مهلت اعتراض به رای هیات هفت نفره قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی

مهلت-اعتراض-به-رای-هیات-هفت-نفره-قانون-تعیین-تکلیف-اراضی-اختلافی

قانونگذار برای اعتراض به رأی قاضی کمیسیون مـاده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون مراتـع و جنگلها مصوب سال 1367 زمان خاصی قایل نشده است


صورت‌جلسه نشست قضائی

کد نشست ۱۳۹۷-۵۵۳۳
برگزار شده توسط استان گیلان/ شهر بندر انزلی
تاریخ برگزاری ۱۳۸۶/۰۵/۱۴

موضوع

مهلت اعتراض به رأی هیأت هفت نفره قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای مـاده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367

پرسش

مهلت اعتراض به رأی هیأت هفت نفره قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجـرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع مصوب 22/6/1367 چـه مـدتی اسـت؟ آیـا تـابع مهلـت تجدیدنظرخواهی مقرر در ماده 336 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی است یا مهلتی ندارد؟

نظر هیئت عالی

قانونگذار برای اعتراض به رأی قاضی کمیسیون مـاده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون مراتـع و جنگلها مصوب سال 1367 زمان خاصی قایل نشده است. در واقع اعتراض به این حکم مقید به زمان معینی نیست. هر وقت متضرر از حکم بخواهد میتواند به آن اعتراض کنـد و آرای صادره از هیأت عمومی دیوان عـالی کشـور در تأییـد ایـن نظـر اسـت. بـا توجـه بـه صراحت ماده واحده مرقوم و آرای هیأت عمومی دیوان عالی کشـور مقایسـه ایـن رأی بـا آرای مورد اشاره در ماده 336 قانون آیین دادرسی مدنی وجهه ای ندارد.

نظر اکثریت

اعتراض به رأی قاضی هیأت ماده واحده همانگونـه کـه در مـاده واحـده قـانون مرقـوم بـرای اعتراض مهلت خاصی ذکر نشده است مقید به زمان خاصی نیست و نمـیتـوان آنرا مقیـد بـه مهلت تجدیدنظرخواهی مقرر در ماده 336 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دانست چـرا کـه مـاده 336 قـانون اخیرالـذکر نـاظر بـه تجدیـدنظرخواهی از آرای دادگاههای عمومی و انقلاب است، در حالی که رأی قاضی ماده واحده هر چند واجد اوصـاف و خصوصیات و اعتبار رأی مقام قضایی باشد ولی رأی دادگاه محسوب نمیشود تا اعتراض و شکایت از رأی وی تجدیدنظرخواهی محسوب شده و مقید به مهلت تجدیدنظرخواهی مصرح در قانون آیین دادرسی مدنی باشد از طرفی رأی وحدت رویه شماره 665 -18/1/1383 دیـوان عالی کشور نیز که به قابل اعتراض بودن رأی قاضی ماده واحده در دادگاه عمـومی بـدون قیـد مهلت اعتراض، اشاره کرده است نیز مؤید ایـن مدعاسـت زیـرا رأی قاضـی مـاده واحـده رأی دادگاه محسوب نمیشود و اعتراض به رأی وی منصرف از تجدیـدنظرخواهی از آن اسـت تـا مقید به زمان خـاص باشـد و نظرمشـورتی شـماره 7571/7 -10/10/1383 اداره حقـوقی قـوه قضاییه نیز مؤید این مطلب است که اعتراض به رأی قاضی ماده واحده قانونـاً مقیـد بـه مـدت زمان خاص نیست.

نظر اقلیت

اگرچه در قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتـع مصوب 22/6/1367 و در رأی وحدت رویه شماره 665 -18/1/1383 دیوان عـالی کشـور کـه رأی قاضی هیأت ماده واحده قانون مرقوم را قابل اعتراض در دادگـاه عمـومی دانسـته مهلتـی برای اعتراض به رأی قاضی ماده واحده قید نشده است لیکن از آنجایی که قانون تعیین تکلیـف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع قـانون خـاص اسـت و قـانون آیین دادرسی مدنی قانون عام میباشد و از طرفی قایل شدن مهلت نامحدود برای اعتـراض بـه رأی قاضی ماده واحده با معیارهای حقوقی سازگار نیست، لذا مهلت اعتـراض بـه رأی قاضـی ماده واحده مقید به همان مهلت مقرر برای تجدیدنظر خواهی نسبت به آرای دادگاه عمـومی و انقلاب است.

منبع : مرکز آموزش قوه قضاییه

مطالب مرتبط

اعلام آنلاین پلاک ثبتی آرای قضائی از سوی مراجع قضائی

اعتراض به تشخیص ملی بودن زمین - وکیل اراضی ملی - وکیل اعتراض به منابع طبیعی - وکیل خوب اعتراض به تشخیص اراضی ملی

دعوای اثبات مالکیت

روند اصلاحات ارضی در ایران

مسئولیت دولت در شکستن درختان جنگلی

ابطال و اصلاح اسناد در راستای ملی شدن اراضی