظارت بر ساخت وسازهای خارج از حریم شهرها و محدودۀ روستاها را مرجع تعیینی معاون امور عمرانی استانداری برعهده دارد


وفق ماده 10آیین نامۀ استفاده از اراضی، احداث بنا و تأسیسات در خارج از حریم شهرها و محدودۀ روستاها مصوب 1391/2/10 هیئت وزیران، دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفاند قبل از احداث هرگونه بنا در اراضیِ موضوع این آیین نامه، پروانۀ ساختمانی، دریافت کنند. مرجع صدور پروانۀ ساختمانی و نظارت بر ساخت وسازِ موضوع این ماده را معاون امورعمرانی استانداری تعیین میکند؛ بنابراین درحال حاضر، مرجع تعیینی معاونت امورعمرانی استانداری متکفل صدور پروانۀ ساختمانی در خارج از حریم شهرها و محدودۀ روستاهاست اما بایستی توجه داشت که اختیار مرجع مذکور، مطلق نیست و مطابق تبصره 2مادۀ مزبور، باید قبل ازهرگونه اقدام جهت صدور پروانۀ ساخت، نظریە کمیسیون تبصره 1 ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1374 را جهت صدور پروانه اخذ کند. نکته ای که دراین خصوص باید به آن توجه داشت این است که مقررات این آیین نامه صرفاً ساخت وسازهای خارج از حریم شهرها و محدودۀ روستاها را دربرمی گیرد و باید درخصوص مرجع صدور مجوز ساخت در داخل حریم شهرها و محدودۀ روستاها و خارج از آن، به شرح ذیل تفکیک قائل شد. 
مرجع صدور مجوز در حریم شهرها و محدودۀ روستاها:

در شهرها : شهرداری وفق بند 24 ماده 55 قانون شهرداری 

 در روستاهای دارای دهیاری: دهیار بند 11 الحاقی 1386/8/27 ماده 69 قانون تشکیلات، وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران 

مرجع صدور مجوز در خارج از حریم شهرها و محدودۀ روستاها: 

مرجع تعیین شده توسط معاون امور عمرانی استانداری  ماده 10آیین نامۀ استفاده از اراضی، احداث بنا و تأسیسات درخارج از حریم شهرها و محدودۀ روستاها مصوب 1391/2/10

