قوانین

دستورالعمل تعیین تغییر کاربری غیرمجاز موضوع ماده10قانون
دستورالعمل تعیین تغییر کاربری غیرمجاز موضوع ماده10قانون
دستورالعمل تعیین مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز موضوع ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها
ضوابط تشخیص اراضی زراعی و باغهادرخارج از محدوده شهرها
ضوابط تشخیص اراضی زراعی و باغهادرخارج از محدوده شهرها
ضوابط تشخیص اراضی زراعی و باغها در خارج از محدوده شهرها، شهرکها و طرح هادی روستاها
دستورالعمل ماده10آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها
دستورالعمل ماده10آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها
دستورالعمل ماده 10 آئین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها
دستورالعمل نحوه تقویم و ارزیابی اراضی زراعی و باغ ها
دستورالعمل نحوه تقویم و ارزیابی اراضی زراعی و باغ ها
دستورالعمل نحوه تقویم و ارزیابی اراضی زراعی و باغ‌ها موضوع تبصره (۳) الحاقی ماده (۲) اصلاحی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها
دستورالعمل دریافت تقاضا
دستورالعمل دریافت تقاضا
دستورالعمل نحوه و چگونگی دریافت تقاضا، تشکیل و تکمیل پرونده بررسی کارشناسی طرح درخواست در کمیسیون تبصره (۱) ماده (۱) نگهداری سوابق و مصوبات و ابلاغ تصمیمات کمیسیون و کمیسیون تقویم
قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی
قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی
قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 1373,04,19با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون تثبیت آبهای زراعی
قانون تثبیت آبهای زراعی
قانون تثبیت آب های زراعی
مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتزاع سازمان حج و
مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتزاع سازمان حج و
مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتزاع سازمان حج و زیارت از سازمان حج و اوقاف و امور خیریه
تعیین تکلیف اراضی موقوفه متعلق به آستان قدس رضوی
تعیین تکلیف اراضی موقوفه متعلق به آستان قدس رضوی
تعیین تکلیف اراضی موقوفه متعلق به آستان قدس رضوی مصوب 1376,01,10
اصلاح آیین نامه اجرایی قانون فروش خانه های سازمانی
اصلاح آیین نامه اجرایی قانون فروش خانه های سازمانی
اصلاح آیین نامه اجرایی قانون فروش خانه های سازمانی مصوب 1375,12,01
قانون فروش خانه های سازمانی
قانون فروش خانه های سازمانی
قانون فروش خانه‌های سازمانی مصوب 1365,07,01با اصلاحات و الحاقات بعدی
آیین نامه کیفیت تحقیق در شعب تحقیق سازمان اوقاف و امور خیریه
آیین نامه کیفیت تحقیق در شعب تحقیق سازمان اوقاف و امور خیریه
آئین‌نامه کیفیت تحقیق در شعب تحقیق سازمان او‌قاف و امور خیریه مصوب 1365,09,30با اصلاحات و الحاقات بعدی (اصلاحی 04ˏ08ˏ1382)
آیین نامه نحوه انتخاب و برکناری،شرایط و حدود واختیارات و وظایف امین یا
آیین نامه نحوه انتخاب و برکناری،شرایط و حدود واختیارات و وظایف امین یا
آیین‌نامه نحوه انتخاب و برکناری، شرایط و حدود و اختیارات و وظایف امین یا هیأت امنا اماکن مذهبی و موقوفات مصوب 1365,02,10با اصلاحات و الحاقات بعدی
آیین نامه اجرایی تبصره ماده یک لایحه قانونی تجدید قراردادو اجاره املاک و اموال
آیین نامه اجرایی تبصره ماده یک لایحه قانونی تجدید قراردادو اجاره املاک و اموال
آیین نامه اجرایی تبصره ماده یک لایحه قانونی تجدید قرارداد و اجاره املاک و اموال موقوفه و تجدید انتخاب متولیان و امناء و نظار اماکن متبرکه مذهبی و مساجد
لایحه قانونی تجدید قرارداد و اجاره املاک و اموال موقوفه و تجدید انتخاب
لایحه قانونی تجدید قرارداد و اجاره املاک و اموال موقوفه و تجدید انتخاب
لایحه قانونی تجدید قرارداد و اجاره املاک و اموال موقوفه و تجدید انتخاب متولیان و امناء و نظار اماکن متبرکه مذهبی و مساجد مصوب 1358 2 4
آیین نامه اجرایی مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص حل مشکل اراضی بایر
آیین نامه اجرایی مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص حل مشکل اراضی بایر
آئیننامه اجرائی مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی در خصوص حل مشکل اراضی بایر
اساسنامه سازمان عمران اراضی شهری استان تهران
اساسنامه سازمان عمران اراضی شهری استان تهران
اساسنامه سازمان عمران اراضی شهری استان تهران مصوب 58 6 29
آیین نامه اجرایی قانون مرجع تشخیص ارضی موات و ابطال اسنادآن
آیین نامه اجرایی قانون مرجع تشخیص ارضی موات و ابطال اسنادآن
آئین نامه اجرائی قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب 1366,07,08
لایحه قانونی انتقال مطالبات اشخاص از بابت اراضی موات شهری
لایحه قانونی انتقال مطالبات اشخاص از بابت اراضی موات شهری
لایحه قانونی انتقال مطالبات اشخاص از بابت اراضی موات شهری ‌مصوب 1358 6 29
لایحه قانونی راجع به لغومالکیت اراضی موات واقع در محدوده25ساله
لایحه قانونی راجع به لغومالکیت اراضی موات واقع در محدوده25ساله
لایحه قانونی راجع به لغو مالکیت اراضی موات واقع بین محدوده بیست و پنج ساله قانونی شهر تهران و حریم استحفاظی آن ‌مصوب 1359 1 6