معافیت موقوفات عام از عوارض شهرداری

معافیت-موقوفات-عام-از-عوارض-شهرداری

موقوفات عام از پرداخت عوارض شهرداری معاف هستند


مستندات: تبصره 3 ماده 26 قانون شهرداری‌ها           شماره دادنامه قطعی : 9209972130600242        تاریخ دادنامه قطعی : 1392/05/06

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دعوی آقای س.س. با وکالت آقای س.ص. به طرفیت شهرداری منطقه 12 تهران مبنی بر مطالبه مبلغ 892/975/344 ریال بابت اصل خواسته به علاوه خسارات تأخیر تأدیه به کل مبلغ دریافتی خوانده از موکل از تاریخ دریافت تا تاریخ استرداد و همچنین پرداخت کلیه خسارات دادرسی قانونی از حق الوکاله و هزینه کارشناسی که چنین اظهار داشتند، موکل به عنوان نماینده موقوفه الف. جهت اخذ پروانه تخریب و نوسازی املاک موقوفه، واقع در بازار ... پلاک ثبتی شماره 7007 بخش 8 تهران به شهرداری منطقه 12 مراجعه و اقدام آن نموده. متأسفانه شهرداری منطقه (خوانده) بدون توجه به قوانین و مقررات و توجه به اینکه ملک موضوع پرونده، موقوفه عام بوده و بر اساس قانون، اینگونه املاک از پرداخت عوارض شهرداری و هزینه های مربوط معاف می باشد، من غیرحق مبادرت به اخذ مبلغ 138/314/823 ریال بابت عوارض و هزینه های متعلقه از موکل دریافت نموده است که پس از پیگیری های مکرر، موکل که مدارک آن در ضمائم پیوست ملاحظه می شود، خوانده محترم اقدام به استرداد مبلغ 246/643/288 ریال طی یک فقره چک مورخه 27/4/90 و همچنین استرداد اصل 11 فقره چک های دریافتی بابت عوارض جمعاً به مبلغ 000/695/189 به موکل نموده است که باتوجه به مراتب فوق، خوانده محترم مبلغ 892/975/344 ریال دیگر از وجوهی که من غیرحق از موکل دریافت نموده است، را مسترد ننموده و بایست به موکل مسترد نماید. لذا باتوجه به مراتب فوق، مستنداً به مواد 301 و 303 قانون مدنی و مواد 515 و 519 و 522 و 198 قانون آیین دادرسی مدنی و سایر مواد قانونی مربوطه، رسیدگی و صدور حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ 892/975/344 ریال به عنوان اصل خواسته و همچنین محاسبه و پرداخت خسارت تأخیر متعلقه به کل مبلغ دریافتی تا تاریخ استرداد و همچنین کلیه خسارات قانونی اعم از حق الوکاله وکیل و هزینه دادرسی و غیره مورد تقاضاست. دادگاه با بررسی مفاد دادخواست خواهان و ملاحظه مدرک استنادی، شامل کپی مصدق فرم تقسیط شهرداری و کپی اظهارنامه و فتوکپی مصدق گواهی ساختمان و فتوکپی استرداد بخشی از عوارض پرداختی و اینکه ملک متعلق به موقوفه بوده و موقوفه عام می باشد و با بررسی لایحه شهرداری تهران و اینکه خواهان با اداره اوقاف قرارداد منعقد نموده تا با احداث بنا و تکمیل، آن را به اداره اوقاف منتقل نمایدکه به این قرارداد عمل نموده و اداره اوقاف مالک شش دانگ ملک گردیده است؛ از آنجایی که وقف عام معاف از پرداخت عوارض شهرداری می باشد و ملک مزبور نیز بخشی از وقف عام الف. می باشد، لذا دعوای مطروحه وارد تشخیص، به استناد مواد 198، 515 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم بر محکومیت شهرداری به پرداخت 892/975/344 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 500/794/6 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ ابلاغ اظهارنامه 16/4/82 لغایت اجرای کامل دادنامه، طبق شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعلام می شود. این رأی حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر تهران است.
رئیس شعبه 23 دادگاه عمومی تهران ـ جعفری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

