قرار جلب به دادرسی در خصوص سو استفاده از سفید امضا

قرار-جلب-به-دادرسی-در-خصوص-سو-استفاده-از-سفید-امضا

در پرونده قرائتی را می توان یافت که کفه ی ترازوی مجرمیت را بر برائت سنگین تر می نماید و آن عبارت است از الف عدم توازن میان عوضین معامله ( ثمن و مثمن ) ب عدم ارائه رسید پرداخت وجه از جانب متهم پرونده ج انکار وجود مبایعنامه موضوع پرونده تحت امر در شعبه دوم بازپرسی و متعاقبا بیان اظهاراات متناقض در خصوص وجود آن د عدم صحت تاریخ های عددی تنظیم مبایعنامه مندرج در سربرگ آن که مورد تائید کارشناسان منتخب نیز قرار گرفته است


پرونده کلاسه 97099812332700203 شعبه هفتم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قائم شهر تصمیم نهایی شماره 9809971232700598
بسمه تعالی

بخش اول: گردشکار پرونده

به تاریخ دوازدهم مرداد ماه سال یک هزار و سیصد و نود و هشت هجری شمسی در وقت فوق العاده شعبه هفتم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قائمشهر پرونده کلاسه بایگانی 970239 تحت نظر قرار دارد. ملاحظه می گردد آقای.... را تحت عنان جعل به طرفیت آقای .... تقدیم نموده است که پس از اجرای تشریفات قانونی و ثبت به شماره کلاسه اخیر الذکر جهت اظهار نظر و تحقیقات مقدماتی توسط مقام محترم ارجاع به این شعبه ارجاع گردیده است. وکیل شاکی به وکالت از موکل خویش در شرح شکایت خود منعکس در صفحه 9 پرونده ادعا نموده است که " موکل به علت ضعف نفس و مصرف داروهای آرام بخش هوشیاری کامل نداشته و به همین جهت مشتکی عنه با عنوان اینکه برای صنف عینک سازی که مغازه اش متعلق به موکل می باشد امضاء خواسته و چند ورقه سفید امضاء به همین بهانه اخذ که شرح این موضوع نیز به برادرش - .. انتقال می باید و مشتکی عنه با نوشتن مندرجات در دو برگه - سفید امضاء - به عنوان بیع بخشی از ملک را به خود انتقال داده لذا از آن مقام محترم تقاضای رسیدگی و تعقیب مورد استدعاست...

