طرح دعوای خواسته مبنی بر خلع ید شهرداری از راه عمومی

طرح-دعوای-خواسته-مبنی-بر-خلع-ید-شهرداری-از-راه-عمومی

اراضی، کوچه های عمومی، میدان ها، پیاده روها و به طور کلی معابر و بستر رودخانه ها، نهرها و مجاری فاضلاب شهرها، باغ های عمومی، گورستان‌های عمومی و درخت‌های معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری است


چنانچه راه عمومی شده در داخل شهر، در محدوده سند رسمی خواهان باشد و خواهان به طرفیت شهرداری، دادخواست خلع ید تقدیم نماید، تکلیف محکمه چیست؟

نظر هیئت عالی

 با عنایت به خواسته مطروحه مبنی بر خلع ید شهرداری از راه عمومی شده، اتفاق‌نظر مستند به تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری، صحیح می‌باشد.

نظر اکثریت

باید به تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری مراجعه نمود. تبصره مذکور اشعار می دارد: اراضی، کوچه های عمومی، میدان ها، پیاده روها و به طور کلی معابر و بستر رودخانه ها، نهرها و مجاری فاضلاب شهرها، باغ های عمومی، گورستان‌های عمومی و درخت‌های معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری است. لذا در پرونده امر هر چند خواهان دارای سند رسمی بوده و با استناد به مواد 22 و73 قانون ثبت اسناد و املاک کشور محق می‌باشد لکن نظر به تعارض سند مذکور با مالکیت شهرداری وفق تبصره مذکور از ماده فوق‌الاشعار قانون مرقوم، دادگاه باید قرار رد دعوا صادر و اعلام کند.

محسن رفعتی_وکیل متخصص دعاوی ملکی و اراضی

منبع : مرکز آموزش قوه قضائیه

مطالب مرتبط

قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310

قانون سازمان برق ایران

عوارض تفکیک عرصه و اعیانی

حق مالکانه در طرح های دولتی

طرح دعوای خواسته مبنی بر خلع ید شهرداری از راه عمومی