مصداق تصرف مستوجب اجرت المثل

مصداق-تصرف-مستوجب-اجرت-المثل

مصداق تصرف مستوجب اجرت المثل در اختیار داشتن ملک توسط خوانده (ولو در آن ساکن نباشد) و ممانعت از تصرف مالک در آن از مصادیق تصرف مستوجب اجرت‌المثل محسوب می‌شود


مصداق تصرف مستوجب اجرت المثل    
در اختیار داشتن ملک توسط خوانده (ولو در آن ساکن نباشد) و ممانعت از تصرف مالک در آن از مصادیق تصرف مستوجب اجرت‌المثل محسوب می‌شود.

مستندات    مواد 308 و 320 و 323 قانون مدنی
تاریخ رای نهایی: 1391/08/03    شماره رای نهایی: 9109970222900873
رای بدوی
در خصوص دعوی آقای م.غ. با وکالت آقای م.س. به طرفیت آقای ف.ع. با وکالت آقای م.ر. به خواسته مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف سه دانگ از یک دستگاه آپارتمان قطعه 19 تفکیکی و انباری و پارکینگ از تاریخ 28/9/83 تا مورخ 30/6/89 با جلب نظر کارشناس مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال و مطالبه هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل ما حصل خواسته اینست که طرفین در مالکیت آپارتمان موصوف اختلاف داشته¬اند و به دلالت محتویات پرونده استنادی به کلاسه 860040 و 870334 شعبه 214 دادگاه محترم عمومی تهران خوانده دعوی الزام به تنظیم سند آپارتمان و خواهان دعوی خلع ید همان آپارتمان را به طرفیت یکدیگر طرح که در نهایت به موجب دادنامه شماره 01219-13/8/88 صادره از شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان حکم به محکومیت خوانده به خلع ید از سه دانگ آپارتمان صادر و قطعیت یافته و در تاریخ 30/6/89 نیز به اجرا در آمده، حسب ادعای وکیل خوانده موکل ایشان آپارتمان را در سال 1388 تصرف نموده و قبل از آن خالی و بدون استفاده بوده است، در حالی که در تعلق اجرت‌المثل و صدق عنوان تصرف در اختیار داشتن ملک ولو متصرف در آن سکونت نداشته باشد و ممانعت از تصرفات مالکانه مالک کافی است مع‌الوصف دادگاه جهت تحصیل اقناع قضائی مبادرت به تحقیق و معاینه محل نمود که نتیجه آن تصرف خوانده از تاریخ 28/9/83 بوده ادعای مالکیت ایشان بر آپارتمان و تقاضای الزام خواهان به تنظیم سند نیز موید تأکید ایشان بر مالکیت خود می‌باشد و با این وصف مدعی مالکیت آپارتمان نوعاً آن را تصرف نموده از تصرف دیگران ممانعت می‌نماید نظریه کارشناس منتخب دادگاه نیز از حیث تعیین اجرت‌المثل از تعرض طرفین مصون باقی مانده لذا دادگاه با احراز مالکیت بالمناصفه متداعیین به دلالت نامه اداره ثبت اسناد و املاک کن وارده به شماره 79-22/1/90 و با عنایت به شرح فوق دعوی را ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 308و 320و 323 قانون مدنی و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده موصوف به پرداخت مبلغ یک صد و هفتاد میلیون و پانصد و شصت هزار ریال بابت اجرت‌المثل ایام تصرف سه دانگ آپارتمان از تاریخ 28/9/83 لغایت 30/6/89 و پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. اجرای این حکم منوط به پرداخت ما به التفاوت هزینه دادرسی و الصاق فیش آن به پرونده توسط خواهان خواهد بود. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
 رئیس شعبه 211 دادگاه عمومی حقوقی تهران - رضوی


رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجدیدنظرخواهی ف.ع. با وکالت م.ر. به طرفیت م.غ. نسبت به دادنامه 832 مورخه 28/10/90 صادره از شعبه 211 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 000/560/170 ریال بابت اجرت‌المثل ایام تصرف از تاریخ 28/9/83 لغایت 30/6/89 و پرداخت خسارات دادرسی و حق‌الوکاله وکیل صادر گردیده است نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته با توجه به محتویات پرونده مطابق مقررات قانونی صادر گردیده است و ادعای تجدیدنظرخواه قابل انطباق با شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 نمی‌باشد لذا اعتراض نامبرده غیرموجه تشخیص و به استناد ماده 358 قانون مذکور ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 29دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
حسینی – احمدی

منبع : پژوهشگاه قوه قضائیه

مطالب مرتبط

وقف چیست و قوانین آن در جمهوری اسلامی ایران کدامند ؟

وقف چیست و قوانین آن در جمهوری اسلامی ایران چگونه است ؟

اگر طلاق از سوی مرد باشد، چه حق و حقوقی باید به زن پرداخت شود ؟

پرداخت جریمه تخلف ساختمانی موجب معافیت از پرداخت عوارض نمی شود

تصویب نامه قانون ملی شدن جنگلهای کشور 1341,10,27

اجاره در اجاره ( اجاره ثانوی )

در انعقاد قرارداد باید به چه نکاتی توجه شود؟