مطالب و مقالات بخش خلع ید و تخلیه

مطالب و مقالات بخش خلع ید و تخلیه

تمدید شفاهی اجاره

تمدید شفاهی اجاره

تمدید شفاهی اجاره

اطلاعات بیشتر...
امکان تخلیه در صورتی که موجر مدعی مفقود شدن اسناد یا اعسار از پرداخت ودیعه شود

امکان تخلیه در صورتی که موجر مدعی مفقود شدن اسناد یا اعسار از پرداخت ودیعه شود

امکان تخلیه در صورتی که موجر مدعی مفقود شدن اسناد یا اعسار از پرداخت ودیعه شود امکان صدور دستور فراهم نیست زیرا به موجب ماده 20 آیین‌نامه اجرایی موجر باید پس از استرداد اسناد به مستأجر و یا وجوه به وی رسید آن را ضمیمه درخواست تخلیه خود نماید

اطلاعات بیشتر...
در صورتی که دستور تخلیه وفق شرایط شکلی قانون موجر و مستاجر 76 صادر شده باشد و شخص ثالثی ادعای حقی نماید تکلیف چیست؟

در صورتی که دستور تخلیه وفق شرایط شکلی قانون موجر و مستاجر 76 صادر شده باشد و شخص ثالثی ادعای حقی نماید تکلیف چیست؟

در صورتی که دستور تخلیه وفق شرایط شکلی قانون موجر و مستاجر 76 صادر شده باشد و شخص ثالثی ادعای حقی نماید تکلیف چیست؟

اطلاعات بیشتر...
هر گاه در موعد تخلیه، موجر حاضر به پرداخت ودیعه نشود، مستاجر از چه حقوقی برخوردار است؟

هر گاه در موعد تخلیه، موجر حاضر به پرداخت ودیعه نشود، مستاجر از چه حقوقی برخوردار است؟

هر گاه در موعد تخلیه، موجر حاضر به پرداخت ودیعه نشود، مستاجر از چه حقوقی برخوردار است؟

اطلاعات بیشتر...
در صورتی که دستور تخلیه صادر شده باشد و مستاجر نسبت به عین مستاجره مدعی حقی باشد چه اقدام ( اقداماتی ) می تواند انجام دهد ؟

در صورتی که دستور تخلیه صادر شده باشد و مستاجر نسبت به عین مستاجره مدعی حقی باشد چه اقدام ( اقداماتی ) می تواند انجام دهد ؟

در صورتی که دستور تخلیه صادر شده باشد و مستاجر نسبت به عین مستاجره مدعی حقی باشد چه اقدام ( اقداماتی ) می تواند انجام دهد ؟

اطلاعات بیشتر...
آیین‏ نامه اجرائی قانون تملک آپارتمان‏ها مصوّب 1347 2 8 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی

آیین‏ نامه اجرائی قانون تملک آپارتمان‏ها مصوّب 1347 2 8 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی

آیین‏ نامه اجرائی قانون تملک آپارتمان‏ها مصوّب 1347 2 8 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی

اطلاعات بیشتر...
قانون تملک آپارتمان‌ها مصوّب 1343 12 16 با الحاقات و اصلاحات بعدی

قانون تملک آپارتمان‌ها مصوّب 1343 12 16 با الحاقات و اصلاحات بعدی

قانون تملک آپارتمان‌ها مصوّب 1343 12 16 با الحاقات و اصلاحات بعدی

اطلاعات بیشتر...
چگونگی درخواست صدور دستور تخلیه در اسناد اجاری عادی

چگونگی درخواست صدور دستور تخلیه در اسناد اجاری عادی

چگونگی درخواست صدور دستور تخلیه در اسناد اجاری عادی دستور تخلیه فوری طریق فوق العاده و استثنائی است که قانونگذار سال 76 با توجه به شرایطی که گفته شد برای موجر شناسایی کرده است، فلسفه آن جلوگیری از سوء استفاده مستاجران و امتیاز دهی برای موجران بیان شده است

اطلاعات بیشتر...
دستور تخلیه

دستور تخلیه

دستور تخلیه « دستور » دادگاه، مستلزم رسیدگی ماهوی نیست، اگرچه برخلاف آراء نیازی به آوردن استدلال در دستور نیست لکن باید شرایط شکلی رعایت شده باشد، دستور صادره قابل شکایت نیست، لکن، در صورت اشتباه در صدور، مرجع صادر کننده می تواند از آن عدول کند

اطلاعات بیشتر...
دعوای تخلیه ( تخلیه اماکن مسکونی و تجاری )

دعوای تخلیه ( تخلیه اماکن مسکونی و تجاری )

دعوای تخلیه ( تخلیه اماکن مسکونی و تجاری ) و تفاوت آن با دعوای خلع ید

اطلاعات بیشتر...
اجرت المثل اموال مشاعی

اجرت المثل اموال مشاعی

اجرت المثل اموال مشاعی در مواقعی ممکن است که بعد از فوت مورث، احد از ورثه بدون اجازه وراث دیگر، ملک موروثی را متصرف شده و از آن منتفع شود، در این حالت سوال اینجاست که آیا باقی ورثه حق مطالبه ی اجرت المثل ایام تصرف از سوی متصرف را دارند یا خیر؟

