حکم به عدم جبران خسارت کاهش درآمد ناشی از اجرای عملیات عمرانی طرح زیر گذر

حکم-به-عدم-جبران-خسارت-کاهش-درآمد-ناشی-از-اجرای-عملیات-عمرانی-طرح-زیر-گذر

در صورتی که ملک تجدید نظر خواه در طرح قرار گرفته باشد و شهرداری وجه آن را پرداخت ننموده باشد می تواند وفق قانون خرید و تملک اراضی جهت دریافت وجه آن اقدام قانونی نماید


پرونده کلاسه 140091920002155188 شعبه55 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تصمیم نهایی شماره 140168390001018327
تجدیدنظر خوانده: شهرداری شهریار به نشانی استان تهران- شهرستان شهریار- شهریار- خیابان ولیعصرعج- پلاک1
تجدیدنظر خواسته: دادنامه شماره 426 مورخه 1400/11/11 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهریار
گردشکار: دادگاه با توجه به مجموع اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.

رای دادگاه

درخصوص تجدید نظرخواهی  ............ به طرفیت شهرداری شهریار نسبت به دادنامه شماره 426 مورخه 1400/11/11 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهریار که به موجب آن حکم بر بطلان دعوی تجدید نظرخواهی درخصوص خواسته مطالبه خسارت ناشی از احداث زیرگذر درمقابل ملک تجدید نظر خواه صادر گردید نظر به ملاحظه مدارک و مستندات ابزاری و عنایت به اینکه احداث زیرگذر و امور مشابه آن با اجرای طرح مصوب انجام می گردد و در صورتی که ملک تجدید نظرخواه در طرح قرار گرفته باشد و شهرداری وجه آن را پرداخت ننموده باشد می تواند وفق قانون خرید و تملک اراضی جهت دریافت وجه آن اقدام قانونی نماید و طرح دعوا درخصوص موضوع خسارت به شرح فوق صحیح نمی باشد لذا مستند به مواد 2 و 348 و 358 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدید نظر خواسته قرار رد دعوی خواهان نخستین صادر و اعلام می گردد رای صادره قطعی می باشد.
مستشاران شعبه55 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

محسن رفعتی_وکیل متخصص دعاوی ملکی و اراضی
 

منبع : دیوان عدالت اداری

مطالب مرتبط

ارکان دعوای اجرت المثل1- مالکیت خواهان 2- تصرف خوانده 3- عدوانی بودن تصرف - وکیل اجرت المثل ملک

قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها

رای وحدت رویه شماره 791 هیات عمومی دیوان عالی کشور

قانون کار

نمونه رای برائت در خصوص آدم ربایی و سرقت که منجر به برائت متهمین شده