شهرداری منطقه 12 تهران با نمایندگی حقوقی آقای م.ص. و شهرداری تهران با نمایندگی حقوقی آقای ن.ن. به طرفیت آقای م.س.، با وکالت آقای س.ص. نسبت به دادنامه شماره 978 مورخ 8/11/1390 شعبه 23 دادگاه عمومی حقوقی تهران، تجدیدنظرخواهی کرده است. بر اساس دادنامه موصوف، دعوی تجدیدنظرخوانده به خواسته مطالبه مبلغ 892/975/344 ریال با احتساب خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه، با این استدلال که مطابق مدارک استنادی خواهان، شامل کپی مصدق فرم تقسیط شهرداری و کپی اظهارنامه و فتوکپی مصدق گواهی ساختمان و فتوکپی استرداد بخشی از عوارض پرداختی و اینکه ملک متعلق به موقوفه بوده و موقوفه عام می باشد و با بررسی لایحه شهرداری تهران و اینکه خواهان، با اداره اوقاف قرارداد منعقد نموده تا با احداث بنا و تکمیل آن را به اداره اوقاف منتقل نماید که به این قرارداد عمل نموده و اداره اوقاف مالک شش دانگ ملک گردیده است و با توجه به اینکه وقف عام از پرداخت عوارض شهرداری معاف می باشد و ملک مذکور نیز بخشی از وقف عام الف. می باشد، آن را ثابت تشخیص و حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 892/975/344 ریال بابت اصل خواسته و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 16/4/82 تاریخ ابلاغ اظهارنامه لغایت اجرای حکم و خسارات دادرسی طبق تعرفه قانونی در حق تجدیدنظر خوانده صادر گردیده است. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین، نظر به اینکه برابر نامه شماره 1145091/91 مورخ 5/12/91 سرپرست اداره اوقاف و امور خیریه جنوب تهران و سایر ادله و مدارک موجود در پرونده، موقوفه م. یکی از موقوفات عام المنفعه تحت نظارت اداره اوقاف بوده که در زمان احداث مغازه ها در ملک مذکور، موقوفات عام با استناد تبصره 3 ماده 26 قانون شهرداری ها از پرداخت عوارض معاف بوده اند، نظر به اینکه مبلغ مذکور بابت بخشی از عوارض موقوفه موصوف به شهرداری پرداخت گردیده است و با توجه به مدارک موجود در پرونده مبالغی از عوارض پرداخت شده به شهرداری به تجدیدنظرخوانده مسترد گردیده است، نظر به اینکه برابر شروط قرارداد شماره 92522 مورخ 25/8/72 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی 153 حوزه ثبتی تهران فی مابین اداره اوقاف و تجدیدنظرخوانده (نماینده اداره اوقاف) تصریح شده است تجدیدنظر خوانده کلیه هزینه ها، نقشه و عوارض شهرداری و... که طرف دوم قرارداد متحمل می گردد (یعنی اداره اوقاف) را پرداخت نماید و نظر به اینکه اداره اوقاف متولی موقوفه مذکور از پرداخت عوارض شهرداری معاف بوده اند، بنابراین اخذ مبلغ مذکور از تجدیدنظرخوانده به عنوان عوارض ملک موقوفه، فاقد مشروعیت قانونی بوده است. بنا به مراتب مذکور، تجدیدنظرخواهی غیر وارد تشخیص داده می شود و با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید می گردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
نورزاد ـ صداقتی

محسن رفعتی - وکیل متخصص دعاوی ملکی

منبع : سامانه ملی آرای قضایی

مطالب مرتبط

اثر علم فروشنده نسبت به بطلان بیع بر دعوای خسارت

بایگانی‌های سازمان ملی زمین و مسکن ساماندهی می‌شود

قانون شهرداری

مالکیت منابع واقع در اراضی موقوفه

رای شماره 1459 هیات عمومی دیوان عدالت اداری