احداث خطوط انتقال برق در املاک شخصی

احداث-خطوط-انتقال-برق-در-املاک-شخصی

احداث خطوط انتقال و توزیع نیروی برق که منجر به سلب مالکیت یا منع استفاده متعارف از املاک شخصی گردد، خارج از مصادیق اعمال ماده 18 قانون سازمان برق ایران و تخلف بوده و مالک مستحق اخذ خسارت است


مستندات: ماده 18 قانون سازمان برق ایران             

شماره دادنامه قطعی : 9309970955300935            تاریخ دادنامه قطعی : 1393/09/18

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

دستگاه های اجرایی مورد نظر قانونگذار در صورتی که در اجرای طرح های مصوب موجب سلب مالکیت یا مانع استفاده متعارف از املاک اشخاص ولو در جهت منافع عمومی شوند لازم است با اجاره قانونگذار و با رعایت تشریفات قانونی در مقابل پرداخت قیمت یا خسارت وارده باشد. با توجه به مدارک و مستندات ارائه شده از سوی شاکی که دلالت بر مالکیت شاکی در اراضی مورد شکایت دارد، همچنین پاسخ طرف شکایت به شماره ... ـ28/12/91 ثبت دفتر لوایح که دلالت بر اجرای طرح جهت عبور کانال خطوط برق و نصب وسایل انتقال را دارد، لذا تمسک اداره طرف شکایت به مقررات ماده 18 قانون سازمان برق ایران در مواردی که اراضی شاکی از حیز انتفاع خارج و از وی سلب مالکیت متعارف شده بلاوجه بوده و شکایت وارد تشخیص و حکم به وقوع تخلف و استحقاق شاکی به دریافت خسارت بر اثر احداث خطوط انتقال و توزیع نیروی برق در حد نصب پایه و حریم آن با توجه به ولتاژ برق حسب مورد که از اراضی شاکی سلب استفاده متعارف شده یا از حیز انتفاع خارج شده، با رعایت کاربری زمین مورد شکایت در زمان اجرای طرح صادر و اعلام می گردد. تعیین میزان خسارت به شرح مذکور با دادگاه عمومی محل استقرار ملک می باشد. رأی صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد. 
رئیس شعبه 8 دیوان عدالت اداری 
سعادت 

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه دادنامه تجدید ‎نظر‎خواسته ملاحظه می شود مطالب مندرج در دادخواست و لایحه تجدید‎نظر‎خواهی شرکت سهامی برق منطقه گیلان عمدتاً تکرار مطالبی است که در مرحله بدوی و در هنگام رسیدگی شعبه هشت بدوی دیوان عدالت اداری به شعبه مذکور اعلام گردیده و نظر به اینکه دادنامه تجدید‎نظر‎خواسته که به طور مستند و مستدل و متکی به قوانین صادر گردیده و ایراد و اشکال به نظر نمی رسد، لذا مستندا به ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اعتراض مطروحه را غیر وارد تشخیص و حکم به تأیید و استواری دادنامه تجدید‎نظر‎خواسته را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره قطعی است. 

رئیس شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
اردلان ـ مهری

منبع : سامانه ملی آرای قضایی

مطالب مرتبط

برای اعمال لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به املاک چه شرایطی لازم است ؟

قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 02 20

قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

آیین نامه اجرایی قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه

رعایت حقوق مالک در صورت اجرای طرح از سوی وزارت نیرو در زمین های زراعی و باغهای اشخاص