آرای وحدت رویه

رای شماره 712-713 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای شماره 712-713 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره 713ـ 712 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع رسیدگی دیوان عدالت اداری پیش از رسیدگی به موضوع شکایت و خواسته جانبازان، ناشی از عدم اجرای قانون در کمیسیون موضوع ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی وجاهت قانونی ندارد
رای وحدت رویه شماره 507 دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره 507 دیوان عالی کشور
رأی و‌حدت‌ رو‌یه شماره 507 دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت مراجع حل اختلاف قانون کار در رسیدگی به دعوی مطالبه حقوق ایام اشتغال به کار از کارفرمارمصوب 1366 10 15
رای شماره 590 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای شماره 590 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره 590 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع صلاحیت شعبه دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی قاضی عضو کمیسیون امور آبهای زیرزمینی (موضوع تبصره5 قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهرهبرداری)
رای شماره 252 مصوب 1380 08 13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای شماره 252 مصوب 1380 08 13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره 252-1380 8 13 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص صلاحیت دیوان در رسیدگی به آراء قطعی مطلق مراجع اختصاصی و اداری از حیث نقض قوانین و مقررات و یا مخالفت با آنها
رای وحدت رویه شماره 796 هیات عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره 796 هیات عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره 796 هیات عمومی دیوان عالی کشور
رای شماره 819-820 مرخ 1399-06-25 هیات دیوان عدالت اداری
رای شماره 819-820 مرخ 1399-06-25 هیات دیوان عدالت اداری
رای شماره 819-820 مرخ 1399-06-25 هیات دیوان عدالت اداری
رای شماره 692 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای شماره 692 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای شماره 692 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مرجع صالح دعوی مطالبه وجه چک کدام دادگاه است ؟
مرجع صالح دعوی مطالبه وجه چک کدام دادگاه است ؟
مرجع صالح دعوی مطالبه وجه چک کدام دادگاه است ؟
به صرف تشخیص ملی بودن اراضی و قطعیت آن، مالکیت زمین برای دولت خواهد بود
به صرف تشخیص ملی بودن اراضی و قطعیت آن، مالکیت زمین برای دولت خواهد بود
به صرف تشخیص ملی بودن اراضی و قطعیت آن، مالکیت زمین برای دولت خواهد بود
رای شماره 623 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای شماره 623 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای شماره 623 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای شماره 622 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای شماره 622 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۶٢٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض نسبت بھ عدم استحقاق کارکنان شھر ایلام در برخورداری از فوق العاده مناطق جنگی موضوع قانون جذب نیروی انسانی بھ نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی
رای وحدت رویه شماره 717 مورخ 1399-05-21 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
رای وحدت رویه شماره 717 مورخ 1399-05-21 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
رای وحدت رویه شماره 717 مورخ 1399-05-21 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
صدور رای وحدت رویه جدید در خصوص میزان تعزیر
صدور رای وحدت رویه جدید در خصوص میزان تعزیر
صدور رای وحدت رویه جدید در خصوص میزان تعزیر
رای شماره 554 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای شماره 554 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای شماره 554 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای وحدت رویه شماره 620 دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره 620 دیوان عالی کشور
رأی و‌حدت‌ رو‌یه شماره 620 دیوان عالی کشور درخصوص معاملات مالک نسبت به مال مرهونه و حقوق مرتهن
رای شماره 489 مورخ 1399-04-03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای شماره 489 مورخ 1399-04-03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای شماره 489 مورخ 1399-04-03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای دیوان عدالت در رابطه با شرط سنی در آزمون های استخدامی صادر شد
رای دیوان عدالت در رابطه با شرط سنی در آزمون های استخدامی صادر شد
رای دیوان عدالت در رابطه با شرط سنی در آزمون‌های استخدامی صادر شد