نظریات مشورتی

انسداد معبر ورودی اماکن توسط شهرداری
انسداد معبر ورودی اماکن توسط شهرداری
شهرداری نمی‌تواند از طریق اعمال موانع فیزیکی و فشار بر شهروندان به مقدمه‌چینی و تمهید اجرای آرای کمیسیون ماده ۷۷ بپردازد
نحوه عملکرد شهرداری با متقاضیان افراز املاک مشاعی
نحوه عملکرد شهرداری با متقاضیان افراز املاک مشاعی
اعمال مقررات تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداری، تنها ناظر به اراضی با مساحت بیشتر از پانصد متر مربع است که دارای سند مالکیت شش دانگ می باشد و لذا اراضی کمتر از پانصد متر مربع و یا اراضی را که به صورت شش دانگ در نیامده است ، اعم از این که مفروز یا مشاع باشد شامل نمی گردد و در خصوص اخیر الذکر مطابق ماده 101 قانون فوق الذکر باید رفتار شود
معافیت سازمان زمین شهری از پرداخت هزینه داردرسی
معافیت سازمان زمین شهری از پرداخت هزینه داردرسی
دولت از پرداخت هزینه دادرسی ناشی از اجرای قوانین مربوط به اراضی شهری از جمله قانون زمین شهری، قانون اراضی شهری و قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، معاف است و این معافیت شامل هزینه دادرسی دیگر دعاویِ احتمالی له یا علیه سازمان مسکن و شهرسازی نمی‌باشد
احداث سرویس بهداشتی و انباری در باغ تغییر کاربری نیست
احداث سرویس بهداشتی و انباری در باغ تغییر کاربری نیست
انجام اقداماتی که حسب مورد لازمه و مکمل زیرساخت‌ها و تأسیسات مورد نیاز تولیدات کشاورزی است، نیازی به اخذ مجوز تغییر کاربری ندارد
وصیت تملیکی به صورت عادی ، فاقد شرایط و به نفع یکی از وراث (نظریه مشورتی)
وصیت تملیکی به صورت عادی ، فاقد شرایط و به نفع یکی از وراث (نظریه مشورتی)
مادامی ‌که حکم قطعی بر تنفیذ وصیت ‌نامه تملیکی عادی صادر نشده باشد؛ اعم از این‌ که تا ثلث ترکه باشد یا بیش از آن ، دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوای تقسیم نمی‌تواند در دعوای تقسیم ترکه به آن ترتیب اثر دهد
رفع خطر از ابنیه و مستحدثات مشرف به معابر عمومی (نظریه مشورتی)
رفع خطر از ابنیه و مستحدثات مشرف به معابر عمومی (نظریه مشورتی)
رفع خطر از ابنیه و مستحدثات مشرف به معابر عمومی که به لحاظ فرسودگی و عدم استحکام و احتمال سقوط یا ریزش آوار موجب بروز خطرات جانی یا مالی برای شهروندان می گردد از وظایف ذاتی شهرداری ها می باشد
تاریخ تشخیص زمین موات از غیر موات
تاریخ تشخیص زمین موات از غیر موات
تاریخ 1358 04 05 که در ماده 3 قانون زمین شهری مصوب 1366 قید شده است، ملاک تشخیص موات از غیرموات است
حبس و بازداشت کسی که به انجام عملی محکوم شده باشد
حبس و بازداشت کسی که به انجام عملی محکوم شده باشد
بنابراین حبس و بازداشت کسی که به انجام عملی محکوم شده باشد، اعم از این‌که انجام آن توسط شخص دیگری ممکن باشد یا خیر، منصرف از ماده 3 قانون مزبور است و در اجرای ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی این ماده مصوب 1356 و تبصره آن نمی‌توان محکوم‌علیه را بازداشت کرد
مجازات جایگزین حبس ( نظریه مشورتی )
مجازات جایگزین حبس ( نظریه مشورتی )
اگر قاضی رسیدگی کننده تمایلی به اعمال تخفیف و اجرای ماده 37 نداشته باشد، آیا امکان صدور حکم به مجازات قانونی حبس کمتر از نود و یک روز وجود دارد؟
عدم صدور پایان کار ساختمان توسط شهرداری با وجود دریافت جرائم کمیسیون ماده 100
عدم صدور پایان کار ساختمان توسط شهرداری با وجود دریافت جرائم کمیسیون ماده 100
شهرداری با دریافت جریمه های مقرر  در رای کمیسیون ماده ۱۰۰ ،باید گواهی پایان کار صادر نماید در صورت استنکاف می توان به دیوان عدالت اداری شکایت نمود
نظریات مشورتی آذر ماه 99
نظریات مشورتی آذر ماه 99
نظریات مشورتی آذر ماه 99
دعوای ابطال دستور فروش قابل استماع نیست
دعوای ابطال دستور فروش قابل استماع نیست
دعوای ابطال دستور فروش قابل استماع نیست
نظریات مشورتی مهر ماه 1399
نظریات مشورتی مهر ماه 1399
نظریات مشورتی مهر ماه 1399
نظریات مشورتی شهریور ماه 1399
نظریات مشورتی شهریور ماه 1399
نظریات مشورتی شهریور ماه 1399
نظریات مشورتی آبان ماه 1399
نظریات مشورتی آبان ماه 1399
نظریات مشورتی آبان ماه 1399
انتشار نظریات مشورتی مهر و آبان 1399
انتشار نظریات مشورتی مهر و آبان 1399
انتشار نظریات مشورتی مهر و آبان 1399
نظریه شماره 99 95 7 - 1395 01 24
نظریه شماره 99 95 7 - 1395 01 24
نظریه شماره ۹۹ ۹۵ ۷ ـ ۲۴ ۱ ۱۳۹۵