عدم معافیت درآمد شرکت متعلق به مدرسه علوم اسلامی امیرالمومنین از پرداخت مالیات


تاریخ : 29/3/1379 شماره دادنامه : 128و129

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
حکم مقرر در ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 منحصرا" ناظر به موسسات مندرج در بندهای ماده مزبور است وتعمیم آن به شرکتهای متعلق به موسسات مذکور با عنایت به صراحت تبصره یک ماده فوق الذکر ملاک موجهی ندارد0 بنابراین دادنامه های شماره 1367و1368 مورخ 2/8/78 شعبه ششم دیوان که در شعبه اول تجدیدنظر مورد تایید قرار گرفته ومتضمن عدم معافیت درآمد شرکت متعلق به مدرسه علوم اسلامی امیرالمومنین (ع ) از پرداخت مالیات است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص می شود0
این رای مطابق قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایرمراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است 0
هیات عمومی دیوان عدالت اداری مقدسی فرد

* سابقه *
شماره ه/79/65و78 10/6/1379
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای علی رشنوادی
موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض آراء صادره ازشعب 6و16 دیوان اداری
مقدمه : الف شعبه شانزدهم دررسیدگی به پرونده کلاسه 75/1370 موضوع شکایت شرکت سهامی عام ساسان به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارائی بخواسته اعتراض به عدم اعمال معافیت مالیاتی بشرح دادنامه شماره 1767 مورخ 1/9/1376 چنین رای صادر نموده است ،خواسته شرکت شاکی مبنی بر اعتراض به عدم اعمال معافیت مالیاتی است و خواستار معافیت مالیاتی سود سهام جامعه الزهرا به میزان 53% سهام شرکت می باشد0 نظر به اینکه نسخه ثانی دادخواست و ضمائم در تاریخ سوم اردیبهشت ماه 76 به مشتکی عنه ابلاغ گردیده و تا این تاریخ لایحه دفاعیه ای واصل نگردیده است ، علیهذا شکایت شرکت شاکی را محمول بر صحت تلقی و حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می شود0
ب شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه 77/2114و78/15 موضوع شکایت شرکت قند دزفول به طرفیت وزارت دارائی بخواسته ابطال احکام مالیات قطعی به جهت معافیت از پرداخت مالیات بشرح دادنامه شماره 1367و1368 مورخ 2/8/1378 چنین رای صادر نموده است 0 نظربه مندرجات دادخواستهای تقدیمی و توضیحات وکیل شرکت شاکی وتوضیحات نماینده قضائی وزارت دارائی و با عنایت به مندرجات قرارداد مربوط به نحوه انتقال مالکیت و مدیریت تعداد67000 سهم از سهام شرکت قند دزفول به موسسه اقتصادی امام امیرالمومنین (ع ) حوزه عملیه قم به شرح بین الهلالین (000 و پیرو موافقت وزیر محترم صنایع در تاریخ 27/4/1373 مبنی در واگذاری بخشی از سهام سازمان به کارکنان و مدیریت و الباقی سهام قابل واگذاری به موسسه اقتصادی امام امیر المومنین (ع ) حوزه علمیه قم 000 ) و با لحاظ این مطلب که ازناحیه شرکت شاکی دلیلی بر شمول بند2ماده 2( بلحاظ عدم احراز شروط ذیل بند مذکور) و تبصره 2ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم وقانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1371 ارائه نگردیده و از طرفی شرکت شاکی اساسنامه خود را حسب نامه شماره 637/25/16 مورخ 5/3/1378 دارائی شهرستان شوشتر ارائه ننموده و نیز با لحاظ تبصره یک ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 وبند(د)ماده 1 قانون اصلاخ مصوب 1371 ادعای معافیت شرکت شاکی از پرداخت مالیات سالهای 7473 بلادلیل تشخیص و حکم بر بطلان شکایت شاکی و رفع اثر از دستور موقت شماره 171853/12/1377 و121747/12/77 صادرو اعلام می گردد0