" این دادیاری متعاقب عرضحال مطروحه بدوا ضمن احراز صلاحیت جهت رسیدگی نسبت به اخذ اظهارات شاهد تعرفه شده از جانب شاکی اقدام نمود که نامبرده -......- پس از حضور در شعبه به شرح منعکس در صفحات 11 و 12 پرونده اعلام داشت " ... در ملاقاتی که با برادرم - مشتکی عنه - داشتم به من اعلام نمود حدود سه ماه قبل وقتی از پدرمان - شاکی - مراقبت می کردم و ایشان مریض احوال بود از او - به بهانه صنف عینک سازی - چند برگ سفید امضاء گرفتم ... او گفت بعدا در آن فروشنامه ای را نوشتم و فروشنامه بعد از گرفتن سفبد امضاء روی کاغذ آورده شده است و ... " سپس وکیل شاکی طی لایحه ای شرح اظهارات طرفین پرونده را که در شعبه دوم بازپرسی در حال رسیدگی بوده است را به این شعبه تقدیم و نکاتی را به شرح صفحات 17 و18 پرونده مطرح نموده است که مفاد آن به طور خلاصه حکایت از انکار وجود مبایعنامه موضوع پرونده تحت امر - تنظیمی میان ...... طبق اظهارات متهم در پرونده شعبه دوم بازپرسی دارد، این دادیاری پس از انجام این مقدار از تحقیقات مقدماتی نسبت به احضار مشتکی عنه داشته که "... بنده مدعی هستم تمامی اسناد و مدارک به صورت از قبل نوشته شده بوده و بنده و فرزندانم صرفا ذیل آن را امضاء زدیم و ... " در پی ادعای مطروحه و نظر به فنی و تخصصی بودن تشخیص موضوع و توجها به تاثیر مستقیم صحت یا عدم صحت اظهارات مشتکی عنه دراتخاذ تصمیم نهایی نسبت به صدور قرار اعدادی کارشناسی اقدام و مقرر گردید تا کارشناس منتخب ..... نظریه کتبی و مستدل خویش را در خصوص تقدم یا تاخر مندرجات مبایعنامه تنظیمی با امضا ذیل آن طرف مهلت 15 روز اعلام دارد. کارشناس منتخب در نظریه اعلامی به شرح منعکس در صفحات 30 و 31 پرونده ضمن اعلام انتساب امضا و اثر انگشت ذیل اوراق مبایعنامه به طرفین پرونده اعلام داشته است " ... تاریخ های عددی دو فروشنامه بیانگر زمان واقعی تحریر آنها نمی باشد ولکن  ادله و قرائن فنی مبنی بر تقدم صدور امضائات بر نگارش متن اسنناد بدست نیامده است... " نظریه کارشناس منتخب به طرفین پرونده ابلاغ گردیده و از جانب شاکی در فرجه ی قانونی مورد اعتراض قرار گرفت، متعاقبا موضوع به هیئت کارشناسی سه نفره ارجاع که آن هیات نیز به شرح منعکس در صفحه 45 پرونده نظر خود را چنین اعلام داشته است " ... امضا واثر انگشت آقای ... در ذیل فروشنامه (هر دو فقره) به صورت همزمان منعکس گردیده است و همچنین امضا و اثر انگشت نامبرده (شاکی) مقدم بر مندرجات کنونی صادر شده است ..." ، متعاقب دعوت طرفین پرونده جهت ملاحظه نظریه هیات کارشناسان سه نفره، لایحه اعتراضیه مشتکی عنه به شعبه واصل که در آن به تقاضای ارجاع موضوع به هیات پنج نفره و همچنین تحقیق از گواهان وی اشاره شده است، این دادیار ضمن پذیرش اعتراض نامبرده نسبت به تعیین پنج نفره کارشناس که تعدادی از آنان در تهران مشغول بکار بودند اقدام و مقرر گردانید تا وفق مفاد نظریه های کارشناسی یک و سه نفره نسبت به اظهار نظر مبادرت نمایند که آنان نیز پیش از مضی مهلت اعطایی به شرح منعکس در صفحه 64 پرونده عقیده ی خویش را با تاکید بر این موضوع که اخذ اثر انگشت از شاکی مقدم بر وارد نمودن مندرجات تایپی توسط دستگاه پرینتر بوده است اعلام داشته اند، با توجه به وصول نظریه نهایی هیات کارشناسان پنج نفره و توجها به مفاد آن و همچنین نظارت کارشناسان منتخب قبلی ..... به عنوان متهم به شعبه احضار گردید، در این فاصله آقای .... عنوان شاهد متهم در ..... حاضر و از ایشان تحقیق شد، اهم اظهارات وی حکایت از آن دارد که نامبرده، شاهد تنظیم مبایعنامه نبوده است لکن به علت آشنائیتی که با شاکی داشته مبایعنامه ها را مشاهده کرده است که شرح اظهارات وی در صفحات 65 و 66 پرونده منعکس است. شاهد دیگر متهم ...... نیز در شعبه حاضر و به شرح صفحه 74 پرونده از وی تحقیق شد که نامبرده نیز ضمن رد حضور خود در حین تنظیم مبایعنامه صرفا به امضای ذیل آن، و آن هم به تقاضای متهم اشاره نموده است، از شاهد دیگر متهم ....... به شرح صفحات 75 و 76 پرونده تحقیق گردید که ایشان هم ضمن رد حضور خود در حین معامله اطلاعات خویش را به این دادیار اعلام نموده است.

