رای شماره 1320 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-1320-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

مدت اعتبار مصوبه کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری جهت دریافت پروانه ساخت


براساس رای شماره 1320 مورخ 1393/08/19 مدت یک ساله ای که کمیسیون ماده 5 مستقر در استان کرمانشاه، برای دریافت پروانه و شروع عملیات ساخت، پس از اخذ مصوبه کمیسیون ماده ۵ مبنی بر تغییر کاربری تعیین شده بود، ابطال گردید. 

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1320 به تاریخ 19/8/1393

«نظر به این که کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران صرفاً وظیفه بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آن ها را در هر استان عهده دار است و در هیچ یک از قوانین و مقررات مربـوط، اختیاری برای کمیسیون مذکور در تعیین مهلت برای متقاضیان تغییر کاربری زمیـن در جهت اخـذ پروانـه و شـروع عملیات سـاختمانی ظرف یک سال از تاریخ مصوبه تغییر کاربری زمین وجود ندارد، بنابراین بند 7 صورتجلسه مـورخ 1373/3/1 کمیسیون ماده 5 استان کرمانشاه و بنـد 23 صورت جلسه مورخ 28/8/1388 کمیسیون طرح تفصیلی شهر کرمانشاه که اعتبار مصوبات کمیسیون ماده 5 در تغییر کاربری اراضی را منوط به اخذ مجوز ساخت و ساز از مراجع ذی صلاح ظرف مهلت مورد نظر کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تشخیص داده می شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، ابطال می شود.»


مطالب مرتبط

اعاده بیش از ۵ هزار هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی و همچنین پلمب ۳۰۰ حلقه چاه غیرمجاز در سال ۹۸

چگونگی تکمیل پرونده تایید صلاحیت شدگان مسکن ملی

نمونه آرا دیوان عدالت اداری در رابطه با عطف ماسبق نشدن قانون

دستورالعمل چگونگی دریافت تقاضا،تشکیل و تکمیل پرونده بررسی کارشناسی

قانون تامین اجتماعی

مسئولیت مالک اتومبیل در تصادفات رانندگی