ج شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه 78/394 موضوع شکایت شرکت کشت وصنعت شافع کوثر به طرفیت اداره کل مالیات بر شرکتهای وزارت امور اقتصادی و دارائی به خواسته تقاضای نقض و ابطال مالیات قطعی موضوع برگ مالیات قطعی شماره 0116/1599 مورخ 7/9/1377 به شرح دادنامه شماره 2125 مورخ 5/11/1378 چنین رای نموده است ، نظر به اینکه تعلق 91% سهام شرکت به مدرسه دینیه امام امیرالمومنین ( که زیر نظر حوزه علیمه قم اداره می شود حسب مدارک موجود محرز می باشد0 بنا به مراتب به اسناد بند2و3 قانون مذکور از پرداخت مالیات نسبت به سهام متعلق به مدرسه معاف بوده وعلیهذا شکایت شاکی وارد تشخیص و حکم به نقض رای معترض عنه ورسیدگی مجدد در هیات همعرض با لحاظ و رفع ایراد مذکور صادر و اعلام می گردد0
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق بریاست حجت الاسلام والمسلمین مقدسی فرد معاون قضائی دیوان و با حضور روسای شعب بدوی و روساء و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید0
مرجع :
روزنامه رسمی شماره : 16219 - 8/8/1379
33
---------------------------------------
بسمه تعالی
دادنامه شماره 1367و 1368 مورخ : 2/8/78 پرونده کلاسه- 6/77/2114و 78/15
مرجع رسیدگی- شعبه ششم دیونعدالت اداری بتصدی فروزانفر: دادرس
شاکی- شرکت قند دزفول باوکالت آقای علی رشنوادی
طرف شکایت: وزارت دارائی
خواسته: ابطال احکام مالیات قطعی بجهت معافیت از پرداخت مالیات
گردشکار: شاکی دادخواستی بخواسته فوق بدیوان تسلیم که دادخواست پس از ثبت باین شعبه ارجاع گردیده شعبه ششم دیوان عدالت اداری بتاریخ فوق جهت رسیدگی به پرونده مارالذکر تشکیل و پس از بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و بشرح زیر مبادرت بصدور رای مینماید.
رای دیوان
نظر بمندرجات دادخوساتهای تقدیمی موضوع پرونده های کلاسه 6/77/2124 و 6/78/15 و توضیحات آقای وکیل شرکت شاکی و توضیحات آقای نماینده قضائی وزارت دارائی و با عنایت بمندرجات قرارداد مربوط به نحوه انتقال مالکیت مدیریت تعداد 67000 سهم از سهام شرکت قند دزفول به موسسه اقتصادی امام امیرالمونین (ع) حوزه علمیه قم بشرح بین الملالین (... و پیرو موافقت وزیر محترم صنایع در تاریخ 27/4/73 مبنی بر واگذاری بخشی از سهام سازمان به کارکنان و مدیریت و الباقی سهام قابل واگذاری به موسسه اقتصادی امام امیرالمومنین حوزه علمیه قم... پیرو توافقهای فیمابین هیئت مدیره و کارکنان شرکت و موسسه اقتصادی امام امیر المومنین (ع) حوزه علمیه قم...) و با لحاظ این مطلب که از ناحیه شرکت شاکی دلیلی بر شمول بند 2 ماده 2 ( بلحاظ قم احراز شروط ذیل بندمذکو) و تبصره 2 ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم و قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 71 ارائه نگردیده و از طرفی شرکت شاکی اساسنامه خود را حسب نامه شماره 637/25/16 - 5/3/78 دارائی شهرستان شوشتر ارائه ننموده و نیز با لحاظ تبصره یک ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 66 و بند د ماده یک قانون اصلاح مصوب 71 ادعای معافیت شرکت شاکی از پرداخت مالیات سالهای 73- 74 بلادلیل تشخیص و حم بر بطلان شکایت شاکی و رفع اثر ازدستور موقت شماره های 1853- 17/12/77 و 1747- 12/12/77 صارد و اعلام میگردد رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر است.
دادرس شعبه دیوان عدالت اداری عباس فروزانفر
-----------------------------------------