متهم پرونده در مهلت اعطایی در شعبه حاضر و پس از تفهیم اتهام و در پاسخ « ضمن رد اتهام تقاضای تحقیق از دو شاهد دیگر را نموده است، النهایه وی به علت سپردن تامین و با قرار قبولی وثیقه به مبلغ چهارصد و پنجاه میلیون ریال آزاد گردید. احد دیگری از شهود - .......... - پس از چند روز توسط متهم در شعبه حاضر گشته و اظهارات وی به شرح منعکس در صفحات 86 و 87 پرونده اخذ گردید، ایشان نیز خود را به عنوان شاهد تنظیم مبایعنامه معرفی و به امضا زدن ذیل دو فقره مبایعنامه اشاره نموده است. پس از اخذ اظهارات چهار شاهد تعرفه شده از جانب متهم پرونده و اخذ نظریه نه تن کارشناس منتخب دادگستری و با توجه به سایر قرائن و امارات موجود ..... به عنوان متهم پرونده جهت اخذ آخرین دفاع احضار گردیده که وکیل نامبرده طی لایحه ای به عنوان آخرین دفاع ایراد اعتبار امر مختوم را به علت رسیدگی شعبه محترم دوم بازپرسی این دادسرا نسبت به موضوع پرونده مطرح و رسیدگی مجدد را فاقد پایگاه قانونی دانسته است. در پی دفاعیات وکیل محترم متهم، پرونده ی استنادی شعبه مذکور از شعبه  104 دادگاه کیفری دو شهرستان قائمشهر مطالبه و ضمن تهیه گزارش دستور اخد کپی از اوراق مفید آن پرونده صادر گردید. النهایه با عنایت به آنچه ذکر گردید، این دادیار ضمن اعلام کفایت و ختم تحقیقات مقدماتی و استعانت از خداوندقادر متعال و همچنین با تکیه بر وجدان و شرف قضایی عقیده ی خویش را مبتنی بر موارد ذیل اعلام می دارد.

بخش دوم: توصیف حقوقی بزه

نظر به شرح شکایت شاکی و توجها به این اکر که توصیف حقوقی جرم و تشخیص عنوان متناسب مجرمانه با رفتار ارتکابی متهم صرف نظر از عنوان انتخابی توسط شاکی با مقام قضایی رسیدگی کننده در دادسرا می باشد و اظهارات طرفین پرونده می تواند صرفا موید آنچه در عالم خارج رخ داده است باشد لذا مقام تحقیق تکلیفی به تبعیت از عنوان انتخابی نداشته و خود بالاستقلال در تشخیص عمل می کند مالا در مانحن فیه هرچند عنوان انتخابی توسط وکیل محترم شاکی جعل اسناد عادی می باشد لکن با توجه به اینکه جهت تحقق بزه اخیرالذکر نیازمند یک سند کامل هستیم که پس از تنظیم اولیه آن قلم برده شود و‌یا مطلبی به آن الحاق گردد که این امر در ما نحن فیه یافت نمی شود و حسب محتویات پرونده چندین برگ سفید امضا (که حسب دکترین حقوقی عبارتست از ورقه سفیدی که شخص آن را امضا می کند و به دیگری می دهد تا آنچه را که تحویل گیرنده باید در بالای آن بنویسد از پیش مورد تایید و تصویب وی قرار داشته باشد) به بهانه انجام امور صنفی -عینک سازی - توسط متهم از شاکی اخذ و متعاقبا توسط وی مورد سو استفاده ( به نحو تنظیم مبایعه نامه) قرار گرفته است لذا این دادیار عنوان متناسب با رفتار ارتکابی را سو استفاده از سفید امضا (Abusing a blank Document) تشخیص و بر همین مبنا به بررسی ارکان آن اقدام می نمایدد.

