پشتیبانی سریع 09128776575

دعاوی ملکی

دعوای الزام به اخذ پایان کار

دعوای الزام به اخذ پایان کار

در مورد دعوای الزام به اخذ پایان کار چه می‌دانید؟

اطلاعات بیشتر...

سامانه اسناد عادی

سامانه اسناد عادی

سازمان ثبت اسناد مکلف به راه‌اندازی سامانه‌ای برای ثبت اسناد عادی شد نمایندگان مجلس سازمان ثبت اسناد را مکلف به راه‌اندازی سامانه‌ای برای ثبت اسناد عادی ظرف مدت یک سال کردند

اطلاعات بیشتر...

تخلیه به جهت تغییر شغل

تخلیه به جهت تغییر شغل

تخلیه به جهت تغییر شغل

اطلاعات بیشتر...

دعاوی ملکی

دعاوی ملکی