سرقفلی و حق کسب و پیشه

تعلق حق کسب و پیشه به ملک غیر تجاری
تعلق حق کسب و پیشه به ملک غیر تجاری
 توافق طرفین در خصوص استفاده تجاری از عین مستأجره ، ملاک تعیین حق کسب و پیشه و تجارت است و اعلام شهرداری مبنی بر فاقد کاربری تجاری بودن ملک موصوف، تأثیری در این موضوع ندارد - در صورت تخریب غیر قانونی مورد اجاره توسط موجر، مستاجر می تواند از باب اتلاف منفعت و نه عدم نفع، اجرت المثل بعد از تخریب ملک را درخواست کند
تجویز انتقال منافع به غیر در قرارداد های اجاره مشمول قانون 76
تجویز انتقال منافع به غیر در قرارداد های اجاره مشمول قانون 76
دعوای تجویز انتقال منافع به غیر در قرار داد های اجاره مشمول قانون روابط موجر ومستاجر سال 1376 قابلیت استماع ندارد
تعدیل و تعیین اجاره بهای املاک تجاری
تعدیل و تعیین اجاره بهای املاک تجاری
«تعدیل اجاره‌بها» و «تعیین اجاره بها» از این جهت متفاوت خواهد بود که در تعدیل، پایه و اساس اظهارنظر کارشناس باید بر مبنای اراده اولیه طرفین و تراضی آنان صورت گیرد در حالی که در تعیین اجاره بها، میزان اجاره بها قبلاً تعیین نشده است
انتقال منافع (سرقفلی) مورد اجاره از ناحیه شریک به شریک دیگر
انتقال منافع (سرقفلی) مورد اجاره از ناحیه شریک به شریک دیگر
با توجه به اینکه شریک منافع، داخل در معنای «مستاجر» است، نه شخصی غیر از مستاجر، در حقیقت چون شریک مشاعی در روابط بین مالک و مستاجر،«مستاجر» تلقی می گردد نه شخص ثالث یا «غیر»؛ بنابراین انتقال منافع از شریک مشاعی به شریک دیگر نمی تواند انتقال منافع به غیر محسوب گردد
تخریب ملک و وضعیت سرقفلی
تخریب ملک و وضعیت سرقفلی
تخریب عین به منزله تلف کلی عین مستاجره نیست و به تبع این موضوع، حق سرقفلی یا کسب و پیشه مستاجر از بین نمی رود
مزایده ملک بدون توجه به وجود سرقفلی مغازه
مزایده ملک بدون توجه به وجود سرقفلی مغازه
در صورتی که در ملکی سرقفلی مغازه ای وجود داشته باشد و دادگاه بدون توجه به سرقفلی، ملک را به مزایده بگذارد، آن مزایده قابل ابطال است
تقاضای صدور حکم بر فروش سرقفلی مغازه از طرف تعدادی از ورثه علیه بقیه وراث و موجر
تقاضای صدور حکم بر فروش سرقفلی مغازه از طرف تعدادی از ورثه علیه بقیه وراث و موجر
خواسته «صدور حکم بر فروش سرقفلی مغازه» صحیح نمی‌باشد و عنوان صحیح خواسته «تجویز انتقال منافع مغازه و تقسیم ترکه نسبت به آن» می‌باشد.