لایحه قانونی راجه به تکمیل پاره ای از مواد قانون اصلاحات ارضی

لایحه-قانونی-راجه-به-تکمیل-پاره-ای-از-مواد-قانون-اصلاحات-ارضی

لایحه قانونی راجع به تکمیل پاره ای از مواد قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۵۹,۰۲,۱۳ شورای انقلاب


ماده ۱ - به وزارت کشاورزی و عمران روستایی اجازه داده می‌شود که اختیارات موضوع تبصره ۲ ماده ۱۹ قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی(‌مصوب ۴۰/۱۰/۱۹) را در مورداراضی‌ای که تا تاریخ تصویب این قانون برای مصارف موضوع تبصره مذکور تبدیل شده وهمچنین اراضی که در آنها‌واحدهای دامداری و پرورش طیور یا باغ و قلمستان ونهالستان ایجاد شده است اعمال و اسناد تنظیم را تنفیذ نماید.

‌ماده ۲ - تبصره ۳ ماده واحده قانون ترتیب رسیدگی و ختم پرونده‌های اصلاحات ارضی مصوبه ۵۴/۴/۲۸ به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

‌تبصره ۳ - در مورد اشتباهات قلمی اسناد تنظیمی از قبیل اشتباه در نام و مشخصات متعاملین و مشخصات ملک و ثمن مورد معامله و اشتباهات ‌قانونی به تشخیص وزیر کشاورزی و عمران روستایی، در هر زمانی که روشن شود، و همچنین در مورد مستثنیات مالکین که اشتباهاً در اسناد زارعین‌قید نشده باشد چنانچه مالک راساً سند انتقال را امضاء نکرده و در حال حاضر نیز مستثنیات مورد بحث در اختیارش باشد موضوع به شورای اصلاحات‌اراضی ارجاع خواهد شد تا بر اساس ماده ۳۸ آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب۱۳۴۳/۵/۳ رسیدگی و رای قطعی صادر گردد.

شماره روزنامه رسمی:۱۰۲۷۶         تاریخ روزنامه رسمی:۱۳۵۹/۰۳/۱۸

منبع : دیوان عدالت اداری

مطالب مرتبط

قانون مالیات های مستقیم

آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه

قانون راجع به الحاق 8 ماده به آیین نامه اصلاحات ارضی

قانون تمدید مهلت و مواعد مختلف مقرر در قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستاجر در موارد خاص

آیین نامه اجرایی قانون تقسیم عرصه و اعیان باغات

لایحه قانونی طریقه رفع مشکلات پیش بینی نشده در قانون اصلاحات ارضی