ابطال سند مالکیت فرع بر ابطال دادنامه مربوط به صدور سند مزبور است

ابطال-سند-مالکیت-فرع-بر-ابطال-دادنامه-مربوط-به-صدور-سند-مزبور-است

سند رسمی فوق الذکر به استناد دادنامه شماره 1943- 1392 11 23اصداری از شعبه 40 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تنظیم شده است و ابطال سند فرع بر بی اعتباری دادنامه مذکور است که بر آن درمانحن فیه دلیلی وجود ندارد


پرونده کلاسه 9709980229300420 شعبه 77 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تصمیم نهایی شماره 140068390012456010
تجدیدنظرخواه: آقای سید عبدالعلی.... فرزند سید علی با وکالت آقای مجید...... فرزند رضا به نشانی استان تهران - شهرستان تهران - شهر تهران - میدان فردوسی- کوچه شاهرود.....
تجدیدنظرخوانده: آقای صابر....  با وکالت آقای محسن رفعتی فرزند شیبت الله به نشانی استان تهران - شهرستان تهران - تهران - خ فاطمی - نبش خ پنجم - جنب بانک سپه - پ 20 - ط 5 - واحد 10 
تجدیدنظر خواسته: دادنامه های شماره 1848 مورخ 1398/10/11 و 5265 مورخ 1400/04/20 صادره از شعبه 33 دادگاه حقوقی تهران 
گردشکار: دادگاه از توجه به محتویات پرونده و با انجام مشاوره قضایی با اعلام ختم رسیدگی به شرح زیر مبادرت به انشاء رأی می نماید.

(( رای دادگاه )) 

در خصوص تجدیدنظرخواهی سید عبدالعلی .....با وکالت مجید.... به طرفیت صابر..... نسبت به دادنامه های شماره 1848 مورخ 1398/10/11 و 5265 مورخ 1400/04/20 صادره از شعبه 33 دادگاه حقوقی تهران که به موجب آن تجدید نظر خواه به خلع ید از پلاک ثبتی 2424 و پرداخت خسارت دادرسی محکوم شده است و دعوای تقابل وی دایر به ابطال سند رسمی 58691 مورخ 1396/02/16 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره 357 تهران و بطلان مبایعه نامه شماره 12 مورخ 1383/02/27 حکم بر بطلان دعوا صادر گردیده است با توجه به محتویات پرونده و اینکه سند رسمی فوق الذکر به استناد دادنامه شماره 1943- 1392/11/23اصداری از شعبه 40 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تنظیم شده است و ابطال سند فرع بر بی اعتباری دادنامه مذکور است که بر آن درمانحن فیه دلیلی وجود ندارد و همچنین با توجه به نظریه کارشناسی که ثمن تعیین شده در مبایعه نامه با کل مساحت ملک پلاک ثبتی مذکور مطابقت دارد نه بخشی از آن لذا دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد و موجه نمی داند زیرا جهات تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از موارد منصوص در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نمی باشد و رسیدگی شکلی دادگاه بدوی با رعایت اصول و قواعد دادرسی و لحاظ مقررات حاکم بر موضوع می باشد. لذا با رد تجدیدنظرخواهی مطروحه مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه های تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار می نماید. این رأی قطعی است. 
رییس شعبه 77 دادگاه تجدیدنظر استان تهران     سید محسن قاضی

مستشار دادگاه     محمد علی محمدی

محسن رفعتی - وکیل متخصص دعاوی ملکی


مطالب مرتبط

آثار صحیح نبودن معامله با کشف فساد در ثمن معامله

رای شماره 167-168 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

دادخواست خلع ید

شروط مطالبه خسارت قراردادی

رای وحدت رویه شماره 733 هیات عمومی دیوان عالی کشور مورخ 1393,9,5

رای شماره 1562 هیات عمومی دیوان عدالت اداری