اعتراض به کمیسیون ماده صد شهرداری (جریمه بر مبنای تاریخ تشکیل کمیسیون)

اعتراض-به-کمیسیون-ماده-صد-شهرداری-(جریمه-بر-مبنای-تاریخ-تشکیل-کمیسیون)

قسمت اخیر تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب 1334,04,11، در باب جواز تجدیدنظر در میزان ارزش معاملاتی ساختمان در هر سال و اصول مسلم حقوقی، مفید لزوم تعیین جریمه تخلفات ساختمانی به ماخذ ارزش معاملاتی ساختمان در تاریخ وقوع تخلف است


حکم به ورود

شاکی: .....
طرف شکایت: ......
خواسته: اعتراض به رای شماره .. مورخ ... کمیسیون ماده صد شهرداری

گردش کار:

شاکی دادخواستی به خواسته فوق تقدیم دیوان عدالت اداری کرده که در تاریخ ... ثبت دبیرخانه و سپس به این شعبه ارجاع شده و به طور خلاصه اظهار داشته است: اینجانب مالک پلاک .... فرعی از .... اصلی بخش... بوده که در سال .... پس از اخذ پروانه از شهرداری اقدام به احداث بنا نموده که به دلیل اضافه بنای مسکونی در حد تراکم و کسر پارکینگ پرونده به کمیسیون ماده صد ارجاع گردیده اما کمیسیون ماده صد اقدام به صدور حکم به جریمه بر مبنای تاریخ تشکیل کمیسیون نموده است،لذا تقاضای نقض رای ماده صد را دارم. دادخواست و ضمایم به‌ طرف شکایت ابلاغ‌شده که در پاسخ اعلام کرده است: نظر به احداث بنای خلاف پروانه توسط شاکی پرونده به کمیسیون ماده صد ارجاع و کمیسیون مزبور نیز مستند به تبصره ۲و۵ قانون شهرداری و با توجه به صلاحیت اختیاری خویش در این زمینه حکم به جریمه صادر نموده است. اینک در وقت مقرر/ فوق‌العاده پرونده تحت نظر است، با توجه به مفاد دادخواست و مستندات موجود در پرونده، ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح زیر رای صادر می‌شود.

رأی شعبه

با عنایت به این که قسمت اخیر تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۱/ ۰۴/ ۱۳۳۴، در باب جواز تجدیدنظر در میزان ارزش معاملاتی ساختمان در هر سال و اصول مسلم حقوقی، مفید لزوم تعیین جریمه تخلفات ساختمانی به ماخذ ارزش معاملاتی ساختمان در تاریخ وقوع تخلف است که تحقق آن از طریق بررسی اسناد و مدارک معتبر در صورت لزوم جلب نظر کارشناس متخصص در زمینه قدمت ساختمان و تاریخ وقوع تخلف ساختمانی میسور است و آراء وحدت رویه شماره ۴۲ مورخ ۲۵/ ۰۲/ ۱۳۷۸ و ۲۱۰ مورخ ۰۲/ ۰۴/ ۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نیز بر این امر تصریح دارد و با عنایت به این که در ما نحن فیه مطابق اوراق و محتویات پرونده از جمله فرم .... تخلف ساختمانی مالک در سال .... صورت گرفته در حالی که کمیسیون جریمه را بر مبنای سال رسیدگی تعیین کرده است، لذا رای معترض عنه از این حیث واجد ایراد تشخیص و به استناد مقررات مذکور و مواد ۱۰ ، ۱۱ و ۶۳ قانون تشکیلات وآئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/ ۰۳/ ۱۳۹۲، حکم به ورود شکایت، نقض رای معترض عنه و ارجاع به همان کمیسیون جهت رسیدگی مجدد صادر و اعلام می گردد. این رای برابر ماده ۶۵ قانون تشکیلات وآئین دادرسی دیوان عدالت اداری، ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
دادرس/ رئیس شعبه ... دیوان عدالت اداری

منبع : سامانه ساعد دیوان عدالت اداری

مطالب مرتبط

قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379

نمونه آرا دیوان عدالت اداری در رابطه با عطف ماسبق نشدن قانون

لزوم رعایت اصل بی طرفی اعضاء در کمیسیون های شبه قضایی

رای شماره 1750 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

اعتراض به رای کمیسیون ماده صد شهرداری (استفاده مالک از دفتر اسناد رسمی)

اعتراض به رای کمیسیون ماده صد شهرداری (تشدید مجازات توسط کمیسیون تجدیدنظر)