پشتیبانی سریع 09128776575

قوانین

قانون تأمین وسائل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی با اصلاحات و الحاقات بعدی

قانون تأمین وسائل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی با اصلاحات و الحاقات بعدی

قانون تأمین وسائل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی با اصلاحات و الحاقات بعدی

اطلاعات بیشتر...
کنوانسیون حقوق کودک

کنوانسیون حقوق کودک

کنوانسیون حقوق کودک

اطلاعات بیشتر...
آئین نامه اجرائی قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی با اصلاحات و الحاقات بعدی

آئین نامه اجرائی قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی با اصلاحات و الحاقات بعدی

آئین نامه اجرائی قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی با اصلاحات و الحاقات بعدی

اطلاعات بیشتر...
قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثبتی آنها در اثر جنگ یا حوادث غیرمترقبه ای مانند زلزله

قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثبتی آنها در اثر جنگ یا حوادث غیرمترقبه ای مانند زلزله

قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثبتی آنها در اثر جنگ یا حوادث غیرمترقبه ای مانند زلزله،

اطلاعات بیشتر...
قانون لغو مالکیت اراضی موات شھری و کیفیت عمران آن

قانون لغو مالکیت اراضی موات شھری و کیفیت عمران آن

قانون لغو مالکیت اراضی موات شھری و کیفیت عمران آن

اطلاعات بیشتر...
قانون پیش فروش ساختمان ها

قانون پیش فروش ساختمان ها

قانون پیش فروش ساختمان ها

اطلاعات بیشتر...
قانون نحوه مجازات اشخاصی که درامور سمعی و بصری فعالیتهای غیرمجاز می نمایند

قانون نحوه مجازات اشخاصی که درامور سمعی و بصری فعالیتهای غیرمجاز می نمایند

قانون نحوه مجازات اشخاصی که درامور سمعی و بصری فعالیتهای غیرمجاز می نمایند

اطلاعات بیشتر...
قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها

قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها

اطلاعات بیشتر...
ماهیت کمسیون ماده 100

ماهیت کمسیون ماده 100

هر آنچه که باید در مورد کمسیون م 100 بدانید

اطلاعات بیشتر...
متن کامل ماده 100 قانون شهرداری ها

متن کامل ماده 100 قانون شهرداری ها

متن کامل ماده 100 قانون شهرداری

اطلاعات بیشتر...
قانون معافیت وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتی از پرداخت هزینه‌ های ثبتی مصوب 1398 02 24

قانون معافیت وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتی از پرداخت هزینه‌ های ثبتی مصوب 1398 02 24

قانون معافیت وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتی از پرداخت هزینه‌ های ثبتی مصوب 1398 02 24

اطلاعات بیشتر...
قانون پیش ‌فروش ساختمان مصوب 1389 10 12با اصلاحات و الحاقات بعدی

قانون پیش ‌فروش ساختمان مصوب 1389 10 12با اصلاحات و الحاقات بعدی

قانون پیش ‌فروش ساختمان مصوب 1389 10 12با اصلاحات و الحاقات بعدی

اطلاعات بیشتر...
قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 04 23

قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 04 23

قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 04 23

اطلاعات بیشتر...
قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب 1385 با اصلاحات بعدی

قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب 1385 با اصلاحات بعدی

قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب 1385 با اصلاحات بعدی

اطلاعات بیشتر...
قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 1370 با اصلاحات و الحاقات بعدی

قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 1370 با اصلاحات و الحاقات بعدی

قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 1370 با اصلاحات و الحاقات بعدی

اطلاعات بیشتر...
آئین نامه اجرائی قانون زمین شهری مصوب 1371

آئین نامه اجرائی قانون زمین شهری مصوب 1371

آئین نامه اجرائی قانون زمین شهری مصوب 1371

اطلاعات بیشتر...
متن کامل قانون شهرداری با اصلاحات و الحاقات بعدی

متن کامل قانون شهرداری با اصلاحات و الحاقات بعدی

متن کامل قانون شهرداری با اصلاحات و الحاقات بعدی

اطلاعات بیشتر...
قانون امور حسبی مصوب 1319 04 02 با اصلاحات و الحاقات بعدی

قانون امور حسبی مصوب 1319 04 02 با اصلاحات و الحاقات بعدی

قانون امور حسبی مصوب 1319 04 02 با اصلاحات و الحاقات بعدی

اطلاعات بیشتر...
لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک مصوب 1358 09 27

لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک مصوب 1358 09 27

لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک مصوب 1358 09 27

اطلاعات بیشتر...
قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب 1347 04 27 با اصلاحات و الحاقات بعدی

قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب 1347 04 27 با اصلاحات و الحاقات بعدی

قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب 1347 04 27 با اصلاحات و الحاقات بعدی

اطلاعات بیشتر...