بسمه تعالی
دادنامه شماره 1587 مورخ 26/11/78 پرونده کلاسه ت 1/78/1801
مرجع رسیدگی- شعبه اول تجدید نظر دیوان عدالت اداری
تجدید نظر خواه: شرکت ؟ دزفول با وکالت آقای علی رشنواوی
تجدید نظر خوانده: وزارت امور اقتصاد و دارائی
تجدی نظر خواسته- دادنامه شماره 1367- 1368 مورخ 2/8/78 پرونده کلاسه 78/15- 77/2124 صادره از شعبه ششم دیوان عدالت اداری
گردشکار- بشرح محتویات پرونده شرکت قند دزفول نسبت به مالیات سنوات 73و74 معترض و مدعی معافیت از مالیات بلحاظ وابستگی شرکت مزبور به موسسه حضرت امیر المومنین(ع) حوزه علمیه قم گردیده است شعبه 6 دیوان پس از طی تشریفات قانونی مبادرت بصدور دادنامه معترض عنه مبنی بر رد شکایت شرکت قند دزفول نموده که در فرجه قانونی بآن اعترض و تجدید نظر خواهی شده است که پس از ارجاع باین شعبه بکلاسه ت 1/78/1801 ثبت گردیده که ضمن انجام تشریفات قانونی پس از مطالعه محتویات پرونده مختم رسیدگی اعلام و بشرح آتی مبادرت به اصدار رای مینماید.
رای دیوان
در خصوص تجدید نظرخواهی شرکت قندر دزفول نسبت به دادنامه های 1367 و 1368 مورخ 2/8/78 صادره از شعبه ششم دیوان عدالت اداری با عنایت به تبضصره 1 ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 66 که مقرر میدارد شرکتهایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق غیر وارد تشخیص و دادنامه بدوی تئید میگردد.
مستشاران شعبه اول تجدید نظر دیوان عدالت اداری پور قدسی
-----------------------------------------

بسمه تعالی
تاریخ رسیدگی- 1/9/76 شماره دادناه- 1747 کلاسه پرونده : 75/16/1375
مرجع رسیدگی- شعبه 16 دیوان عدالت اداری
شاکی- شرکت سهامی عام ساسان
طرف شکایت- وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع شکایت و خواسته- اعتراض به عدم اعمال معافیت مالیاتی
گردشکار- شاکی دادخواستی بطرفیت خوانده و بخواسته فوق الذکر بدیوان عدالت اداری تصمیم به پس؟؟/ عمومی آن بطرف شکایت و وصول نامه شماره 9647- 91- 9/7/76 اینک شعبه 16 دیوان عدالت اداری در وقت فوق العاده بتصدی امضاکننده زی و با حضور شعبه تشکیل و پرونده متشکل تحت رسیدگی قرار گرفته است با ملاحظه مندرجات دادخواست شاکی و محتویات پرونده و نظریه مشورتی کتبی مشاور شعبه آقایان ؟ و سرائیان ختم رسیدگی را اعلام و بشرح آتی مبادرت بصدور رای مینماید.
رای دیوان
خواسته شرکت شاکی مبنی بر اعتراض به عدم اعمال معافیت مالیاتی است و خواستار معافیت مالیاتی سود سهام ؟؟ بمیزان 53% سهام شرکت میباشد نظر باینکه نسخه دادخواست و؟؟؟ در تاریخ سوم اردیبهشت ماه 76 به مشتکی عنه ابلاغ گردیده و تا این تاریخ ؟؟؟ واصل نگردید است علیهذا شکایت شرکت شاکی را محصول بر صحت تلقی و حکم به ورود شکایت صادر و اعلام میگردد.
رئیس شعبه 16 دیوان عدالت اداری عرفانی

نوع :
1
شماره انتشار :
129
تاریخ تصویب :
1379/03/29
تاریخ ابلاغ :
1379/08/08
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)