دعاوی شهرداری

الزام شهرداری به صدور پروانه
الزام شهرداری به صدور پروانه
الزام شهرداری به صدور پروانه
ماده 100 شهرداری، انتخاب وظیفه یا درآمد؟
ماده 100 شهرداری، انتخاب وظیفه یا درآمد؟
ماده ۱۰۰ شهرداری، انتخاب وظیفه یا درآمد؟ بررسی‌های مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاددانشگاهی نشان داد که یکی از ریشه‌های اصلی بروز و نادیده گرفتن تخلفات ساختمانی در کشور ناشی از تعارض منافع موجود در قانون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها است که راهکار حل این مشکل نیز اصلاح قوانین است
دریافت غیر حضوری گواهی پایان کار ساختمانی عملیاتی شد
دریافت غیر حضوری گواهی پایان کار ساختمانی عملیاتی شد
دریافت غیرحضوری گواهی‌های پایان‌کار ساختمانی عملیاتی شد مدیرکل تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه شهرداری تهران از عملیاتی شدن دریافت غیر حضوری گواهی های پایان کار ساختمانی خبر داد
کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی
کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی
بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران صورت می گیرد