شکایت از شرکت آب و فاضلاب در دیوان عدالت اداری

شکایت-از-شرکت-آب-و-فاضلاب-در-دیوان-عدالت-اداری

شرکت آب و فاضلاب، شرکتی غیر دولتی است و رسیدگی به دعاوی مطرح شده علیه شرکت مزبور خارج از حدود صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است


شاکی:

طرف شکایت: شرکت آب و فاضلاب

موضوع شکایت وخواسته:

گردش کار :

شاکی دادخواستی به خواسته فوق تقدیم دیوان نموده که در تاریخ ... ثبت دبیرخانه دیوان، سپس به این شعبه ارجاع شده است. پرونده دروقت فوق العاده تحت نظراست، باتوجه به حدود صلاحیت شعب دیوان ومفهوم مخالف ماده ۲۹ قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری، نیازی به انجام تبادل لوایح نیست؛ با استعانت از خداوند متعال به شرح زیر اتخاذ تصمیم می شود:

رأی شعبه

با عنایت به این که مطابق ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، صرفا شکایت از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمان ها و موسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها و سازمان تامین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها در صلاحیت دیوان عدالت اداری است و شرکت آب و فاضلاب که در این پرونده طرف شکایت قرار گرفته، مستند به رای شماره ۱۴۱۳ مورخ ۲۰/۰۶/۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، شرکتی غیر دولتی است و رسیدگی به دعاوی مطرح شده علیه شرکت مزبور خارج از حدود صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است، بنابراین به استناد رای مذکور وماده ۴۸ قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قرار عدم صلاحیت این شعبه به صلاحیت ...  صادر می گردد. این قرار، باتوجه به رای وحدت رویه شماره ۱۲۶ مورخ ۱۵/۰۲/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است.

دادرس / رئیس شعبه  دیوان عدالت اداری
 

محسن رفعتی - وکیل متخصص دعاوی ملکی

منبع : دیوان عدالت اداری

مطالب مرتبط

کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری

قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقدپروانه بهره برداری

نکات کاربردی در خصوص کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی

بعد از ابطال نظر کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری آیا امکان ابطال سند صادره به نام نهاد دیگر وجود دارد ؟

پروانه بهره برداری از آب های زیرزمینی و رعایت حریم

پروانه بهره برداری از آب های زیر زمینی و رعایت حریم