قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن

قانون-مرجع-تشخیص-اراضی-موات-و-ابطال-اسناد-آن

قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن


قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن


‌ماده واحده - کلیه اسناد و مدارک مربوط به غیر دولت اعم از رسمی و غیر رسمی مربوط به اراضی موات (‌یا سند مربوط به قسمتی از راضی که‌موات باشد) واقع در خارج از محدوده استحفاظی شهرها به استثناء اراضی که توسط مراجع ذیصلاح دولت جمهوری اسلامی ایران واگذار شده است‌باطل و این قبیل اراضی در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا در جهت تولید محصولات کشاورزی و صنعتی، ایجاد اشتغال و‌مصارف عام‌المنفعه و بر طرف ساختن نیاز دستگاههای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شهرداریها و ایجاد مسکن و واگذاری زمین برای کسانی که‌مسکن ندارند حسب مورد بر اساس مقررات مربوطه اقدام نماید، ادارات ثبت اسناد مکلفند حسب اعلام هیأتهای واگذاری زمین نسبت به ابطال سند‌آنها و صدور سند به نام دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایند.
‌تبصره 1 - تشخیص موات بودن اراضی خارج از محدوده شهرها به عهده وزارت کشاورزی است که از طریق هیأت 7 نفره اقدام می‌نماید و در‌صورتی که متصرف فعلی منکر موات بودن زمین باشد از طریق دادگاه صالح اقدام به عمل می‌آید و چنانچه دادگاه رأی به موات بودن زمین بدهد سند‌ابطال و از متصرف خلع ید خواهد شد.
‌تبصره 2 - اسناد مالکیت زمینهای مواتی که به موجب این قانون باطل می‌شود آزاد تلقی و مطالبات ناشی از فروش این گونه اراضی منتفی می‌گردد‌و مطالبات دیگر طلبکاران از سایر اموال بدهکار قابل استیفاء است.
‌تبصره 3 - زمینهایی که اسناد آنها باطل می‌شود چنانچه حریم روستاها باشد جهت کارهای عام‌المنفعه و یا تعلیف احشام یا احداث واحدهای‌مسکونی روستا و سایر خدمات مورد لزوم برای روستا بر حسب مورد اختصاص داده خواهد شد.
‌تبصره 4 - آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف مدت 2 ماه توسط وزارت کشاورزی و ستاد مرکزی هیأتهای واگذاری زمین تهیه و جهت تصویب به‌هیأت دولت تقدیم می‌گردد.
‌تبصره 5 - از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر ملغی می‌گردد.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه روز یکشنبه سی‌ام آذر ماه یک هزار و سیصد و شصت و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و‌در تاریخ 1365.10.10 به تأیید
شورای نگهبان رسیده است.
 

منبع : مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

مطالب مرتبط

مصوبه شورای عالی اداری در خصوص ایجاد تسهیلات در نحوه صدور پروانه ساختمانی به

اصلاحیه آیین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل49

لایحه قانونی الحاق سه ماده و دوتبصره به قانون لغو مالکیت اراضی موات