اعتراض به کمیسیون ماده صد شهرداری (استفاده تجاری مالک از دفتر روزنامه)

اعتراض-به-کمیسیون-ماده-صد-شهرداری-(استفاده-تجاری-مالک-از-دفتر-روزنامه)

شاکی دارای مجوز انتشار نشریه و موسسه (دفتر مطبوعاتی) است و شش دانگ ملک به نام ایشان است و مطابق ماده ۵ ‌ آیین نامه محل تأسیس دفاتر مطبوعات (تصویب نامه شماره ۱۸۱۵۱ ت ۲۲۹۱۸ ه ۲۳ ۰۴ ۱۳۸۰ هیأت وزیران) و تبصره های ذیل آن، انجام هر نوع فعالیت غیر مطبوعاتی در محل دفتر ممنوع است


حکم به ورود

شاکی: .....
طرف شکایت:  .....
خواسته: اعتراض به رای شماره ..... مورخ ..... کمیسیون ماده صد شهرداری

گردش کار:

شاکی دادخواستی به خواسته فوق تقدیم دیوان عدالت اداری کرده که در تاریخ ... ثبت دبیرخانه و سپس به این شعبه ارجاع شده و به طور خلاصه اظهار داشته است: اینجانب مالک پلاک ثبتی به شماره ..... بوده که از سال ....... به عنوان موسسه فرهنگی .......... فعال بوده و همزمان اقدام به چاپ و انتشار نشریه .... نیز می نمایم اما شهرداری سال قبل با ارسال پرونده به کمیسیون ماده صد خواستار رسیدگی به تخلف اینجانب گردیده و کمیسیون نیز مستند به تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری و به دلیل تغییر کاربری حکم به تعطیلی محل صادر نموده است. لذا تقاضای نقض رای ماده صد را دارم. دادخواست و ضمایم به‌ طرف شکایت ابلاغ‌ شده که در پاسخ اعلام کرده است: شاکی کاربری ملک را به تجاری تغییر داده و در حال استفاده تجاری از آن بوده و موجب کسری پارکینگ نیز شده لذا ضمن اصرار بر صحت رأی و انطباق آن با موازین قانونی خواستار رد شکایت شاکی گردیده است. اینک در وقت مقرر/فوق‌العاده پرونده تحت نظر است، با توجه به مفاد دادخواست و مستندات موجود در پرونده، ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح زیر رای صادر می‌شود.

رأی شعبه

هرچند وفق تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۱۱/ ۰۴/ ۱۳۳۴، دایرکردن محل کسب و پیشه بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری، تخلف محسوب و کمیسیون ماده صد مکلف به صدور حکم به تعطیلی آن می باشد، اما با عنایت به این که اولاً مطابق ذیل تبصره مذکور دایر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی به وسیله مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی شود و ثانیاً با توجه به مدارک و محتویات پرونده، شاکی دارای مجوز انتشار نشریه و موسسه (دفتر مطبوعاتی) است و شش دانگ ملک به نام ایشان است و مطابق ماده ۵ ‌ آیین نامه محل تأسیس دفاتر مطبوعات (تصویب نامه شماره ۱۸۱۵۱ ت ۲۲۹۱۸ ه ۲۳/ ۰۴/ ۱۳۸۰ هیأت وزیران) و تبصره های ذیل آن، انجام هر نوع فعالیت غیر مطبوعاتی در محل دفتر ممنوع بوده و بازرسی، گزارش تخلف و اقدام اولیه برعهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است، بنابراین به استناد مقررات مذکور و مواد ۱۰ ، ۱۱ و۶۳ قانون تشکیلات وآئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/ ۰۳/ ۱۳۹۲، حکم به ورود شکایت، نقض رای معترض عنه و الزام طرف شکایت به ارسال پرونده به کمیسیون مربوط جهت رسیدگی مجدد با رعایت مفاد این دادنامه صادر می گردد. این رای برابر ماده ۶۵ قانون تشکیلات وآئین دادرسی دیوان عدالت اداری، ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
دادرس شعبه .... دیوان عدالت اداری

محسن رفعتی - وکیل متخصص دعاوی ملکی

منبع : سامانه ساعد دیوان عدالت اداری

مطالب مرتبط

نمونه آرا دیوان عدالت اداری در رابطه با عطف ماسبق نشدن قانون

ارسال اشکالات و پیشنهادات دیوان عدالت درباره ماده 100 قانون شهرداری ها به وزارت کشور

مصوبه شورای عالی اداری در خصوص ایجاد تسهیلات در نحوه صدور پروانه ساختمانی به

رای شماره 55 مورخ 1399-04-17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

اضافه بنای زائد بر مساحت زیر بنای مندرج در پروانه ساختمانی

آیین نامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تأسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها مصوب 1355,02,27با اصلاحات و الحاقات بعدی