کاداستر(Cadastre)

کاداستر(Cadastre)

از جمله کارکردهای کاداستر، جلوگیـری و پیشـگیری از تعـرض بـه زمیـن و مالکیـت خصوصـی، افزایش ضریب امنیت املاک و اراضی و حق دسترسی به اطلاعات زمین اسـت  


کاداستر(Cadastre) چیست و به چه دردی می خورد؟


ریشه لغت کاداستر، در حقیقت کلمه یونانی Katastichon به معنی دفتر یادداشت است که با گذشت زمان در زبان لاتین به Captasrum تبدیل شده است. در حقیقت کاداستر سیستمی بوده که برای ثبت استان های مختلف کشور یونان جهت مقاصد مالیاتی استفاده می شده است. البته نقشه های ملکی سابقه ای بیش از این دارند. نقشه قدیمی 4 هزار ساله کلدانی ، نقشه های مالیاتی اراضی دره نیل و یا رصد املاک در دوره ساسانیان از این جمله اند.

براساس تعریف فدراسیون بین المللی نقشه برداری (FIG)، کاداستر در واقع عبارت است از فهرست مرتب شده ای از اطلاعات مربوط به قطعات زمین(در داخل مرز جغرافیایی یک کشور) که شامل نقشه برداری و افزودن سایر مشخصه های زمین نظیر حقوق مالکیت، کاربری، اندازه و ارزش، به نقشه مقیاس بزرگ بوده و به طور رسمی به ثبت می رسد. بنابراین تعریف، نخستین گام ایجاد کاداستر، تهیه نقشه هایی با مقیاس مناسب از املاک موردنظر است. در گام بعد پس از جمع آوری اطلاعات مرتبط با املاک، این اطلاعات باید بر روی نقشه های تهیه شده تطبیق داده شوند. در نهایت مجموعه این اطلاعات باید به ثبت برسند.

از نظر بند 1 ماده 1 قانون جامع حدنگار(کاداستر)، کاداستر، فهرست مرتب شده اطلاعات مربوط به قطعات زمین است که مشخصه‌های زمین مانند اندازه، کاربری، مشخصات رقومی، ثبتی و یا حقوقی به نقشه بزرگ مقیاس اضافه شده است.
به نظر می رسد واژه «کاداستر» برای اولین بار در نظام قانونگذاری ما در بند (د) ماده 1 قانون سازمان نقشه برداری مصوب 1345، آورده شده است.
از جمله کارکردهای کاداستر، جلوگیـری و پیشـگیری از تعـرض بـه زمیـن و مالکیـت خصوصـی، افزایش ضریب امنیت املاک و اراضی و حق دسترسی به اطلاعات زمین اسـت. 
براساس ماده 11 قانون جامع حد نگار مصوب 1393، سازمان اسناد و املاک کشور موظف شده، کلیه اسناد مالکیت دفترچه‌ای را به اسناد مالکیت حدنگار تبدیل کند.
البته تک برگ نمودن اسناد مالکیت باعث بوجود آمدن اختلاف هایی میان مجاورین و یا نهادهای دولتی ازجمله شرکت آب منطقه ای در صورتی که ملک در حریم یا بستر رودخانه باشد، شده است.

نویسنده : محسن رفعتی_وکیل متخصص دعاوی ملکی و اراضی


مطالب مرتبط

خودداری طبری از دفاع

سند امنیت قضایی توسط رئیسی ابلاغ شد

قانون مجازات عمومی

آیا امکان اعتراض ثالث اصلی به قرار صادره از دادگاه وجود دارد؟

کاداستر(Cadastre) چیست و به چه دردی می خورد؟