هبه

هبه

اصولا کسی که مالی را هبه کرده تا زمانی مال هبه شده باقی است می تواند از هبه خود رجوع کند


 هبه عقدی است که بموجب آن یک نفر مالی را مجاناً به شخص دیگری تملیک می کند تملیک ‌کننده واهب طرف دیگر را متهب و مالی را‌که مورد هبه است عین موهوبه می گویند.
عین موهوبه باید به قبض (تحویل) متهب برسد، اگر این اتفاق نیفتد هبه از درجه اعتبار ساقط است.

کسی که هبه کرده در صورتی که عین موهوبه باقی باشد می تواند از هبه خود رجوع نماید مگر در صورتی که:
۱) متهب پدر یا مادر یا اولاد واهب باشد.
۲) هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد.
۳) عین موهوبه از ملکیت متهب خارج شده یا متعلق حق غیر واقع شود خواه قهراً مثل این‏که متهّب به واسطه فَلَس محجور شود، خواه اختیاراً مثل اینکه عین موهوبه برهن داده شود.
۴) در عین موهوبه تغییری حاصل شود.

نویسنده : محسن رفعتی-وکیل متخصص دعاوی ملکی


مطالب مرتبط

قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379

آیا می دانید

اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

وضعیت حقوقی پارکینگ و انباری در واحدهای ساختمانی

دعوای تنفیذ یا تائید سند عادی ( اثبات مالکیت ) - وکیل متخصص ملکی

اعتبار صلح نامه در صورت صغیر بودن متصالح