قوانین

قانون حفظ و تثبیت کناره و بستر رودخانه های مرزی
قانون حفظ و تثبیت کناره و بستر رودخانه های مرزی
قانون حفظ و تثبیت کناره و بستر رودخانه های مرزی
قانون تعیین حریم دریاچه احداثی در پشت سدها
قانون تعیین حریم دریاچه احداثی در پشت سدها
قانون تعیین حریم دریاچه احداثی در پشت سدها ‌مصوب 1344 4 27
آیین نامه اجرایی بند 7 ماده واحده قانون تشویق سرمایه گذاری در طرحهای آب کشور
آیین نامه اجرایی بند 7 ماده واحده قانون تشویق سرمایه گذاری در طرحهای آب کشور
آیین نامه اجرایی بند 7ماده واحده قانون تشویق سرمایه گذاری در طرحهای آب کشور
قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی
قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی
قانون تشویق و حمایت سرمایه‌ گذاری خارجی مصوب 1380,12,19با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون تشویق سرمایه گذاری در طرحهای آب کشور
قانون تشویق سرمایه گذاری در طرحهای آب کشور
قانون تشویق سرمایه‌گذاری در طرحهای آب کشور مصوب 1381,05,06
قرار اناطه در بزه ترک انفاق
قرار اناطه در بزه ترک انفاق
قرار اناطه در بزه ترک انفاق
آیین نامه اجرایی بهینه سازی مصرف آب کشاورزی
آیین نامه اجرایی بهینه سازی مصرف آب کشاورزی
آیین نامه اجرایی بهینه سازی مصرف آب کشاورزی
قانون تبدیل سازمانهای تربیت بدنی و ملی جوانان به وزارت ورزش و جوانان
قانون تبدیل سازمانهای تربیت بدنی و ملی جوانان به وزارت ورزش و جوانان
قانون تبدیل سازمانهای تربیت بدنی و ملی جوانان به وزارت ورزش و جوانان مصوب 1389,10,12
قانون تبدیل ادارات کل امور آب استانها به شرکت های آب منطقه ای استان و تبدیل شرکتهای آب منطقه ای که بیش از یک استان را در برمیگیرد به شرکت آب من
قانون تبدیل ادارات کل امور آب استانها به شرکت های آب منطقه ای استان و تبدیل شرکتهای آب منطقه ای که بیش از یک استان را در برمیگیرد به شرکت آب من
قانون‌ تبدیل‌ ادارات‌ کل‌ امور آب‌ استانها به‌ شرکت‌های‌ آب‌ منطقه‌ای‌ استان‌ و تبدیل‌ شرکتهای‌ آب‌ منطقه‌ای‌ که‌ بیش‌ از یک‌ استان‌ را دربرمی‌گیرد به‌ شرکت‌ آب‌ منطقه‌ای‌ استان‌ ذی‌ربط‌ مصوب 1383,12,26
آیین نامه اجریی بند ط ماده 17 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
آیین نامه اجریی بند ط ماده 17 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
آیین‌نامه اجرایی بند ط ماده (17) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1383
آیین نامه معاملات شرکتهای سهامی آب و فاضلاب روستایی استان
آیین نامه معاملات شرکتهای سهامی آب و فاضلاب روستایی استان
آیین‌نامه معاملات شرکتهای سهامی آب و فاضلاب رو‌ستایی استان مصوب 1384,05,05با اصلاحات و الحاقات بعدی
اصلاح اساسنامه شرکتهای سهامی آب و فاضلاب روستایی استان
اصلاح اساسنامه شرکتهای سهامی آب و فاضلاب روستایی استان
اصلاح اساسنامه شرکتهای سهامی آب و فاضلاب روستایی استان مصوب 1382,12,10
قانون تشکیل شرکت آب و فاضلاب روستایی
قانون تشکیل شرکت آب و فاضلاب روستایی
قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب روستایی مصوب 1374,09,12
اصلاح مواد 6 و 7 آیین نامه اجرایی قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی
اصلاح مواد 6 و 7 آیین نامه اجرایی قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی
اصلاح مواد 6و7 آیین نامه اجرایی قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب 1378,02,19
تصویب نامه راجع به برررسی و برآورد بارمالی ناشی از اجرای آیین نامه اجرایی قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع خطرات جانی
تصویب نامه راجع به برررسی و برآورد بارمالی ناشی از اجرای آیین نامه اجرایی قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع خطرات جانی
تصویب نامه راجع به بررسی و برآورد بار مالی ناشی از اجرای آیین نامه اجرایی قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب 1379,06,16
آیین نامه اجرایی قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی
آیین نامه اجرایی قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی
آئیننامه اجرائی قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب 5 3 1354»
قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی
قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی
قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب 1354,03,05
قانون استفساریه نسبت به1تلقی یا عدم تلقی وجوه دریافتی بابت حق انشعاب یا ودیعه به عنوان حقوق عمومی،و2بند ک تبصره19قانون برنامه دوم
قانون استفساریه نسبت به1تلقی یا عدم تلقی وجوه دریافتی بابت حق انشعاب یا ودیعه به عنوان حقوق عمومی،و2بند ک تبصره19قانون برنامه دوم
قانون استفساریه نسبت به (1) تلقی یا عدم تلقی وجوه دریافتی بابت حق انشعاب یا ودیعه به عنوان حقوق عمومی، و(2) بند (ک) تبصره (19) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1377,08,06
قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری
قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری
قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرحهای فاضلاب و بازسازی شبکه‌های آب شهری مصوب 1377,03,24با اصلاحات و الحاقات بعدی
آیین نامه نحوه اجرای قانون تثبیت آب بهای زراعی به کلیه سازمان های آب منطقه ای و سازمان آب و برق خوزستان
آیین نامه نحوه اجرای قانون تثبیت آب بهای زراعی به کلیه سازمان های آب منطقه ای و سازمان آب و برق خوزستان
آیین‌نامه نحوه اجرای قانون تثبیت آب بهای زراعی  به کلیه سازمان‌های آب منطقه‌ای وسازمان آب و برق خوزستان  مصوب 30 11 1369