نکات کلیدی

1. صدور پروانۀ ساختمانی و نظارت بر ساخت وسازهای خارج از حریم شهرها و محدودۀ روستاها را مرجع تعیینی معاون امور عمرانی استانداری برعهده دارد.
مستند : ماده 10 آیین نامۀ استفاده از اراضی، احداث بنا و تأسیسات در خارج از حریم شهرها و محدودۀ روستاها مصوب 1391.
2. مطابق ماده 2 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوۀ تعیین آنها مصوب 1384 ، حریم شهر عبارت است از: قسمتی از اراضی بلافصل پیرامون محدودۀ شهر که نظارت و کنترل شهرداری در آن ضرورت دارد و از مرز تقسیمات کشوری شهرستان و بخش مربوط تجاوز ننماید.
3.برطبق ماده 3 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوۀ تعیین آنها مصوب 1384، محدوده روستا عبارت است از: محدودهای شامل بافت موجود روستا و گسترش آتی آن در دورە طرح هادی روستایی که با رعایت مصوبات طرحهای بالادست تهیه و به تصویب مرجع قانونی مربوط میرسد. دهیاری ها کنترل و نظارت بر احداث هرگونه ساخت وساز در داخل محدوده را عهده دار خواهند بود.
4.مرجع تعیینی معاون امور عمرانی استانداری مکلف است مطابق کاربری مصوب با رعایت قوانین و مقررات مربوط و استفاده از خدمات مهندسان دارای پروانۀ اشتغال، پروانۀ ساختمانی صادر کرده و بر ساخت وساز نظارت کند.
مستند: تبصره 1 آیین نامۀ استفاده از اراضی، احداث بنا و تأسیسات در خارج از حریم شهرها و محدودۀ روستاها مصوب 1391.
5. مرجع تعیینی معاون امور عمرانی استانداری مکلف است قبل از هرگونه اقدام جهت صدور پروانۀ ساخت ، نظریۀ کمیسیون تبصره 1 ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374 را اخذ کند.
مستند: تبصره 2 ماده 10 آیین نامۀ استفاده از اراضی، احداث بنا و تأسیسات در خارج از حریم شهرها و محدودۀ روستاها  مصوب 1391.
6. ایجاد هرگونه بنا و تأسیسات در خارج از حریم شهرها و محدودۀ روستاها پس از رعایت مفاد طرحهای توسعه و عمران جامع ناحیه ای و مجموعۀ شهری در صورت وجود، با رعایت امور زیر مجاز است: حریم قانونی راه ها و راه آهن، معادن، دریا، رودخانه، جنگلها، دریاچه ها، تالاب ها، نهرهای عمومی، قنوات و چاه ها، مسیل ها، خطوط و پایه های انتقال نیروی برق، خطوط ارتباطی و فیبر نوری و پایه های تأسیسات مخابراتی، پل ها و تونل های واقع در مسیر راه ها یا تأسیسات عمومی و عمرانی، لوله های انتقال نفت و گاز، سدها و کانال ها و شبکه های آبیاری، خطوط و لوله های آبرسانی، تأسیسات نظامی و انتظامی و امنیتی و مرزی، تصفیه خانه های آب و فاضلاب، سیل بندها، سیل گیرها، ابنیه و آثار تاریخی و طبیعی و تأسیسات هسته ای؛  ضوابط بهداشت عمومی و بهسازی و حفاظت محیط زیست؛ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1374 و اصلاحیه های بعدی آن؛ اصول، ضوابط و معیارهای پدافند غیرعامل؛ ضوابط و مقررات سازمان حفاظت محیط زیست در مناطق چهارگانه و ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیت های صنعتی و تولیدی موضوع تصویب نامۀ شمارە 78946/ ت 39127 ه مورخ 1390/4/15 با اصلاحات بعدی آن؛آیین نامۀ نصاب اراضی قابل واگذاری به فعالیت های مختلف در خارج از حریم شهرها و روستاها موضوع تصویب نامۀ شمارە 79259/ ت 42849 ه مورخ 1390/4/15 با اصلاحات بعدی آن.
مستند : ماده 4 و تبصره 1ماده 10 آیین نامۀ استفاده از اراضی، احداث بنا و تأسیسات در خارج از حریم شهرها و محدودۀ روستاها  مصوب 1391.
7. ایجاد هرگونه حصار از جمله دیوار یا فنس در خارج از حریم شهرها و محدودۀ روستاها، مستلزم اخذ مجوز از مرجع تعیینی معاون امور عمرانی استانداری است. البته وزارت نیرو درخصوص دکل های انتقال برق از این امر مستثنی است.
مستند: تبصره 3 ماده 10 آیین نامۀ استفاده از اراضی، احداث بنا و تأسیسات در خارج از حریم شهرها و محدودۀ روستاها مصوب 1391.
8.تأسیس هر نوع شهرک، مطابق با مفاد دستورالعمل ترویج شهرک سازی در کشور و نحوۀ صدور پروانۀ تأسیس شهرک و پروانۀ بهره برداری از آن مصوب 1386/12/27 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و با رعایت ضوابط دستگاه های اجرایی ذیربط، پس از تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مجازخواهد بود.
مستند: ماده 7 آیین نامۀ استفاده از اراضی، احداث بنا و تأسیسات در خارج از حریم شهرها و محدودۀ روستاها مصوب 1391.

منبع : دیوان عدالت اداری

مطالب مرتبط

ابطال عوارض تمدید پروانه ساختمان جهت هر متر مربع تعرفه 228-95 سال 95

قانون حمایت از احیاء بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و

آیین نامه اجرایی قانون مرجع تشخیص ارضی موات و ابطال اسنادآن

اعتراض به رای کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی به جهت الزام به صدور پروانه بهره برداری

رای شماره 823 هیات عمومی دیوان عدالت اداری