بخش سوم : مبانی ثبوتی انشا رای

روابط حقوقی اشخاص بنا بر سیر متعارف، شخص را در جایگاه مدعی و منکر قرار می دهد در برخی موارد باید حرف شخص را به صرف ادعا مورد پذیرش قرار داد (لا بعلم الا من قبله) و‌در مواردی دیگر باید طلب دلیل کرد و در مواردی نیز قانون، فرض یا ظواهری را اماره بر واقع می داند و شخص را از بار اثبات معاف می نماید اما برخی روابط وجود دارد که به عنوان روابط مبتنی بر صداقت و امانت (fiduciary Relationship) معروف هستند و در آنها بار اثبات دلایل معکوس می گردد یا با دشواری دیگری از حیث معیار اثبات و ارائه دلایل قوی تر، اثبات منشا قوی تر، اثبات منشا دین و عدم قابلیت استناد تعهد و عمل حقوقی همراه می شود نمونه ای از این روابط را می‌توان میان زن و شوهر، کارگر و کارفرما و پدر و فرزند در جامعه اسلامی و ایرانی ملاحظه کرد.در اینگونه از روابط حقوقی به دلیل اعتماد یکی از طرفین با ضعف حقوقی و اقتصادی او کسی که قوی تر و معتمد است باید از عهده ی اثبات بر آید چرا که با توجه به شخصیت و رابطه ی میان طرفین آنچه میان آنها حاکم است و آنان به فکر ارائه دلیل یا اثبات در آن زمان نمی افتند با کمتر تصور اختلاف را میکنند بنابراین در این نمونه از روابط، شخصی که مدعی حقی می باشد می بایستی تکام ارکان حق را اثبات نماید، مالا در مانحن فیه نیز شاکی که پدر متهم نیز می باشدبنا بر اصل اعتماد چندین برگه ی سفید امضا را به وی جهت انجام امور صنفی عینک سازی داده است که متعاقب آن فرزند مفاد بیع نامه را در برگه ها درج و بنا به دلایلی قبل از فوت پدر ارائه می دهد تحقیقات دادیاری نیز نشان می دهد که اراده ی واقعی انجام بیع شاکی وجود نداشته و حتی بنا بر مستندات پزشکی امضائات نیز در زمان بی توجهی اخذ شده است که در آتی به شرح مفصل به آن پرداخته خواهد شد، لهذا بنابر مبانی پیش گفته پرونده تحت امر مورد رسیدگی قرار گرفته و انشا رای خواهد شد

