رعایت چه نکاتی در گزارش واحد ثبتی به هیات نظارت لازم است؟

رعایت-چه-نکاتی-در-گزارش-واحد-ثبتی-به-هیات-نظارت-لازم-است؟

در هر مورد که واحدهای ثبتی گزارش برای طرح در هیأت نظارت ارسال می‏دارند باید نکات زیر را رعایت نمایند


طبق ماده 3 آیین‏ نامه اجرایی قانون رسیدگی اسناد مالکیت معارض و هیأت نظارت و شورای عالی مصوب 1352/2/16 وزیر دادگستری
در هر مورد که واحدهای ثبتی گزارش برای طرح در هیأت نظارت ارسال می‏دارند باید نکات زیر را رعایت نمایند.
1ـ هرگاه از جهت پذیرفتن تقاضای ثبت بین اشخاص و اداره ثبت اختلاف حاصل شود و یا در تصرف اشخاص تزاحم و تعارض باشد باید کلیه مدارک طرفین اخذ و با تعیین وقت مناسب آنها را برای معاینه محلی به وسیله اخطار دعوت نموده و متذکر شوند که اولاً عدم حضور هر یک از طرفین مانع رسیدگی نخواهد بود. ثانیاً هر یک از طرفین می‏توانند تا قبل از وقت رسیدگی برای ملاحظه و اطلاع از مدارک تسلیمی طرف دیگر به اداره ثبت مراجعه نمایند و سپس در وقت مقرر با معاینه و تحقیق محلی نسبت به تصرفات آنها رسیدگی و مراتب و صورت‏مجلس و اظهارات طرفین و حاضرین را در آن قید و به امضاء حضار رسانیده چگونگی را با ارسال سوابق و اظهارنظر صریح خود مبنی بر این‏که چه شخصی متصرف است و تصرفات به چه نحو می‏باشد به هیأت نظارت گزارش نمایند.
2ـ در مواردی که بعد از قبول درخواست ثبت دیگری مدعی شود که در پذیرفتن تقاضا اشتباه شده و متقاضی ثبت متصرف مورد تقاضا نبوده و مدعی تصرف حین تقاضا شود باید مقدمتاً مدارک مدعی را مطالبه و چگونگی را ضمن ارسال کلیه سوابق و اظهارنظر خود به این‏که ادعای مدعی با توجه به سوابق مقرون به واقع به نظر می‏رسد یا نه به ثبت استان گزارش نمایند.
ثبت استان چنانچه با توجه به سوابق امر تحقیق محلی را لازم بداند دستور مقتضی به واحد مربوطه خواهد داد و در این صورت واحد مزبور باید با تعیین وقت مناسب طرفین را برای معاینه و تحقیقات محلی دعوت و در اخطار مربوطه متذکر شود که اولاً عدم حضور مانع رسیدگی نخواهد بود ثانیاً هر یک از طرفین می‏توانند برای ملاحظه و اطلاع از مدارک تسلیمی طرف دیگر تا قبل از وقت رسیدگی به اداره ثبت مراجعه نمایند.
در وقت مقرر با معاینه محلی و تحقیق از شهود و مجاورین باید معلوم نمایند که ملک مورد ادعا حین تقاضای ثبت در تصرف مالکانه چه شخصی بوده و در موقع رسیدگی در تصرف کیست و مراتب را در صورت‏مجلس قید و اظهارات شهود و طرفین را نیز ذکر و به امضاء شهود و افراد ذی‏نفع رسانده و سپس گزارش جریان را با اظهارنظر صریح تهیه و به ضمیمه کلیه سوابق برای طرح در هیأت نظارت ارسال دارند.
3ـ در مورد اشتباه شماره ملک در آگهی‏ها تعیین گردد که شماره اصلی است یا فرعی و در محل نصب پلاک شده است یا نه و شماره مقدم و مؤخر شماره صحیح ملک چیست.
4ـ در مورد اشتباه در عملیات تحدیدی و آگهی آن توضیح داده شود که عمل به تبصره ماده (15) اصلاحی قانون ثبت میسر است یا نه و ضمناً وضع ثبتی مجاورین از هر حیث گزارش شود.
