آیین‌نامه نحوه ایجاد مجتمع‌های صنفی

آیین‌نامه نحوه ایجاد مجتمع‌های صنفی شماره 120308/ت39725کوزارت بازرگانی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنایع و معادن ـ وزارت کار و امور اجتماعی ـ وزارت رفاه و تأمین اجتماعی ـ وزارت کشور
وزیران عضو کارگروه حل مشکلات اصناف به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 60787/ت37687هـ مورخ 20/4/1386 آیین‌نامه نحوه ایجاد مجتمع‌های صنفی را به شرح زیر تصویب نمودند:

آیین‌نامه نحوه ایجاد مجتمع‌های صنفی

ماده1ـ مجتمع صنفی مکانی است دارای محدوده و مساحت معین و با امکانات زیربنایی و خدمات ضروری برای استقرار مجموعه‌‌ای از واحدهای صنفی آلاینده، عمده‌فروشی‌ها و مانند آنها.
تبصره ـ تشخیص صنوف آلاینده هر شهرستان که باید در مجتمع‌های صنفی مستقر شوند، با سازمان حفاظت محیط زیست می‌باشد و انتقال آنها پس از بررسی و تصویب در کارگروهی مرکب از نمایندگان سازمان‌های بازرگانی، مسکن و شهرسازی، حفاظت محیط زیست، شهرداریهای مربوط، نیروی انتظامی، رییس شورای اسلامی شهر مربوط و مجمع امور صنفی که با مسئوولیت استاندار در مرکز استان و فرماندار در مرکز شهرستان تشکیل می‌گردد، انجام خواهدگرفت.
ماده2ـ مجامع امور صنفی با همکاری اتحادیه‌های مربوط موظفند به منظور انجام اقدامات اجرایی لازم جهت ایجاد مجتمع‌های صنفی نسبت به تشکیل شرکت یا شرکتهای احداث مجتمع‌های صنفی جهت صنوف مشمول این آیین‌نامه با محوریت صنوف مربوط و در صورت لزوم با مشارکت سایر اشخاص حقیقی و حقوقی بر طبق مقررات اقدام نمایند.
تبصره1ـ شرکتهای موضوع این ماده باید به صورت شرکت سهامی غیردولتی یا تعاونی تشکیل شوند و صرفاً پس از ثبـت در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتـی مجاز به فعالیت می‌باشند.
تبصره2ـ شرکتهای احداث مجتمع‌های صنفی پس از احداث، تکمیل، واگذاری و انتقال اسناد مالکیت واحدها به اعضای خود طبق مقررات مربوط در قانون تجارت تصفیه و منحل می‌گردند.
تبصره3ـ مدت قانونی شرکتهای فوق پنج سال می‌باشد و تمدید آن با پیشنهاد مجمع امور صنفی و تصویب کمیسیون نظارت بلامانع است.
ماده3ـ شرکتهای احداث مجتمع‌های صنفی می‌توانند برای احداث مجتمع‌های یادشده در چارچوب قوانین و مقررات مربوط از اراضی ملی و دولتی استفاده نمایند. در مواردی که تحصیل زمین مناسب ملی یا دولتی میسر نباشد حسب مورد با رعایت قوانین مربوط نسبت به خرید اراضی و مستحدثات متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی اقدام می‌شود.
ماده4ـ شرکتهای احداث‌کننده مجتمع‌های صنفی موظفند قبل از خرید هر نوع اراضی، مستحدثات، انبارها، گاراژها و فضاهای موجود بلااستفاده صنایع منتقل شده، از دستگاههای مربوط استعلام نمایند.
تبصره1ـ دستگاههای استعلام شونده موظفند ظرف یک ماه از تاریخ وصول استعلام درخواست واصله را رسیدگی نموده و نظر خود را کتباً اعلام نمایند.
تبصره2ـ شرکتها موظفند پس از اخذ موافقت دستگاههای مربوط، نسبت به خرید زمین و یا مستحدثات یادشده اقدام نمایند.
تبصره3ـ از تاریخ تصویب این آیین‌نامه اسناد مالکیت زمینها و یا مستحدثاتی که جهت ایجاد مجتمع‌های صنفی توسـط شرکتهای احداث‌کننده خریداری می‌شوند صـرفاً به نام شرکتهای یادشده خواهدبود.
ماده5 ـ مجوز احداث مجتمع‌های صنفی در محدوده و حریم شهرها توسط استانداری و پس از کسب نظر شهرداری و در خارج از محدوده شهرها (محدوده دهیاریها و بخشداریها) توسط دهیاریها و بخشداریها صادر می‌گردد.
