اعتراض به حکم خلع ید یا تصرف عدوانی در مرحله اجرای حکم

اعتراض-به-حکم-خلع-ید-یا-تصرف-عدوانی-در-مرحله-اجرای-حکم

در صورتی که حکمی علیه شما صادر نشده باشد لکن اجرای حکم نسبت به ملک متصرفی شما باشد و شما نسبت به آن ملک ادعای حقی کنید، می توانید نسبت به حکم صادره اعتراض کنید و جلوی اجرای حکم را بگیرید


تو خونه نشستید و یهو زنگ در خونه زده میشه، از همه جا بی خبر، میگن که از طرف اجرای احکام مدنی اومدیم و شما باید خونه رو تخلیه کنید...

سوال اینجاست که اگر شما خونه یا ملکی رو که تحت تصرف شما هست رو به صورت قانونی متصرف هستید(اجاره یا خرید و ..) آیا برای جلوگیری از اجرای حکم خلع ید یا تصرف عدوانی و احکامی نظیر این می تونید اقدامی انجام بدید و جلوی اجرای حکم رو تا تعیین تکلیف وضعیت قراردادتون بگیرید یا خیر؟

پاسخ آری هست، به موجب ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی «اگر عین محکوم به در تصرف کسی غیر ازمحکوم‌علیه  این امر مانع اقدامات اجرایی نیست مگر این که متصرف مدعی حقی از عین‌ یا منافع آن بوده و دلائلی هم ارائه نماید در این صورت دادورز (‌مأمور اجرا) یک هفته به او مهلت می‌دهد تا به دادگاه صلاحیتدار مراجعه کند و در‌صورتی که ظرف پانزده روز از تاریخ مهلت مذکور قراری دائر به تأخیر اجرای حکم به قسمت اجرا ارائه نگردد عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت»

در این صورت، شما باید براساس مواد 417 به بعد قانون آئین دادرسی مدنی به حکم صادره به عنوان ثالث اعتراض ثالث بزنید.(دادخواست اعتراض ثالث به حکم) و براساس ماده 424 قانون مزبور، تاخیر اجرای حکم رو پس از سپردن تامین مناسب به دادگاه صادر کننده حکم قطعی درخواست کنید.
 

نویسنده : محسن رفعتی - وکیل متخصص دعاوی ملکی


مطالب مرتبط

قانون تشکیل شرکتهای سهامی زراعی

قانون گسترش کشاورزی در قطبهای کشاورزی

لایحه قانونی مالکیت و بهره برداری از اراضی واقع در آبخور سد دز

اصلاحیه آیین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل49

احداث بنا در زمین غصب شده و آثار آن

رفع آثار تصرف و تجاوز توسط اداره راه و شهرسازی