بخش چهارم:بررسی دلایل اثباتی و استدلالی حقوقی

بنا بر اصل دلایل آزاد در حقوق کیفری و با عنایت به:
1.شکایت بی شائبه شاکی خصوصی: بدین توضیح که در بخش سوم رای گذشت، شکایت شاکی خصوصی خود میتواند دلیلی بر ارتکاب بزه از سوی متهم باشد و متهم نیز می بایستی استفاده در حدود اذن شاکی و عدم سو استفاده خود را ثابت نماید که امر علی رغم تحقیقات صورت گرفته تحقق نیافته است.
2.اظهارات مطلع تعرفه شده از جانب شاکی: توضیحا آنکه نامبرده پس از حضور در شعبه و اتیان سوگند به لفظ خداوند متعال اظهارات خود را بیان داشته است که مفاد آن موجزا حاکی از آنست که اوراق تحویل شده به متهم سفید امضا بوده و وی نیز از آن در جهت خلاف نظر شاکی استفاده نموده است.
3.نظریه کارشناس بدوی-‌هیات‌کارشناسان سه و پنج نفره: بدین شرح که هشت تن از نه تن کارشناس به سفید امضا بودن برگه ی سپرده شده از جانب متهم به تاخر درج نوشتجات نسبت امضا شاکی اظهار نظر کرده و جملگی آنها تاریخ های عددی دو فقره مبایعنامه را که از جانب متهم ادعای تنظیم آنها در یک زمان شده بود را منطبق با واقع ندانسته اند.
4.اظهارات شهود و مطلعین تعرفه از جانب متهم پرونده: بدین توضیح که متهم در پاسخ به تفهیم اتهام خود و پیش از آن (پس از حضور در شعبه به عنوان مطلع) شهودی را به این دادیاری معرفی نموده است که نه تنها کمکی به ادعای متهم (تنظیم مبایعنامه با اذن و در حضور شاکی) نمی کند بلکه به نظر این مقام شاهدین با هدف کمک غیر قانونی به متهم شهادت داده اند که بنا به اصل ارزیابی مستقل شهادت افراد و با توجه به مقررات مرتبط با شهادت در مواد ۱۷۴ تا ۲۰۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ با الحاقات بعدی به شرح ذیل مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
الف. آقای نامبرده پس از حضور در شعبه و اتیان سوگند به لفظ خداوند قادر متعال اظهار داشته است ... "شاهد معامله ی میان طرفین پرونده نبوده ام ... شاکی یکبار برگه ای را به من نشان داد که فتوکپی هم بود و موضوع آن زمینی بود که به موسی امری و فرزندانش‌ داده بود... ( در پاسخ به سوال دادیار:برگه مورد نظر-مبایعنامه-دست نویس بود!)..." ارزیابی شهادت: صرف نظر از اظهارات متناقض نامبرده در خصوص آورده شدن نام موسی امری و فرزندانش در یک مبایعنامه (در حالیکه هر کدام از آنها میایعنامه جداگانه به نام خود تنظیم نموده اند) و عدم اطلاع وی از متراژ زمین و مکان آن و مسجلین ذیل اسناد و میزان ثمن معامله و با توجه به اینکه حسب مستندات موجود در پرونده فروشنامه تنظیمی به صورت تایپی بوده است نه دست نویس و همچنین نامبرده اظهاراتی در شعبه محترم دوم بازپرسی داشته است که با شهادت وی در این دادیاری در تعارض است توضیحا اینکه نامبرده در نزد بازپرس محترم به مشاهده اصل مبایعنامه اشاره نموده است حال آنکه در این مرجع به ملاحظه کپی فروشنامه شهادت داده است! لذا شهادت نامبرده فاقد شرایط قانونی و شرعی بوده و از نظر این مقام مردود است.
ب.......: نامبرده پس از حضور در شعبه و اتیان سوگند به لفظ خداوند قادر متعال اظهار داشته است ... " بنده شاهد معامله میان طرفین پرونده نبوده ام ... - متهم - به من مراجعه کرد و یک برگه ای را برای من خواند، متن آن زمینی بود که پدرش به او داده بود و به من گفت شاهد میخواهم و ... " ارزیابی شهادت: صرف نظر از عدم اطلاع شاهد از متراژ زمین و مسجلین ذیل اسناد و مکان آن و به میزان ثمن معامله تاریخ تنظیم آن و با توجه به اینکه شهادت ادا شده حکایت از رجوع متهم به شاهد صدر الذکر جهت ثبت امضا وی در ذیل سند دارد که در صورت بلعکس بودن آن می توانست به ادعای متهم کمک کرده و موجب اعتبار مبایعنامه گردد که این امر در مانحن فیه یافت نمی گردد لذا شهادت نامبرده کمکی به روشن شدن ابعاد پرونده نمی نماید.
ج. آقای ..: نامبرده پس از حضور در شعبه و اتبان سوگند به لفظ خداوند قادر متعال اظهار داشته است "... بنده یک روز در حال رد شدن از جلوی مغازه ......بودم، او مرا صدا زد و گفت بیا شاهد شو من هم رفتم و به درخواست او برگه ای را امضا زدم ... (در پاسخ به سوال دادیار: مبایعنامه نشان داده شده دست نویس بود!) ... "

