جعل اسناد رسمی توسط سر دفتر اسناد رسمی

جعل-اسناد-رسمی-توسط-سر-دفتر-اسناد-رسمی

فردی با تبانی با سردفتر، به یک نفر جهت انتقال ملک دیگری وکالت محضری می‌دهد و متعاقباً ملک غیر توسط وکیل منتقل می‌گردد، اقدام سردفتر به حکم ماده 100 قانون ثبت اسناد و املاک جعل در اسناد رسمی محسوب و به مجازاتی که برای جعل و تزویر اسناد رسمی مقرر است محکوم خواهد شد


صورت‌جلسه نشست قضائی

کد نشست ۱۳۹۸-۶۳۲۴
برگزار شده توسط استان اصفهان/ شهر شهرضا
تاریخ برگزاری ۱۳۹۷/۰۹/۰۶

پرسش

در پرونده‌ای فردی با تبانی با سردفتر، به یک نفر جهت انتقال ملک دیگری وکالت محضری می‌دهد و متعاقباً ملک غیر توسط وکیل منتقل می‌گردد. اولا انتقال مال غیر توسط چه کسی صورت گرفته است؟ (وکیل یا موکل یا هر دو) ثانیاً اتهام سردفتر چیست؟

نظر هیئت عالی

اقدام سردفتر به حکم ماده 100 قانون ثبت اسناد و املاک جعل در اسناد رسمی محسوب و به مجازاتی که برای جعل و تزویر اسناد رسمی مقرر است محکوم خواهد شد ضمناً وکیل مباشر در انتقال مال غیر و موکل به عنوان معاون جرم قابل تعقیب است.

نظر اکثریت

با عنایت به ماده 100 قانون ثبت اسناد و املاک سرفتر به لحاظ اینکه اسناد مجعوله یا مزوره را ثبت و سندی را بدون حضور اشخاصی که مطابق قانون باید حضور داشته باشند ثبت کرده است در حکم جاعل در اسناد رسمی می‌باشد و مشارالیه و موکل نیز به ترتیب به لحاظ نقش ترغیب و تسهیل‌کنندگی در انتقال مال غیر، معاون در انتقال مال غیر نیز محسوب می‌گردند و از آنجا که رکن مادی انتقال مال غیر توسط وکیل محقق گردیده است لذا شخص مذکور مباشر در انتقال مال غیر می‌باشد.

نظر اقلیت

با توجه به تبانی همه اشخاص در انتقال مال غیر و اینکه انتقال مال غیر به هر سه نفر یعنی وکیل، موکل و سردفتر منتسب می‌باشد لذا انتقال مال غیر با مشارکت هر سه نفر روی داده است و اتهام سردفتر علاوه بر مشارکت در انتقال مال غیر مستند به ماده 100 قانون ثبت اسناد و املاک، جعل در سند رسمی می‌باشد.

منبع : مرکز آموزش قوه قضاییه

مطالب مرتبط

قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310

اثر بطلان قرارداد نسبت به حقوق اشخاص ثالث

دستورالعمل اجرایی شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی

تنظیم سند برخلاف قوانین، نظم عمومی یا اخلاق حسنه و ضمانت اجرای آن

رای وحدت رویه 27 احکام شماره 570-61 مورخ 24-9-1350 و 554-50

اقامه دعوای قلع و قمع بدون درخواست خلع ید