مطالب و مقالات بخش فروش ملک مشاعی

مطالب و مقالات بخش فروش ملک مشاعی

چگونه ملک مشاع را بفروشیم

چگونه ملک مشاع را بفروشیم

ملک مشاع یا ملک مشترک به ملکی گفته می‌‌شود که بیش از یک مالک دارد ومالکیت هریک مشترک است؛ یعنی هرمالک در تمام اجزاء ملک حق دخل و تصرف دارد

اطلاعات بیشتر...