5 ـ نسبت به اشتباه در نام و نام‏خانوادگی تصریح شود که در سایر مشخصات اختلافی موجود است یا نه.
6 ـ نسبت به اشتباه در شماره اصلی قریه یا مزرعه یا قنات ذکر شود که نام آن صحیحاً آگهی شده است یا نه.
7ـ در مورد اشتباه در مبدأ و مظهر و مدار قنوات اعلام گردد که تا تاریخ صدور گزارش سهامی از آن منتهی به صدور سند مالکیت گردیده است یا نه.
8 ـ چنانچه با انتقال تمام یا قسمتی از مورد تقاضا به دیگری اشتباهاً آگهی به نام فروشنده صادر شده باشد باید تصریح شود که اطلاع اداره ثبت از وقوع انتقال قبل از انتشار آگهی‏ها بوده یا بعد از آن و تاریخ اطلاع اداره و انتشار آگهی‏ها ذکر شود.
9ـ در مواردی که تقاضای ثبت ملکی کلاً یا جزئاً مبنی بر اشتباه پذیرفته شده باشد در گزارش تصریح شود که متقاضی یا قائم‏مقام او حاضر به استرداد مورد تقاضا و یا تمکین به اصلاح مورد اشتباه هست یا نه.
10ـ نسبت به حق الشرب و حق گردش آسیا و امثال آن که در آگهی اشتباهاً قید یا اصولاً از قلم افتاده تصریح نمایند که نسبت به قنات مورد انتفاع جریان ثبتی در چه مرحله‏ای است و آیا ضمن تقاضا و با تعیین حدود آن حقوقی که به شرح بالا در آگهی از قلم افتاده و یا اشتباه شده برای ملک مورد گزارش گواهی شده است یا نه.
11ـ در مورد اشتباه در تاریخ انتشار آگهی معلوم شود تاریخی که برای انتشار در نظر گرفته شده بوده است مصادف با تعطیل بوده و یا روز انتشار روزنامه نبوده و تصریح شود که قبلاً در مورد سایر شماره‏های مندرج در آگهی در هیأت نظارت مطرح شده یا در صورت طرح رأی هیأت به چه کیفیت صادر گردیده است.
12ـ چنانچه در جریان مقدماتی ثبت ملکی اشتباهی رخ داده و بدون توجه به آن در دفتر املاک وارد شده ولی به امضاء نرسیده باشد قبل از هر اقدام باید مراتب برای تعیین تکلیف به هیأت نظارت گزارش شود.
13ـ در مورد اشتباه در عملیات ثبتی املاکی که قسمتی از آن اختصاصی و قسمت دیگر مشترک می‏باشد باید گزارش امر به ضمیمه کروکی ملک فرستاده شود.
14ـ در هر مورد که از طرف سازمان مسکن و یا اداره تعاون و امور روستاها مستنداً به ماده 17 قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر مورد تقاضای ثبتی کلاً یا بعضاً موات اعلام می‏شود باید موارد ذیل در گزارش تصریحاً قید گردد.
الف ـ ملک مورد ادعا در چه تاریخی درخواست ثبت شده و مستند قبول تقاضا چه بوده است.
ب ـ آیا ملک سابقه شماره‏گذاری در دفتر توزیع اظهارنامه دارد یا نه و در صورت وجود سابقه شماره گزارش مربوط به زمان اجراء مقررات ثبت عمومی می‏باشد یا بعداً برای آن تعیین شماره شده است.
ج ـ منشاء و مستند مالکیت متقاضی ثبت چه بوده است.
د ـ نوع ملک و نحوه تصرف متقاضی ثبت چگونه است و در صورتی که موات بوده و قسمتهایی از آن بعداً احیاء شده آن مقدار که احیاء و عمران شده به چه میزان است و چه عملیات عمرانی در آن به‏عمل آمده و مربوط به چه زمانی است.
