پشتیبانی سریع 09128776575

دعاوی ملکی

اجرای حکم خلع ید در ملک مشاع

اجرای حکم خلع ید در ملک مشاع

اجرای حکم خلع ید در ملک مشاع

اطلاعات بیشتر...

لزوم صدور حکم یا کفایت دستور دادگاه جهت فروش ملک مشاع

لزوم صدور حکم یا کفایت دستور دادگاه جهت فروش ملک مشاع

لزوم صدور حکم یا کفایت دستور دادگاه جهت فروش ملک مشاع

اطلاعات بیشتر...

خسارت به ملک مشاعی

خسارت به ملک مشاعی

خسارت به ملک مشاعی

اطلاعات بیشتر...

درخواست فروش ملک غیرقابل افراز با فرض وصیت منافع به مدت معین توسط وراث

درخواست فروش ملک غیرقابل افراز با فرض وصیت منافع به مدت معین توسط وراث

درخواست فروش ملک غیرقابل افراز با فرض وصیت منافع به مدت معین توسط وراث

اطلاعات بیشتر...

اختلاف در انتقال ملک تحت عنوان مَهر یا هبه

اختلاف در انتقال ملک تحت عنوان مَهر یا هبه

اختلاف در انتقال ملک تحت عنوان مَهر یا هبه

اطلاعات بیشتر...

چگونگی اخذ به شفعه در صورت فروش ملک با چندین برابر قیمت

چگونگی اخذ به شفعه در صورت فروش ملک با چندین برابر قیمت

چگونگی اخذ به شفعه در صورت فروش ملک با چندین برابر قیمت

اطلاعات بیشتر...

چگونگی اخذ به شفعه در صورت فروش ملک با چندین برابر قیمت

چگونگی اخذ به شفعه در صورت فروش ملک با چندین برابر قیمت

چگونگی اخذ به شفعه در صورت فروش ملک با چندین برابر قیمت

اطلاعات بیشتر...

ترتیب اجرای حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع شریک دیگر

ترتیب اجرای حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع شریک دیگر

ترتیب اجرای حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع شریک دیگر

اطلاعات بیشتر...

خلع ید نسبت به مازاد تصرفی ملک

خلع ید نسبت به مازاد تصرفی ملک

خلع ید نسبت به مازاد تصرفی ملک

اطلاعات بیشتر...

تقدیم دادخواست برای خلع ید از ملک مشاع باید به طرفیت همه مالکین باشد یا به طرفیت چند نفر؟

تقدیم دادخواست برای خلع ید از ملک مشاع باید به طرفیت همه مالکین باشد یا به طرفیت چند نفر؟

تقدیم دادخواست برای خلع ید از ملک مشاع باید به طرفیت همه مالکین باشد یا به طرفیت چند نفر؟

اطلاعات بیشتر...

طرف دعوا در دادخواست خلع ید در ملک مشاع

طرف دعوا در دادخواست خلع ید در ملک مشاع

طرف دعوا در دادخواست خلع ید در ملک مشاع

اطلاعات بیشتر...

امکان دستور موقت مبنی بر منع نقل وانتقال ملک با وجود توقیف سابق همان ملک

امکان دستور موقت مبنی بر منع نقل وانتقال ملک با وجود توقیف سابق همان ملک

امکان دستور موقت مبنی بر منع نقل وانتقال ملک با وجود توقیف سابق همان ملک

اطلاعات بیشتر...

چگونگی تعلق حق کسب وپیشه وتجارت به مستاجر در صورت ساقط شدن قابلیت انتفاع عین مستاجره

چگونگی تعلق حق کسب وپیشه وتجارت به مستاجر در صورت ساقط شدن قابلیت انتفاع عین مستاجره

چگونگی تعلق حق کسب وپیشه وتجارت به مستاجر در صورت ساقط شدن قابلیت انتفاع عین مستاجره

اطلاعات بیشتر...

خلع ید در فرض اذن متصرف در احداث بنا

خلع ید در فرض اذن متصرف در احداث بنا

خلع ید در فرض اذن متصرف در احداث بنا

اطلاعات بیشتر...

واگذاری قطعه زمینی به فرزند ذکور در قبال نگهداری پدر تا پایان عمر

واگذاری قطعه زمینی به فرزند ذکور در قبال نگهداری پدر تا پایان عمر

واگذاری قطعه زمینی به فرزند ذکور در قبال نگهداری پدر تا پایان عمر

اطلاعات بیشتر...

الزام شرکا به فروش مال مشاع منقول با طرح دعوای احد از شرکا

الزام شرکا به فروش مال مشاع منقول با طرح دعوای احد از شرکا

الزام شرکا به فروش مال مشاع منقول با طرح دعوای احد از شرکا

اطلاعات بیشتر...

آیا همه اهل آپارتمان میتوانند از مشاعات خصوصا حیاط مشاعی استفاده کنند؟

آیا همه اهل آپارتمان میتوانند از مشاعات خصوصا حیاط مشاعی استفاده کنند؟

آیا همه اهل آپارتمان می‌توانند از مشاعات خصوصا حیاط مشاعی استفاده کنند؟

اطلاعات بیشتر...

خلع ید در موارد مالکیت مشاعی زوجین

خلع ید در موارد مالکیت مشاعی زوجین

خلع ید در موارد مالکیت مشاعی زوجین

اطلاعات بیشتر...

ضمانت اجرای عدم رعایت مصلحت موکل توسط وکیل

ضمانت اجرای عدم رعایت مصلحت موکل توسط وکیل

ضمانت اجرای عدم رعایت مصلحت موکل توسط وکیل

اطلاعات بیشتر...

الزام شرکای مستنکف به مشارکت در تعمیرات و نحوه صدور دستور موقت به منظور جلوگیری از تضییع حق سایر مالکین از سوی محاکم

الزام شرکای مستنکف به مشارکت در تعمیرات و نحوه صدور دستور موقت به منظور جلوگیری از تضییع حق سایر مالکین از سوی محاکم

الزام شرکای مستنکف به مشارکت در تعمیرات و نحوه صدور دستور موقت به منظور جلوگیری از تضییع حق سایر مالکین از سوی محاکم

اطلاعات بیشتر...