تبصره ـ ابطال یا لغو مجوز احداث مجتمع‌ها در صورت انحلال شرکت و یا عدم ایفای تعهدات آن، با تأیید کمیسیون نظارت شهرستان مربوط امکان پذیر خواهدبود.
ماده6 ـ شرکتهای احداث مجتمع‌های صنفی موظفند برای ساخت و ساز مجتمع‌ها با رعایت صرفه و صلاح واحدهای صنفی از مهندسین مشاور و پیمانکاران مورد تأیید معاونت برنامه‌ریزی استانداری و به شیوه مناقصه اقدام نمایند.
تبصره ـ مجامع امور صنفی مسئولیت نظارت بر عملکرد شرکتهای احداث مجتمع‌های صنفی از جمله امور مربوط به معاملات و قراردادها را عهده‌دار بوده و موظفند گزارش لازم را به کمیسیون نظارت مربوط ارایه نمایند.
ماده7ـ شرکتهای احداث مجتمع‌های صنفی موظفند طرح پیشنهادی خود را مشتمل بر برآورد قیمت تمام شده هر مترمربع از بنای مجتمع‌ها و زمان‌بندی اجرای پروژه‌ها را تهیه و با همکاری مجامع امور صنفی جهت رسیدگی و تصویب به کمیسیون نظارت شهرستان ارایه نمایند.
ماده8 ـ قیمت تمام شده هر مترمربع از بنای مجتمع‌ها توسط کارگروهی مرکب از نمایندگان سرمایه‌گذار، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، استانداری، سازمان مسکن و شهرسازی، مجتمع امور صنفی مربوط، کمیسیون نظارت شهرستان مربوط و مشاور مجری طرح تعیین می‌گردد.
تبصره ـ ضوابط واگذاری و نقل و انتقال آن دسته از واحدهایی که باید در مجتمع‌های صنفی مستقر شوند با همکاری شرکتهای احداث مجتمع‌های صنفی و مجامع امور صنفی مربوط تهیه و پس از تصویب کمیسیون نظارت شهرستان به تصویب استاندار خواهدرسید.
ماده9ـ پس از تکمیل و بهره‌برداری از مجتمع‌های صنفی « شرکت عمران و نگهداری مجتمع» با عضویت واحدهای مستقر در مجتمع‌ها تأسیس می‌شود و طبق مقررات و ضوابط مورد عمل در شهرکهای صنعتی فعالیت می‌نماید.
ماده10ـ واحدهای صنعتی که باید در مجتمع‌های موضوع این آیین‌نامه مطابق قرارداد فیمابین مستقر شوند مکلفند بلافاصله پس از اعلام شرکتهای احداث مجتمع‌های صنفی مبنی بر آماده بهره‌برداری بودن واحد احداث شده نسبت به تعطیل واحد صنفی خود و انتقال فعالیت به واحد مستقر در مجتمع اقدام نمایند. مفاد این ماده باید قبلاً در قراردادی که بین واحد صنفی و مجتمع منعقد می‌شود درج شود.
تبصره ـ پس از انتقال فعالیت واحد صنفی به محل جدید، پروانه کسب محل قبلی ابطال می‌شود و جهت محل جدید، پروانه کسب مطابق قانون و مقررات نظام صنفی صادر خواهدشد.
ماده11ـ نیروی انتظامی مسئولیت تأمین امور امنیتی و انتظامی وترافیکی مجتمع‌ها را عهده‌دار می‌باشد.
ماده12ـ وزارت امـور اقتصـادی و دارایی موظف است حمایتهای قانـونی را نسبت به صاحبان واحدهای صنفی که به مجتمع‌های صنفی منتقل می‌گردند به عمل آورد.
ماده13ـ استانداران موظفند با همکاری دستگاههای اجرایی مربوط به منظور ایجاد مجتمع‌های صنفی نسبت به تأمین زمین مناسب و همچنین ایجاد زیرساختهای لازم از قبیل آب، برق، گاز، تلفن، راه دسترسی و تخصیص تسهیلات بانکی از محل اعتبارات طرحهای استانی، بنگاههای اقتصادی زودبازده و کارآفرینی و یا سایر منابع دیگر مطابق قوانین و مقررات اقدام نمایند.
این تصویب‌نامه در تاریخ 14/7/1387 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده‌است.

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
4
شماره انتشار :
18531
تاریخ تصویب :
1387/7/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
وزارت بازرگانی
وزارت كار و امور اجتماعی
وزارت كشور
وزارت صنایع
وزارت رفاه و تامین اجتماعی
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)