ه‍ ـ نقشه‏ای که شامل محدوده کلی مورد تقاضا و مشخص وضع زمین از جهت اعیانی و مستحدثات حدود و مساحت اراضی معمور و موات باشد تهیه و ارسال گردد.
و ـ در مواردی که شهرداری‏ها و ادارات دولتی بر طبق مقررات مربوطه تمام یا قسمتی از مورد تقاضای ثبت را قابل تملک خصوصی ندانند نیز به شرح مذکور عمل خواهد شد.
15ـ در هر مورد که به علت عدم اجراء مفاد تبصره الحاقی به ماده 75 آیین‏نامه قانون ثبت مصوب 1337/6/4 گزارش لازم به هیأت نظارت فرستاده می‏شود باید منجزاً تاریخ تعیین حدود ذکر و به علاوه کیفیت حدود مجاورین با تصریح به این که دارای نقشه ثبتی قطعی می‏باشد یا نه در آن قید گردد.
16ـ در هر مورد که حدود ملکی با مجاورین اختلاف داشته و یا وضع تصرف ملکی با سند مالکیت آن منطبق نبوده و اختلاف و عدم انطباق نیز ناشی از اشتباه باشد و همچنین در مورد تعارض خواه نسبت به اصل باشد یا حدود باید نقشه‏ای که وضع ملک و مجاورین در آن نمایان شده باشد به گزارش جریان امر ضمیمه شود.
17ـ در هر مورد که در عملیات تفکیکی مذکور در بند «6» از ماده (25) اصلاحی قانون ثبت اشتباهی رخ دهد باید حدود اولیه در گزارش هیأت نظارت قید و رونوشت صورت‏مجلس تفکیکی و نقشه که در آن مورد اشتباه نمایان شده باشد ارسال گردد.
18ـ هرگاه در تنظیم اسناد و تطبیق مفاد آنها با قوانین اشکال یا اشتباهی پیش آید باید ضمن ارسال رونوشت سند و ذکر صریح موارد اشکال یا اشتباه موضوع به رئیس ثبت منطقه گزارش شود تا درصورت اقتضا برای تعیین‏تکلیف به‏هیأت‏نظارت گزارش شود.
مرجع رفع مشکلات دفاتر اسناد رسمی قبل از تنظیم اسناد اداره امور اسناد ثبت کل خواهد بود.
19ـ در مورد اعتراض اشخاص به نظریّه رئیس ثبت نسبت به عملیات اجرایی اعم از این‏که اجرائیه مورد اعتراض تابع مقررات قانون سابق باشد یا قانون اصلاحی ضمن نقل متن اعتراض و نظریّه رئیس ثبت رونوشتی از گزارش رئیس یا ممیز اجراء که مستند نظریّه رئیس ثبت بوده باید به هیأت نظارت فرستاده شود.
هرگاه موضوع مورد اعتراض راجع‏به نحوه ابلاغ اجرائیه باشد رونوشتی از اجرائیه و چنانچه مربوط به اشتباه در آگهی باشد نسخه‏ای از آگهی و اگر مستند برگی از پرونده است رونوشت آن باید ضمن گزارش ارسال گردد.
در صورتی که اعتراض طوری باشد که ارسال پرونده را به هیأت نظارت ایجاب نماید باید ترتیبی اتخاذ شود که در مدتی که پرونده در هیأت نظارت مطرح رسیدگی است عملیات اجرایی متوقف نشود.
20ـ علاوه بر موارد مذکور در هر مورد که گزارش به هیأت نظارت فرستاده می‏شود واحدهای ثبتی مکلفند گزارش را جامع و مستند و مستدل تهیه و مطالب دیگری را نیز که در اتخاذ تصمیم هیأت مؤثر به نظر می‏رسد در آن قید نمایند و در صورتی که اشتباه در آگهی واقع شده باشد عین عبارت آگهی باید با ذکر تاریخ انتشار در گزارش قید شود.

 


مطالب مرتبط

دستورالعمل تفکیک آپارتمان ها مصوب 1382,05,20

آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک

اشتباهات ثبتی

دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای ابطال سند