الزام شهروند به عقب نشینی بدون انجام نوسازی و به صرف تعمیر سقف بنا

الزام-شهروند-به-عقب-نشینی-بدون-انجام-نوسازی-و-به-صرف-تعمیر-سقف-بنا

با التفات به اینکه مطابق ماده 100 قانون شهرداری و ماده 34 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ناظر به بند 3 ماده 1 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزرات مسکن و شهرسازی، رعایت مفاد پروانه ساختمانی و اصول شهرسازی اعم از تراکم ساختمانی و نوع کاربری ملک الزامی می باشد لیکن در ما نحن فیه این ضوابط به جهت عدم رعایت مفاد مجوز مورخ 96 12 18 مبنی بر تعمیرات غیر اساسی ساختمان و نوع میزان کاربری مجاز اجزاء ساختمان و بر اصلاحی مصوب نقض گردیده است و رای کمیسیون ماده صد بر مبنای نظریه کارشناسی شماره 8729 3 205 مورخ 98 7 23 صادر گردیده است


شماره دادنامه: 143987
مرجع رسیدگی: شعبه ششم تجدید نظر دیوان عدالت اداری
تجدید نظر خوانده: شهرداری شهرستان قم
موضوع خواسته: اعتراض به دادنامه شماره 2912-27/12/99 صادره از شعبه5 بدوی دیوان عدالت اداری


گردشکار: تجدید نظر خواهان قبلا دادخواستی به طرفیت مشتکی عنه فوق الذکر به خواسته اعتراض به رای شماره 2605647/3/100/7-22/8/98 کمیسیون ماده صد تقدیم دیوان عدالت اداری می نماید که پرونده به شعبه بدوی مذکور ارجاع و پس از ثبت نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت ارسال که به شرح لایحه جوابیه به پیوست دادخواست اقدام به اعلام پاسخ نموده است و در نهایت شعبه بدوی با بررسی دلایل طرفین طی دادنامه معترض عنه رای به رد شکایت صادر و پس از ابلاغ رای دیوان تجدید نظر خواه با تقدیم دادخواست، درخواست تجدید نظر خواهی نسبت به می نماید. دادخواست تجدید نظر توسط معاون محترم دیوان به این شعبه ارجاع می گردد و پس از ثبت به کلاسه فوق در این شعبه و انجام تشریفات مقدماتی با رعایت مبحث دوم از فصل دوم بخش دوم قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 حاکم بر رسیدگی شعب تجدید نظر دیوان به دعوی رسیدگی و اینک هیات شعبه با بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده و انجام مشاوره لازم ختم رسیدگی را اعلام و به شرح آتی مبادرات به انشاء رای می نماید.


رای شعبه ششم تجدید نظر دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه اقدامات شاکی در ساختمان موضوع رای کمیسیون با لحاظ قسمت 12-1-3-1 مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان رعایت بر اصلاحی تبصره 6 ماده 100 قانون شهرداری را با استدلال رای کمیسیون ضروری می نماید و با التفات به اینکه مطابق ماده 100 قانون شهرداری و ماده 34 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ناظر به بند 3 ماده 1 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزرات مسکن و شهرسازی، رعایت مفاد پروانه ساختمانی و اصول شهرسازی اعم از تراکم ساختمانی و نوع کاربری ملک الزامی می باشد لیکن در ما نحن فیه این ضوابط به جهت عدم رعایت مفاد مجوز مورخ 96/12/18 مبنی بر تعمیرات غیر اساسی ساختمان و نوع میزان کاربری مجاز اجزاء ساختمان و بر اصلاحی مصوب نقض گردیده است و رای کمیسیون ماده صد بر مبنای نظریه کارشناسی شماره 8729/3/205 مورخ 98/7/23 صادر گردیده است و نظر به اینکه اعتراضات تجدید نظر خواه به کیفیتی نیست که اساس استنباط شعبه بدوی را مخدوش نماید و یا سبب تزلزل و نتیجتا نقض رای معترض عنه شود و از آنجایی که دادنامه مورد اعتراض منطبق با موازین قانونی اصدار یافته و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز عاری از اشکال و ایراد می باشد لذا با رد درخواست تجدیدنظر خواهی مستند به ماده 71 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای معترض عنه عینا تایید و استوار می گردد. رای صادره قطعی است.

محسن رفعتی_وکیل متخصص دعاوی ملکی و اراضی

منبع : دیوان عدالت اداری

مطالب مرتبط

ابعاد قانونی مطالبه نفقه زوجه

تفاوت  شناسنامه فنی و ملکی ساختمان با شناسنامه فنی ساختمان

آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

آیین دادرسی کمیسیون های شهرداری

آیا بنگاه های معاملات املاک مجاز به تنظیم قرارداد پیش فروشمسکن شده اند؟