دعوای ممانعت از حق

دعوای-ممانعت-از-حق

ممانعت از حق در واقع، مانع شدن دیگری نسبت به استفاده صاحب حق انتفاع یا ارتفاق است، دعوای ممانعت از حق نیز، تقاضای رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خواهان است در ملک دیگری


به موجب ماده 97 قانون مدنی «هر گاه کسی از قدیم در خانه یا ملک دیگری مجرای آب به ملک خود یا حق مرور داشته، صاحب خانه یا ملک نمی تواند مانع آب بردن یا عبور او از ملک خود شود و همچنین است سایر حقوق از قبیل حق داشتن در و شبکه و ناودان و حق شرب و غیره» همچنین ماده 106 قانون مدنی در رابطه با حق ارتفاق چنین بیان می کند «مالک ملکی که مورد حق الارتفاق غیر است نمی تواند در ملک خود تصرفاتی نماید که باعث تضییع یا تعطیل حق مزبور باشد مگر با اجازه ی صاحب حق.»

دعوای ممانعت از حق برای تضمین اجرای مواد فوق الذکر که به عنوان یک قاعده حقوقی آمده است تاسیس گردیده است.
ممانعت از حق در واقع، مانع شدن دیگری نسبت به استفادهِ صاحب حق انتفاع یا حق ارتفاق است، دعوای ممانعت از حق نیز، تقاضای رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خواهان است در ملک دیگری.

در دعوای ممانعت از حق سه رکن وجود دارد:

1- سبق استفاده خواهان در ملک دیگری 2- تصرفات بدون رضایت خوانده  3- لحوق (پیوسته بودن) تصرفات خوانده

مثال برای ممانعت از حق:

به عنوان مثال از قدیم آقای الف برای ورود به ملک خود از ملک اقای ب حق عبور داشته، حالا اگر آقای ب در مسیر رفت و آمدِ آقای الف دیواری احداث کند، آقای الف می تواند تقاضای رفع ممانعت از حق خود را از دادگاه بخواهد.
دعوای رفع ممانعت از حق، یک دعوای غیر مالی و در صلاحیت رسیدگی دادگاه محل وقوع ملک است.
اگر اقدام متصرفین و غاصبین درکوچه عمومی موجب ضرر همسایه‌ ها و مجاورین در همان کوچه شده باشد، همسایه‌ های مجاور می‌ توانند دعوای رفع مزاحمت و ممانعت از حق عبور و مرور در قسمت تصرف شده را مطرح کنند.

(نظریه مشورتی شماره 7/1400/438 مورخ 1400/06/06)

محسن رفعتی_وکیل متخصص دعاوی ملکی و اراضی


مطالب مرتبط

اعتراض به تشخیص ملی بودن زمین - وکیل اراضی ملی - وکیل اعتراض به منابع طبیعی - وکیل خوب اعتراض به تشخیص اراضی ملی

آیا شهراری مجاز به انسداد معبر ورودی اماکن است ؟ (نظریه مشورتی شماره 7 99 1801)

سلب حقوق مالکانه براساس بند 9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه سال 51

تبعیت عقد از قصد واقعی طرفین

فهرست اسامی شخصیت های حقوقی دولتی در کشور ایران که ممکن است طرف قرارداد قرار گیرند همراه با شناسه ملی آنها