ارزیابی شهادت:

صرف نظر از عدم اطلاع شاهد از متراژ زمین و مکان آن و مسجلین ذیل اسناد و میزان ثمن معامله و حتی عنوان برگه ای که امضا نموده است و با توجه به اینکه حسب مستندات موجود در پرونده فروشنامه تنظیمی به صورت تایپی بوده است نه دست نویس و همچنین نامبرده تاریخ تنظیم مبایعنامه را تابستان 1396 اعلام نموده است حال آنکه تاریخ تنظیم آن بهار 1397 بوده است لذا شهادت نامبرده فاقد شرایط مقرر قانونی شرعی بوده و از نظر این مقام مردود است.
د. آقای ......: نامبرده پس از حضور در شعبه و اتیان سوگند به لفظ خداوند قادر متعال اظهار داشته است" ... بنده شاهد تنظیم مبایعنامه بودم آقای .......... آمد و مبایعنامه را خواند بچه های موسی هم بودند بنده زیر آن را امضا زدم سپس بقیه امضا زدند و ... " ارزیابی شهادت: صرف نظر از عده اطلاع شاهد از متراژ زمین و مکان آن و میزان ثمن معامله اظهارات نامبرده با اظهارات متهم و دختری وی ........ در شعبه دوم بازپرسی در تعارض آشکار است چرا که نگار .. حسب مستندات موجود در پرونده استنادی شعبه دوم بازپرسی در خصوص ترتیب امضاء ها اعلام داشته است " اول من امضاء زدم، بعد خواهرم، بعد آقای سلیمانی و پدر بزرگم گفت که من و موسی قبلا امضاء زدیم " در حالیکه شاهد در خصوص ترتیب امضائات اعلام نموده است که اول او امضاء زده است و طرفین پرونده پس از او امضاء زدند و همچنین در خصوص ترتیب حضور آنها در مکان تنظیم مبایعنامه ( مغازه عینک سازی موسی امری) شاهد اعلام داشته است که " ... ما - شاهد و موسی امری و دختران وی - بودیم و ...... وارد مغازه شد و ..." در حالیکه نگار .. در پرونده استنادی شعبه دوم بازپرسی در این خصوص اعلام داشته است که " ... ما دختران که آمدیم پدربزرگمان در مغازه بود و ... " که تعارضی آشکار میان این دو مورد یافت می گردد لذا شهادت نامبرده فاقد شرایط مقرر قانونی و شرعی بوده و از نظر این مقام مردود است.
 

5. دفاعیات بلاوجه متهم و وکیل محترم ایشان: متهم در کلیه ی مراحل تحقیقات مقدماتی صرفا به سفید امضاء نبودن برگه های مبایعنامه اشاره نموده است و هیچگونه دلیلی در خصوص ماذون بودن از قبل شاکی در تکمیل نمودن مندرجات متن تنظیمی ارائه ننموده است و حتی ادعای این موضوع را نیز نداشته است که دفاع وی با اظهار عقیده ی هشت نفر از کارشناسان منتخب دادگستری مردود و محکوم به بطلان است و اما در خصوص دفاع وکیل نامبرده در هنگام اخذ آخرین دفاع که موضوع را شامل اعتبار امر مختومه کیفری دانسته و رسیدگی مجدد را فاقد پایگاه قانونی اعلام داشته است باید اظهار داریم که این ادعا نیز وارد نمی باشد

چرا که اولا: جهت مشمول مفهوم اعتبار امر قضاوت شده بر موردی خاص وجود سه شرط ضروری به نظر می رسد که عبارتند از: الف. وحدت موضوع (رفتار) ب. وحدت سبب ج. وحدت اصحاب که در پرونده مار الذکر با توجه به مدارک موجود شرط اول یافت نمی گردد زیرا حسب مستندات پرونده ی استنادی شعبه دوم بازپرسی هیچگونه اظهار نظری در خصوص مبایعنامه تنظیمی پرونده تحت امر صورت نگرفته است و حتی در هیچ بخشی از پرونده نمی توان تصویری از آن را ملاحظه نمود؛