اطلاعات بیشتر...
مطالبه اجرت‌المثل اراضی تصرف‌شده توسط شهرداری

مطالبه اجرت‌المثل اراضی تصرف‌شده توسط شهرداری

مطالبه اجرت‌المثل اراضی تصرف‌شده توسط شهرداری چنانچه شهرداری اراضی متعلق به اشخاص را بدون رعایت مقررات لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت تصرف نماید علاوه بر پرداخت قیمت عادله زمین می‌بایست اجرت‌المثل ایام تصرف را نیز پرداخت نماید

اطلاعات بیشتر...
مطالبه توأمان وجه التزام عدم تخلیه و اجرت‌المثل ایام تصرف

مطالبه توأمان وجه التزام عدم تخلیه و اجرت‌المثل ایام تصرف

مطالبه توأمان وجه التزام عدم تخلیه و اجرت‌المثل ایام تصرف در فرض پیش‌بینی خسارتِ قراردادی(وجه التزام) تأخیر در انجام تعهد(تخلیه) در موعدِ معین، مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرّف علاوه بر وجه التزام مسموع نخواهد بود

اطلاعات بیشتر...
اثر علم فروشنده نسبت به بطلان بیع بر دعوای خسارت

اثر علم فروشنده نسبت به بطلان بیع بر دعوای خسارت

اثر علم فروشنده نسبت به بطلان بیع بر دعوای خسارت چنانچه فروشنده علم به بطلان بیع داشته باشد با توجه به‌قاعده اقدام، وی نمی‌تواند دعوای مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف خریدار را مطرح کند

اطلاعات بیشتر...
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از اجرت‌المثل ایام تصرف

مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از اجرت‌المثل ایام تصرف

مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از اجرت‌المثل ایام تصرف در دعوای مطالبه اجرت‌المثل، پس از تعیین میزان اجرت‌المثل توسط کارشناس، به مبلغ مذکور از تاریخ تقدیم دادخواست خسارت تأخیر تأدیه تعلق می‌گیرد

اطلاعات بیشتر...
لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک مصوب 1358-09-27 شورای انقلاب اسلامی

لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک مصوب 1358-09-27 شورای انقلاب اسلامی

لایحه قانونی راجع به رفع تجاور و جبران خسارات وارده به املاک مصوب 1358-09-27 شورای انقلاب اسلامی

اطلاعات بیشتر...
با احراز اجاری بودن ید مدعی علیه ، دعوی مطرح شده بعنوان غصب محکوم به رد است

با احراز اجاری بودن ید مدعی علیه ، دعوی مطرح شده بعنوان غصب محکوم به رد است

نظر به این که دعوی به عنوان غصب اقامه گردیده و نظر به این که دادگاه با جهات و دلائل مذکور درحکم فرجام خواسته دعوی غصب را غیر ثابت دانسته اعتراضات وکیل فرجام خواه موثر در مقام نیست و چون از جهت رعایت قانون و قواعد دادرسی هم اشکالی بر رسیدگی به نظر نمی رسد به تجویز قسمت اول ماده 558 قانون آئین دادرسی مدنی حکم فرجام خواسته ابرام می شود

اطلاعات بیشتر...
مطالبه اجرت المثل توسط شهرداری در مورد تخلفات سد معبر

مطالبه اجرت المثل توسط شهرداری در مورد تخلفات سد معبر

مطالبه اجرت المثل توسط شهرداری در مورد تخلفات سد معبر پرسش آیا شهرداری می¬تواند در پرونده¬های مربوط به تخلفات سد معبر، به تبع امر خلافی، دادخواست مطالبه اجرت‌المثل مربوط به ایام تصرف متخلف در معابر عمومی را به شورای حل اختلاف تقدیم کند؟ آیا صدور حکم به پرداخت اجرت‌المثل در حق شهرداری در چنین مواردی دارای وجاهت قانونی است؟

اطلاعات بیشتر...
چند نظریه مشورتی راجع به اجرت المثل ایام تصرف

چند نظریه مشورتی راجع به اجرت المثل ایام تصرف

چند نظریه مشورتی راجع به اجرت المثل ایام تصرف

اطلاعات بیشتر...
مطالبه اجرت‌المثل اراضی تصرف‌شده توسط شهرداری

مطالبه اجرت‌المثل اراضی تصرف‌شده توسط شهرداری

مطالبه اجرت‌المثل اراضی تصرف‌شده توسط شهرداری چنانچه شهرداری اراضی متعلق به اشخاص را بدون رعایت مقررات لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت تصرف نماید علاوه بر پرداخت قیمت عادله زمین می‌بایست اجرت‌المثل ایام تصرف را نیز پرداخت نماید

اطلاعات بیشتر...