قانون اجازه واگذاری امتیاز سرقفلی و مشارکت غرف و فروشگاههای پایانه های عمومی

قانون-اجازه-واگذاری-امتیاز-سرقفلی-و-مشارکت-غرف-و-فروشگاههای-پایانه-های-عمومی

قانون اجازه واگذاری امتیاز سرقفلی و مشارکت غرف و فروشگاههای پایانه های عمومی بار و مسافر و مجتمع های خدمات رفاهی بین راهی مصوب 1377,07,05


‌ماده واحده - به سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور اجازه داده می‌شود امتیاز سرقفلی غرف و فروشگاههای پایانه‌ها و مجتمع‌های خدمات‌رفاهی بین راهی و نیز پارکها را قبل از شروع به احداث یا تکمیل آنها، به متقاضیان بهره برداری یا احداث واگذار نماید.
‌مستحدثات مذکور پس از ارزیابی کارشناس منتخب مجمع سازمان در قرارداد منعقد شده، به حساب سرقفلی بهره بردار منظور می‌شود.همچنین سازمان مجاز است احداث آنها را در قالب قرارداد مشارکت مدنی واگذار نماید.
‌تبصره - صدور مجوز تأسیس و بهره برداری از پایانه‌ها و مجتمع‌های فوق و هر گونه تأسیسات رفاهی بین راهی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی‌و ساماندهی و تمرکز آنها در نقاط مناسب شبکه راههای کشور بر عهده سازمان مذکور است و در صورت بروز تخلف مراجع قضایی با درخواست‌سازمان دستور جلوگیری و پس از رسیدگی حکم تخریب هر گونه ساخت و ساز غیرمجاز را صادر می‌نمایند.
‌شرایط و ضوابط مربوط به نحوه ساخت و بهره برداری پایانه‌ها و مجتمع‌های یاد شده و تعرفه صدور مجوزهای مربوطه و سایر خدمات قابل ارائه‌سازمان در قالب طرح جامع خدمات رفاهی بین راهی خواهد بود که به تصویب مجمع عمومی سازمان می‌رسد.
 

منبع : مرکز پژوهش های مجلس

مطالب مرتبط

قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها با آخرین اصلاحات

هاشمی رفسنجانی نتوانست دانشگاه آزاد را وقف کند، جنگل های هیرکانی چطور وقف شدند؟

قانون ایمنی راه ها و راه آهن

آیین نامه اجرایی تبصره 1 ماده 17 اصلاحی قانون ایمنی راه و راه آهن