ثانیا: در فرض تحقق هر سه شرط فوق الاشاره باز هم نمی توان موضوع را شامل اعتبار امر مختومه کیفری دانست چرا که علاوه بر شرایط پیش گفته قطعیت رای ثادره نیز بنا بر اصول و دکترین حقوقی ضروری به نظر می رسد، حال آنکه بنا بر استعلام به عمل آمده این قطعیت هنوز حاصل نگردیده است و پرونده در شعبه 104 دادگاه کیفری دو شهرستان قائمشهر تحت رسیدگی قرار دارد و حسب دستور دادرس محترم شعبه پرونده مقید به وقت احتیاطی و منوط به اتخاذ تصمیم نهایی در این دادیاری گردیده است لذا دفاع وکیل متهم مردود و فاقد وجاهت قانونی بوده و امکان رسیدگی و اظهار نظر نهایی مهیاست.
6. سایر قرائن و امارات موجود : در پرونده قرائتی را می توان یافت که کفه ی ترازوی مجرمیت را بر برائت سنگین تر می نماید و آن عبارت است از:
الف: عدم توازن میان عوضین معامله ( ثمن و مثمن )
ب. عدم ارائه رسید پرداخت وجه از جانب متهم پرونده
ج. انکار وجود مبایعنامه موضوع پرونده تحت امر در شعبه دوم بازپرسی و متعاقبا بیان اظهاراات متناقض در خصوص وجود آن
د. عدم صحت تاریخ های عددی تنظیم مبایعنامه مندرج در سربرگ آن که مورد تائید کارشناسان منتخب نیز قرار گرفته است.

بخش پنجم : تصمیم نهایی " قرار جلب دادرسی " 

دادستان محترم عمومی و انقلاب شهرستان قائمشهر ( زید عزه ) احتراما در خصوص اتهام ........ فرزند حسینجان، متاهل، دارای 3 فرزند، 54 ساله، دیپلمه، اهل و ساکن قائمشهر، فاقد سایقه محکومیت موثر کیفری (خود اظهاری)، آزاد با قرار قبولی وثیقه به مبلغ چهارصد و پنجاه میلیون ریال دائر بر سوء استفاده از سفید امضاء به نحو تنظیم مبایعنامه و تصاحب یک قطعه زمین برای خود موضوع شکایت مرحوم .............. فرزند امر اله، نظر به آنچه رفت اعتقاد به اختتام جریان کیفری در این دادسرا و پیگیری آن محاکم محترم کیفری دو شهرستان قائمشهر وجود داشته و با امعان به مواد صدر الاشاره و توجها به ماده 673 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با الحاقات بعدی و مستندا به ماده 265 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی قرار جلب به دادرسی متهم صادر و اعلام می گردد. قرار صادره در فرض موافقت دادستان محترم وفق ماده 270 قانون اخیرالذکر قطعی است.
دفتر: مقرر است پرونده بدوا برگ شماری، سپس جهت اظهار عقیده در یوم جاری به نظر دادستان محترم برسد و در فرض موافقت و ارجاع مجدد جهت صدور کیفر خواست تحت نظر این دادیار قرار گیرد.
امین نصرالله چمانی
دادیار شعبه هفتم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قائمشهر


مطالب مرتبط

مفهوم قانونی عدم سوء پیشینه

رای دادگاه در مورد تکمیل کردن مندرجات چک سفید امضا

کاهش قیمت مسکن از تابستان

آیا می دانید

پایان مهلت ثبت نام وام ودیعه مسکن برای متقاضیان، کد رهگیری های جعلی تایید نمی شوند

مراحل اعلام چک مفقود شده چگونه است ؟